Det er for øyeblikket problemer med innlogging til Min side - Medlemsportalen. Vi jobber med å rette feilen:

Søke om pensjon fra PKH

Søknad om alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH. For tidligere medlemmer som søker om det vi kaller oppsatt pensjon benyttes eget skjema fra PKH.

Søke om pensjon

Søke om pensjon fra PKH - hvordan går jeg frem?

Du kan tidligst søke om alderpensjon fra PKH 4 måneder før du slutter. Søknad om alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Før du søker må du avklare pensjonstidspunkt og eventuell fremtidig stillingsprosent med din leder/arbeidsgiver.

Søknad om alderpensjon blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Når PKH mottar søknad får du bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i post når søknad er behandlet. 

Søker du om alderspensjon fra PKH og har fylt 67 år er det et vilkår om at du samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden etter samme pensjonsgrad som din alderspensjon fra PKH skal utgjøre.

Du vil normalt ikke få tilbakemelding fra oss før vi har behandlet saken ferdig. Da sender vi deg et vedtaksbrev. En sak blir som regel behandlet ferdig i løpet av måneden før pensjonsutbetalingen skal begynne å løpe, forutsatt at vi tidsnok har fått alle opplysninger vi trenger for å behandle saken.

Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt alderspensjon fra PKH.

Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt alderspensjon fra oss. Oppsatt alderspensjon vil du ha rett på fra og med den første i måneden etter at du når stillingens aldersgrense. Aldersgrensen kan være 60 år, 65 år, eller 70 år.

Dersom stillingens aldersgrense var 70 år kan du likevel ta ut oppsatt alderspensjon fra 67 år, men det forutsetter at du har tatt ut alderspensjon fra folketrygden.

Søknad om oppsatt alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

Du kan tidligst søke om AFP fra PKH 4 måneder før du slutter. Søknad om AFP sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Før du søker må du avklare pensjonstidspunkt og eventuell fremtidig stillingsprosent med din leder/arbeidsgiver.

Søknad om AFP blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Når PKH mottar søknad får du bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i post når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

Du kan også velge å gå av med delvis AFP. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren din godkjenner det. Dette vil være avhengig av om det er praktisk mulig å gjennomføre dette på arbeidsplassen din.

AFP-graden beregnes ut ifra din forventede fremtidige inntekt. Det er derfor viktig at du oppgir denne så nøyaktig som mulig når du søker om AFP.

Du kan tidligst søke om uførepensjon fra PKH 4 måneder før opphør av sykelønn/sykepengerettigheter. Søknad om uførepensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Søknad om uførepensjon blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Inntektstap som følge av sykdom eller skade kan medføre at du er berettiget til en uførepensjon fra oss dersom du har minst 20 prosent lavere inntekt. Er du usikker kan du kontakte pensjonskassen for å undersøke om du fyller vilkårene for uførepensjon.

Hvis din uføregrad er 50 prosent eller mer er det et krav om at du samtidig søker om og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvis din uføregrad er mellom 20 og 50 prosent kan du også søke om uførepensjon fra oss. Da vil du vanligvis ikke være berettiget til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, men du må likevel kontakte NAV og undersøke om du har krav på utbetaling derfra.

Når PKH mottar søknad får du en bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte, eller 2 måneder etter at vi har mottatt alle opplysninger vi trenger i saken

Samme stillingsprosent som tidligere, men lavere inntekt som følge av sykdom?

Inntektstap som følge av sykdom eller skade kan medføre at du er berettiget til en uførepensjon fra oss dersom du har minst 20 prosent lavere inntekt enn tidligere. Du kan med andre ord være i en 100 prosent stilling og likevel være berettiget til en uførepensjon fra PKH. Er du usikker på om dette gjelder for deg kan du kontakte pensjonskassen for å undersøke om du likevel fyller vilkårene for uførepensjon.

Søke om forlenget uførepensjon

Mottar du midlertidig uførepensjon fra PKH uten samtidig utbetaling av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV sender vi deg brev vedlagt egenerklæring og legeerklæring tre måneder før innvilget vedtaksperiode går ut.

Er du fortsatt arbeidsufør må du fylle ut og sende inn egenerklæringen. Din lege sender inn legeerklæringen. Egenerklæring og legeerklæring må være mottatt hos oss senest 1 måned før vedtaksperioden går ut.

Søke om forhøyet uførepensjon

Senest 3 måneder før opphør av sykelønn/sykepengerettigheter bør søknad sendes pensjonskassen hvis det er usikkert om du vil komme tilbake i stilling. Ta kontakt med din leder/arbeidsgiver for nærmere informasjon om fremgangsmåte.
Er du usikker på hva din nye uføregrad er kan du kontakte pensjonskassen for avklaring før du søker.

Hvis uføregraden er 50 prosent eller mer er det et krav om at du samtidig søker om og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvis uføregraden er mellom 20 og 50 prosent vil du vanligvis ikke være berettiget til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, men du må likevel kontakte NAV og undersøke om du har krav på utbetaling derfra. Når vi mottar søknaden sender vi deg brev vedlagt egenerklæring og legeerklæring. Disse erklæringene må vi få tilbake i utfylt stand før vi kan behandle søknaden.

Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt uførepensjon dersom du er innvilget uføretrygd fra folketrygden.

Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt uførepensjon fra oss. Oppsatt uførepensjon vil du ha rett på fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som uføretrygden fra folketrygden/NAV. 

Søknad om oppsatt uførepensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.
 

Når et medlem (yrkesaktiv/pensjonist/tidligere medlem) dør får vi melding om dette fra arbeidsgiver, NAV og via folkeregisteret. Vi kontakter da dødsboet/de etterlatte og gir nødvendig informasjon om pensjonsrettigheter og hva vi trenger av opplysninger for å kunne utbetale etterlattepensjon.