Alderspensjon fra PKH

Alderspensjon fra PKH er en livsvarig tjenestepensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Alderspensjon

Nyttig å vite om alderspensjon

01.01.2020 fikk vi ny offentlig tjenestepensjonsordning. Denne gjelder for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Offentlig ansatte født i 1962 eller tidligere er ikke omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Derfor skiller vi på regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Offentlig ansatte født i 1963 eller senere med opptjening i offentlige tjenestepensjonsordninger før 2020 får pensjonsopptjening både etter gamle og nye regler.

Ny offentlig tjenestepensjon er mer lik alderspensjon i folketrygden og i privat sektor. Vi kaller det påslagspensjon. Opptjening skjer ved at en andel av lønnen settes av i en pensjonsbeholdning på samme måte som du tjener opp alderspensjon i folketrygden.

Med innføring av ny offentlig tjenestepensjon vil det lønne seg å jobbe lenger samtidig som det blir lettere å veksle mellom jobb i offentlig og privat sektor uten at du taper pensjon.

PKH ønsker å legge best mulig til rette for at våre medlemmer skal være godt opplyste om sin fremtidige pensjon.

Klikk på denne linken for informasjon og avtale om pensjonsveiledning.

Senest 3 måneder før du ønsker å fratre din stilling og ta ut alderspensjon fra PKH bør du søke om pensjon. Ta en samtale med din nærmeste leder/arbeidsgiver for å avklare tidspunkt for uttak av pensjon og oppsigelse av stilling, eller stillingsdel om du planlegger å gå av med delvis alderspensjon.

Leder/arbeidsgiver sender melding til Sykehuspartner med opplysning om at du vil søke om alderspensjon. Sykehuspartner følger opp søknaden og sender den til pensjonskassen.

Når PKH mottar søknad får du en bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig behandlet. Vedtaksbrev sendes i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

Søker du om alderspensjon fra PKH fra fylte 67 år er det et vilkår at du samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden etter samme pensjonsgrad som din alderspensjon fra PKH skal utgjøre.

Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt alderspensjon fra PKH.

Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt alderspensjon fra oss. Oppsatt alderspensjon vil du ha rett på fra og med den første i måneden etter at du når stillingens aldersgrense. Aldersgrensen kan være 60 år, 65 år, eller 70 år.

Dersom stillingens aldersgrense var 70 år kan du likevel ta ut oppsatt alderspensjon fra 67 år, men det forutsetter uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Du søker om oppsatt alderspensjon ved å fylle ut og sende inn eget søknadsskjema.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema for oppsatt alderspensjon.

NB! Disse vilkårene gjelder ikke for pensjonerte leger som ønsker å jobbe ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH.

Timesats utgjør kr 218,- pr. faktisk arbeidet time. Satsen gjelder fra og med 01.01.2021.

Hvem kan engasjeres på pensjonistvilkår?

 • Alderspensjonister
 • AFP-pensjonister som har en tjenestepensjonsberegnet AFP
 • Pensjon etter særalder
 • Pensjon etter 85 års regel
 • Pensjonistvilkår gjelder både ved uttak av hel og delvis (gradert) pensjon

NB! Lønn på pensjonistvilkår kan IKKE kombineres med folketrygdberegnet AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Det er også en forutsetningen at pensjonister som er tatt inn i tjeneste på pensjonistvilkår vanligvis ikke skal pålegges overtidsarbeid.

Hva går inn under pensjonistvilkår:

Inkludert er betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistene skal ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag. Dette innebærer at pensjonistene skal ha betalt for det antall timer de normalt ville ha arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag samt 1. og 17. mai, dersom nevnte dager ellers hadde vært arbeidsdag for pensjonistene.

Eksempel:

Dersom turnusen/planen er at du skal jobbe på onsdag, og den onsdagen viser seg å være 1. nyttårsdag, som da medfører at du ikke skal jobbe (pga. helligdag) skal du likevel få betalt som om du jobbet den dagen. Faller 1. nyttårsdag på en lørdag/søndag vil du ikke få betalt for den (for det er innbakt i øvrige timer).

Pensjonister som lønnes etter pensjonistvilkår får feriegodtgjøring etter ferielovens regler. Lønn under sykdom gis i inntil 3 måneder pr. kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønn.

Inntekt fra offentlig sektor:

 • Jobber du i en stilling som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning kan din alderspensjon i PKH bli redusert.
 • Pensjonister i Legeordningen som mottar hel alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra PKH kan jobbe inntil 168 timer i kvartalet på ordinær timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres.
 • Pensjonister i Fellesordningen som mottar hel alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP kan ikke jobbe på vanlige lønnsvilkår/timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres. Her er det imidlertid mulig å jobbe på pensjonistvilkår/pensjonistlønn uten å få avkortning i pensjonen, men slike arbeidsforhold må avtales med arbeidsgiver.

 
Inntekt fra privat sektor:

 • Alle som mottar alderspenson fra PKH kan ha ubegrenset arbeidsinntekt fra privat sektor/arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning.
 • NB! Dette gjelder ikke for deg som mottar AFP fra PKH beregnet etter folketrygdens regelverk.

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder frem til 1. januar 2022.

Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter alderspensjonister og mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for tjeneste som er utført i perioden 13. mars 2020 og frem til og med 1. januar 2022.

Klikk her for faktaark om pensjon og inntekt under COVID-19.

Måned

Dato

Januar 12.01.2021
Februar 12.02.2021
Mars 12.03.2021
April 12.04.2021
Mai 12.05.2021
Juni 11.06.2021
Juli 12.07.2021
August 12.08.2021
September 10.09.2021
Oktober 12.10.2021
November 12.11.2021
Desember 10.12.2021

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken under.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2021

Som følge av overgang til nytt utbetalingssystem vil du for 2021 motta 2 oppgaver:

 • en for perioden 01.01.2021 – 30.04.2021 for pensjon utbetalt fra gammelt utbetalingssystem
 • en for perioden 01.05.2021 – 31.12.2021 for pensjon utbetalt fra nytt utbetalingssystem

Fra 2022 vil du motta én årsoppgave/sammenstillingsoppgave fra pensjonskassen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

Generelt bilde

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.

Beregning av alderspensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om alderspensjon og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.