Medlemskap og opptjening

Som medlem i PKH har du pensjonsopptjening både i folketrygden og i PKH. Arbeidsgiver er ansvarlig for å melde sine ansatte inn eller ut av tjenestepensjonsordningene i PKH. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Medlemskap og opptjening

Nyttig å vite om medlemskap

Mange forbinder et medlemskap med opptjening av alderspensjon, men du har også muligheten for avtalefestet pensjon (AFP), rettigheter til uførepensjon ved sykdom og pensjon til etterlatte ved dødsfall.

Medlemskapet medfører at du trekkes 2 prosent av pensjonsgivende lønn til pensjonsordningen.

Ansatte ved Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF som ikke er sykepleiere meldes inn i PKH ved ansettelse.

Sykepleiere har imidlertid en lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og kan derfor ikke bli medlemmer i PKH.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for inn- og utmelding av de ansatte i tjenestepensjonsordningene i PKH avhengig av om vilkårene for medlemskap er oppfylt.

Du kan logge deg inn i vår medlemsportal for å se om du er medlem i PKH.

Det er 2 offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH; Legeordningen for leger og Fellesordningen for øvrige ansatte ved helseforetakene.

Medlemskap i Fellesordningen:

Fast ansatte arbeidstakere meldes inn i pensjonsordningen den dagen de begynner i den faste stillingen.

Timelønte, midlertidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse mv. etterinnmeldes ved kvartalets utløp. Den ansatte meldes inn på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 prosent. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.

Medlemskap i Legeordningen:

Fast ansatte leger meldes inn i Pensjonsordningen fra den dagen de begynner i den faste stillingen.

Timelønte, midlertidig ansatte, og arbeid ut over fast ansettelse mv. etterinnmeldes ved kvartalets utløp. Den ansatte meldes inn på grunnlag av gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet. Det tas likevel ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 prosent hos den enkelte arbeidsgiver med mindre annet er tariffavtalt. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.

Samtidige ansettelser hos forskjellige arbeidsgivere meldes de inn av den enkelte arbeidsgiver ut fra gjennomsnittlig stillingsprosent hos den enkelte arbeidsgiver.

Leger som mottar alderspensjon etter kapittel 7 eller tjenestepensjonsberegnet AFP etter Del 2 i pensjonsvedtektene for Legeordningen, skal ikke gjeninnmeldes med mindre vedkommende har arbeidet minimum 168 timer i løpet av kvartalet.

 

Når du meldes inn i PKH blir du medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning. Er du lege blir du meldt inn Legeordningen mens øvrige ansatte meldes inn i Fellesordningen. Medlemskapet gir følgende rettigheter og muligheter:

Videre kan medlemmer i PKH søke om boliglån i pensjonskassen, og i tillegg søke om boliglån og kjøpe skadeforsikringer i Storebrand til fordelaktige priser. Klikk på denne linken for å lese mer om boliglån og skadeforsikring.

Når du slutter i stilling, eller ikke fyller vilkårene for å være medlem i PKH lengre, vil arbeidsgiver melde deg ut av PKH og du får brev fra oss om dine opptjente rettigheter. 

Opptjente pensjonsrettigheter forblir i PKH frem til du når pensjonsalder, og du vil fortsatt ha tilgang til å logge inn i medlemsportalen for å se opptjening og prognose på fremtidig pensjon.

Blir du på nytt meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning vil du bygge videre på dine opptjente pensjonsrettigheter i PKH.

Medlemsportalen - din side gir deg enkel oversikt over ditt eller dine medlemskap i PKH. Har du jobbet ved flere av helseforetakene i hovedstadsområdet kan du ha flere medlemskap i pensjonskassen. I tillegg er det to tjenestepensjonsordninger i PKH. En tjenestepensjonsordning for leger - Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte - Fellesordningen.

Medlemsportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand Pensjonstjenester AS på vegne av PKH. Du vil derfor se Storebrands firmalogo ved innlogging. Benytter du linken "Hjelp til innlogging" kommer du til nettsider med informasjon levert av Storebrand.

Hvilken informasjon finner du på "Din side"?

På din side finner du informasjon om:

  • Personlig informasjon
  • Arbeidshistorikk
  • Pensjonsrettigheter
  • Pensjonsutbetalinger
  • Dokumentarkiv

Hvordan logge inn?

Du kan logge inn på følgende vis:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Eget passord

Klikk på denne linken for mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene.

Det er to innlogginger å velge mellom:

  • Legeordningen for leger
  • Fellesordningen for øvrige ansatte

Har du medlemskap i begge ordningene må du logge deg inn i hver ordning for å se dine medlemskap.

Problemer med innlogging?

Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte oss på følgende vis:

Vi gjør oppmerksom på at sykepleiere har lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke innmeldt i PKH.

Lån og forsikring

Medlemsportalen inneholder ikke informasjon om de økonomiske fordelene ved ditt medlemskap i PKH.

Vi har egen boliglånsordning i PKH, samt at vi gjennom et samarbeid mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand også tilbyr bank-, lån- og forsikringstjenester.

Klikk på denne linken for å lese mer om lån og forsikring.

PKH ønsker å legge best mulig til rette for at våre medlemmer skal være godt opplyste om sin fremtidige pensjon.

Klikk på denne linken for informasjon og avtale om pensjonsveiledning.

Generelt bilde

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.

Opptjening av fremtidig pensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om medlemskap og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.