Medlemskap og opptjening

Som medlem i PKH har du pensjonsopptjening både i folketrygden og i PKH. Arbeidsgiver er ansvarlig for å melde sine ansatte inn eller ut av tjenestepensjonsordningene i PKH. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Medlemskap og opptjening

Nyttig å vite om medlemskap

Mange forbinder et medlemskap med opptjening av alderspensjon, men du har også muligheten for avtalefestet pensjon (AFP), rettigheter til uførepensjon ved sykdom og pensjon til etterlatte ved dødsfall.

Medlemskapet medfører at du trekkes 2 prosent av pensjonsgivende lønn til pensjonsordningen.

Ansatte ved Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF som ikke er sykepleiere meldes inn i PKH ved ansettelse.

Sykepleiere har imidlertid en lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og kan derfor ikke bli medlemmer i PKH.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for inn- og utmelding av de ansatte i tjenestepensjonsordningene i PKH avhengig av om vilkårene for medlemskap er oppfylt.

Du kan logge deg inn i vår medlemsportal for å se om du er medlem i PKH.

Det er 2 offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH; Legeordningen for leger og Fellesordningen for øvrige ansatte ved helseforetakene.

Medlemskap i Fellesordningen:

Fast ansatte arbeidstakere meldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste stillingen.

Timelønte, midlertidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse mv. etterinnmeldes ved kvartalets utløp. Den ansatte meldes inn på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 prosent. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.

Medlemskap i Legeordningen:

Fast ansatte leger meldes inn i Pensjonsordningen fra den dagen de begynner i den faste stillingen.

Timelønte, midlertidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse mv. etterinnmeldes ved kvartalets utløp. Den ansatte meldes inn på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 prosent hos den enkelte arbeidsgiver med mindre annet er tariffavtalt. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.

Samtidige ansettelser hos forskjellige arbeidsgivere meldes de inn av den enkelte arbeidsgiver ut fra gjennomsnittlig stillingsprosent hos den enkelte arbeidsgiver.

Leger som mottar alderspensjon etter kapittel 7 eller tjenestepensjonsberegnet AFP etter Del 2 i pensjonsvedtektene for Legeordningen, skal ikke gjeninnmeldes med mindre vedkommende har arbeidet minimum 168 timer i løpet av kvartalet.

 

Tidligere innmeldingsregler i PKH:


Fellesordningen

 

Fast ansatt

Midlertidige ansatte

Fra

01.01.2020-dd

Innmelding fra første time.

Innmelding fra første time

01.04.2013-01.01.2020

Stillinger fra ulike arbeidsgivere ble lagt sammen. Ble behandlet som en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning

Stillinger fra ulike arbeidsgivere ble lagt sammen. Arbeidsgivere hadde mulighet til å reservere seg mot å legge sammen stillinger på tvers av tariffområder

01.01.1999-01.01.2020

Innmelding når den ansatte jobbet minst 168 timer i løpet av et kvartal. Ekstratimer er pensjonsgivende. Meldes inn kvartalsvis med gjennomsnittlig stillingsprosent dersom de oppfylte krav for midlertidige ansatte

Alle ansatte som arbeidet på timebasis ble meldt inn når de har jobbet minst 168 timer i løpet av et kvartal

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.1974-01.01.1999

Fra 01.01.1999
Ekstratimer er pensjonsgivende. De som hadde ekstratimer ble meldt inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfylte kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet

01.01.1987
Minstekravet for innmelding ble endret til 14 timer per uke. Ansatte som fylte innmeldingskravet ble meldt inn fra første dag.

01.01.1978
Minstekravet for innmelding ble endret til 15 timer per uke. Ansatte som fylte innmeldingskravet ble meldt inn fra første dag.

01.01.1974
Minstekravet for innmelding var 18 timer per uke. Ansatte som fylte innmeldingskravet ble meldt inn fra første dag.

01.01.1987
Ansatte som jobbet minst 14 timer per uke ble meldt inn etter 6 måneder sammenhengende ansattforhold.

01.07.1986
Krav om 6 måneders sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft hvis den midlertidige ansettelsen ble forlenget ut over 6 måneder. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timers arbeidstid. I praksis betydde det at timelønnede ikke fylte kravet for innmelding.

01.01.1978
Ansatte som jobber minst 15 timer pr. uke, ble meldt inn etter 1 år i stillingen.

01.01.1976
Opp til arbeidsgiver om innmelding skulle skje med tilbakevirkende kraft.

01.01.1974
Ansatte som jobbet minst 18 timer pr. uke, ble meldt inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende kraft

 


Legeordningen

 

Fast ansatt

Midlertidige ansatte

Fra

01.01.2020-

Innmelding fra første time. Unntak for alderspensjonister som jobber under 168 timer i kvartalet før de meldes inn

Innmelding fra første time. Unntak for alderspensjonister som kan jobbe under 168 timer i kvartalet før de kan meldes inn

01.10.2016-01.01.2020

Endring i grense for innmelding for ansatte med arbeidstid på minst 20% av full stilling ble meldt inn

De som ikke er fast ansatt og har jobbet i minimum 20% stilling, ble meldt inn kvartalsvis med gjennomsnittlig prosent

01.04.2013-01.10.2016

Stillinger fra ulike arbeidsgivere ble lagt sammen. Ble behandlet som en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning

Stillinger fra ulike arbeidsgivere ble lagt sammen. Arbeidsgivere hadde mulighet til å reservere seg mot å legge sammen stillinger på tvers av tariffområder

01.01.1999-01.04.2013

Ekstratimer ble pensjonsgivende. For de som jobbet ekstratimer skulle dette meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig prosent dersom de oppfylte kravet for midlertidige ansatte

Midlertidig ansatte ble meldt inn dersom de arbeidet minst 168 timer i løpet av et kvartal

01.01.1994-01.01.1999

Ordningen for underordnede og overordnede leger ble slått sammen til legeordningen. Samme innmeldingsregler som fellesordningen

Minstekravet for innmelding er 14 timer pr. uke- Innmelding fra første dag for de som fylte kravet

Innmelding etter 4 måneder i stilling som fylte innmeldingskravet

Når du meldes inn i PKH blir du medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning. Er du lege blir du meldt inn Legeordningen mens øvrige ansatte meldes inn i Fellesordningen. Medlemskapet gir følgende rettigheter og muligheter:

Videre kan medlemmer i PKH søke om boliglån i pensjonskassen, og i tillegg søke om boliglån og kjøpe skadeforsikringer i Storebrand til fordelaktige priser. Klikk på denne linken for å lese mer om boliglån og skadeforsikring.

Når du slutter i stilling, eller ikke fyller vilkårene for å være medlem i PKH lengre, vil arbeidsgiver melde deg ut av PKH og du får brev fra oss om dine opptjente rettigheter. 

Opptjente pensjonsrettigheter forblir i PKH frem til du når pensjonsalder, og du vil fortsatt ha tilgang til å logge inn i medlemsportalen for å se opptjening og prognose på fremtidig pensjon.

Blir du på nytt meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning vil du bygge videre på dine opptjente pensjonsrettigheter i PKH.

Medlemsportalen - din side gir deg enkel oversikt over ditt eller dine medlemskap i PKH. Har du jobbet ved flere av helseforetakene i hovedstadsområdet kan du ha flere medlemskap i pensjonskassen. I tillegg er det to tjenestepensjonsordninger i PKH. En tjenestepensjonsordning for leger - Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte - Fellesordningen.

Medlemsportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand Pensjonstjenester AS på vegne av PKH. Du vil derfor se Storebrands firmalogo ved innlogging. Benytter du linken "Hjelp til innlogging" kommer du til nettsider med informasjon levert av Storebrand.

Hvilken informasjon finner du på "Din side"?

På din side finner du informasjon om:

  • Personlig informasjon
  • Arbeidshistorikk
  • Pensjonsrettigheter
  • Pensjonsutbetalinger
  • Dokumentarkiv

Hvordan logge inn?

Du kan logge inn på følgende vis:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Eget passord

Klikk på denne linken for mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene.

Det er to innlogginger å velge mellom:

  • Legeordningen for leger
  • Fellesordningen for øvrige ansatte

Har du medlemskap i begge ordningene må du logge deg inn i hver ordning for å se dine medlemskap.

Problemer med innlogging?

Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte oss på følgende vis:

Vi gjør oppmerksom på at sykepleiere har lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke innmeldt i PKH.

Lån og forsikring

Medlemsportalen inneholder ikke informasjon om de økonomiske fordelene ved ditt medlemskap i PKH.

Vi har egen boliglånsordning i PKH, samt at vi gjennom et samarbeid mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand også tilbyr bank-, lån- og forsikringstjenester.

Klikk på denne linken for å lese mer om lån og forsikring.

PKH ønsker å legge best mulig til rette for at våre medlemmer skal være godt opplyste om sin fremtidige pensjon.

Klikk på denne linken for informasjon og avtale om pensjonsveiledning.

Generelt bilde

Opptjening av fremtidig pensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om medlemskap og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4