Uførepensjon fra PKH

Du kan ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon fra PKH dersom inntektsevnen din blir redusert som følge av sykdom. Du kan få uførepensjon fra PKH selv om du ikke har krav på ytelser fra NAV.

Uførepensjon

Nyttig å vite om uførepensjon

Du kan tidligst søke om uførepensjon fra PKH 4 måneder før opphør av sykelønn/sykepengerettigheter. Søknad om uførepensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Søknad om uførepensjon blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Inntektstap som følge av sykdom eller skade kan medføre at du er berettiget til en uførepensjon fra oss dersom du har minst 20 prosent lavere inntekt. Er du usikker kan du kontakte pensjonskassen for å undersøke om du fyller vilkårene for uførepensjon.

Hvis din uføregrad er 50 prosent eller mer er det et krav om at du samtidig søker om og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvis din uføregrad er mellom 20 og 50 prosent kan du også søke om uførepensjon fra oss. Da vil du vanligvis ikke være berettiget til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, men du må likevel kontakte NAV og undersøke om du har krav på utbetaling derfra.

Når PKH mottar søknad får du en bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte, eller 2 måneder etter at vi har mottatt alle opplysninger vi trenger i saken

Samme stillingsprosent som tidligere, men lavere inntekt som følge av sykdom?

Inntektstap som følge av sykdom eller skade kan medføre at du er berettiget til en uførepensjon fra oss dersom du har minst 20 prosent lavere inntekt enn tidligere. Du kan med andre ord være i en 100 prosent stilling og likevel være berettiget til en uførepensjon fra PKH. Er du usikker på om dette gjelder for deg kan du kontakte pensjonskassen for å undersøke om du likevel fyller vilkårene for uførepensjon.

Søke om forlenget uførepensjon

Mottar du midlertidig uførepensjon fra PKH uten samtidig utbetaling av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV sender vi deg brev vedlagt egenerklæring og legeerklæring tre måneder før innvilget vedtaksperiode går ut.

Er du fortsatt arbeidsufør må du fylle ut og sende inn egenerklæringen. Din lege sender inn legeerklæringen. Egenerklæring og legeerklæring må være mottatt hos oss senest 1 måned før vedtaksperioden går ut.

Søke om forhøyet uførepensjon

Senest 3 måneder før opphør av sykelønn/sykepengerettigheter bør søknad sendes pensjonskassen hvis det er usikkert om du vil komme tilbake i stilling. Ta kontakt med din leder/arbeidsgiver for nærmere informasjon om fremgangsmåte.
Er du usikker på hva din nye uføregrad er kan du kontakte pensjonskassen for avklaring før du søker.

Hvis uføregraden er 50 prosent eller mer er det et krav om at du samtidig søker om og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvis uføregraden er mellom 20 og 50 prosent vil du vanligvis ikke være berettiget til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, men du må likevel kontakte NAV og undersøke om du har krav på utbetaling derfra. Når vi mottar søknaden sender vi deg brev vedlagt egenerklæring og legeerklæring. Disse erklæringene må vi få tilbake i utfylt stand før vi kan behandle søknaden.
 

Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt uførepensjon dersom du er innvilget uføretrygd fra folketrygden.

Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt uførepensjon fra oss. Oppsatt uførepensjon vil du ha rett på fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som uføretrygden fra folketrygden/NAV. 

Søknad om oppsatt uførepensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

Når du innvilges uførepensjon fra PKH fastsettes en inntektsgrense som bestemmer hvor mye du kan tjene ved siden av uten at pensjonen skal reduseres. Overstiger inntekten denne grensen vil pensjonen bli redusert, men en kombinasjon av inntekt og uførepensjon er alltid høyere enn bare uførepensjon.

Fastsettelse av inntektsgrense og eventuell justering underveis avhenger av flere faktorer, men i hovedsak går PKH ut fra din egen antakelse om fremtidig arbeidsinntekt etter uførhet.

NB! Husk at det er ulike regler for inntekt ved siden av uførepensjon i folketrygden (NAV) og i PKH.

Måned

Dato

Januar 12.01.2023
Februar 10.02.2023
Mars 10.03.2023
April 12.04.2023
Mai 12.05.2023
Juni 12.06.2023
Juli 12.07.2023
August 11.08.2023
September 12.09.2023
Oktober 12.10.2023
November 10.11.2023
Desember 12.12.2023

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken over.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022

Din årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022 blir tilgjengelig i medlemsportalen i slutten av januar.

I medlemsportalen finner du også en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk.

Klikk på linken "Logg inn" som du finner i menyvalget øverst til høyre på siden. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

På høsten hvert år når skatteoppgjøret er klart sjekker vi om uførepensjonen du har mottatt er riktig ut fra inntekten du har hatt. Dette skal sikre at pensjonen er beregnet ut fra inntekten du hadde samtidig som du fikk utbetalt uførepensjon fra PKH. Du får etteroppgjør hvis du fått for mye eller for lite pensjon.

Etteroppgjøret er objektivt og betyr at vi ikke vurderer om det er noens skyld om en feilutbetaling har funnet sted.

Uførepensjoner er beregnet med utgangspunkt i en antatt fremtidig inntekt oppgitt på søknadstidspunktet eller senere. Via skatteoppgjøret får vi opplyst fra Skatteetaten hva du faktisk tjente i samme periode som du mottok uførepensjon. I forbindelse med etteroppgjøret vurderer vi om du fikk utbetalt riktig pensjon ut fra inntekten som fremgår av skatteoppgjøret.

Om du ikke hadde uførepensjon hele året vil etteroppgjøret ta utgangspunkt i inntekten for perioden du mottok uførepensjon.

Inntekt som vi skal ta hensyn til ved beregning av uførepensjon:

 • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
 • næringsinntekt
 • styrehonorarer
 • honorarer for ulike tillitsverv
 • feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang

Inntekt som vi ikke skal ta hensyn til ved beregning av uførepensjon:

 • arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra folketrygden
 • inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)
 • foreldrepenger fra NAV som er beregnet ut fra AAP
 • stønad til enslig mor eller far fra NAV
 • erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd

 

Generelt bilde

Beregning av uførepensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om uførepensjon og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4