Alderspensjon fra PKH

Alderspensjon fra PKH er en livsvarig tjenestepensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Alderspensjon

Nyttig å vite om alderspensjon

01.01.2020 fikk vi ny offentlig tjenestepensjonsordning. Denne gjelder for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Offentlig ansatte født i 1962 eller tidligere er ikke omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Derfor skiller vi på regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Offentlig ansatte født i 1963 eller senere med opptjening i offentlige tjenestepensjonsordninger før 2020 får pensjonsopptjening både etter gamle og nye regler.

Ny offentlig tjenestepensjon er mer lik alderspensjon i folketrygden og i privat sektor. Vi kaller det påslagspensjon. Opptjening skjer ved at en andel av lønnen settes av i en pensjonsbeholdning på samme måte som du tjener opp alderspensjon i folketrygden.

Med innføring av ny offentlig tjenestepensjon vil det lønne seg å jobbe lenger samtidig som det blir lettere å veksle mellom jobb i offentlig og privat sektor uten at du taper pensjon.

PKH ønsker å legge best mulig til rette for at våre medlemmer skal være godt opplyste om sin fremtidige pensjon.

Klikk på denne linken for informasjon og avtale om pensjonsveiledning.

Er du fortsatt i jobb, og tenker å gå av med alderspensjon fra PKH? Vi gjør oppmerksom på at alderspensjonen fra PKH på et gitt tidspunkt vil bli redusert.

Alderspensjon fra PKH skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV). Hva du vil få i pensjon avhenger av når tar ut pensjonen. Så lenge du har inntekt vil alderspensjonen fra NAV fortsatt øke, og det gjør normalt alderspensjon fra PKH også. Men, fortsetter du i stilling, vil pensjonen fra PKH reduseres etter en viss tid. Dette som følge av samordning med NAV og levealdersjusteringen.
 
Vi gjør oppmerksom på at om tar du ut alderspensjonen i NAV tidligere enn du tar ut alderspensjon fra PKH, vil PKH samordne alderspensjon fra NAV som om du tok ut alderspensjon samtidig med PKH. Det kan føre til at du får lavere samlet pensjon fra NAV og PKH, enn om du tar ut pensjonene samtidig.

Har du allerede gått av med 100 % alderspensjon i PKH, og på nytt blir innmeldt i pensjonsordningen? Her er det egne regler for pensjonsberegning.

Tabellen nedenfor gir tidspunktet for når pensjonen fra PKH kan blir redusert:

Årskull Fyller 67 år Alderen du kan forvente at pensjonen blir redusert
1950 2017 67 år og 8 måneder
1951 2018 67 år og 9 måneder
1952 2019 67 år og 11 måneder
1953 2020 68 år
1954 2021 69 år og 2 måneder
1955 2022 69 år og 3 måneder
1956 2023 69 år og 5 måneder
1957 2024 69 år og 7 måneder
1958 2025 69 år og 9 måneder
1959 2026 69 år og 11 måneder
1960 2027 70 år og 1 måned
1961 2028 70 år og 3 måneder
1962 2029 70 år og 5 måneder

Du kan tidligst søke om alderpensjon fra PKH 4 måneder før du slutter. Søknad om alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Før du søker må du avklare pensjonstidspunkt og eventuell fremtidig stillingsprosent med din leder/arbeidsgiver.

Søknad om alderpensjon blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Når PKH mottar søknad får du bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i post når søknad er behandlet. 

Søker du om alderspensjon fra PKH og har fylt 67 år er det et vilkår om at du samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden etter samme pensjonsgrad som din alderspensjon fra PKH skal utgjøre.

Du vil normalt ikke få tilbakemelding fra oss før vi har behandlet saken ferdig. Da sender vi deg et vedtaksbrev. En sak blir som regel behandlet ferdig i løpet av måneden før pensjonsutbetalingen skal begynne å løpe, forutsatt at vi tidsnok har fått alle opplysninger vi trenger for å behandle saken.

Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt alderspensjon fra PKH.

Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt alderspensjon fra oss. Oppsatt alderspensjon vil du ha rett på fra og med den første i måneden etter at du når stillingens aldersgrense. Aldersgrensen kan være 60 år, 65 år, eller 70 år.

Dersom stillingens aldersgrense var 70 år kan du likevel ta ut oppsatt alderspensjon fra 67 år, men det forutsetter at du har tatt ut alderspensjon fra folketrygden.

Søknad om oppsatt alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i posten når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

NB! Disse vilkårene gjelder ikke for pensjonerte leger som ønsker å jobbe ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH.

Timesats utgjør kr 233,- pr. faktisk arbeidet time. Satsen gjelder fra og med 01.01.2023.

Hvem kan engasjeres på pensjonistvilkår?

 • Alderspensjonister
 • AFP-pensjonister som har en tjenestepensjonsberegnet AFP
 • Pensjon etter særalder
 • Pensjon etter 85 års regel
 • Pensjonistvilkår gjelder både ved uttak av hel og delvis (gradert) pensjon

NB! Lønn på pensjonistvilkår kan IKKE kombineres med folketrygdberegnet AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Det er også en forutsetningen at pensjonister som er tatt inn i tjeneste på pensjonistvilkår vanligvis ikke skal pålegges overtidsarbeid.

Hva går inn under pensjonistvilkår:

Inkludert er betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistene skal ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag. Dette innebærer at pensjonistene skal ha betalt for det antall timer de normalt ville ha arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag samt 1. og 17. mai, dersom nevnte dager ellers hadde vært arbeidsdag for pensjonistene.

Eksempel:

Dersom turnusen/planen er at du skal jobbe på onsdag, og den onsdagen viser seg å være 1. nyttårsdag, som da medfører at du ikke skal jobbe (pga. helligdag) skal du likevel få betalt som om du jobbet den dagen. Faller 1. nyttårsdag på en lørdag/søndag vil du ikke få betalt for den (for det er innbakt i øvrige timer).

Pensjonister som lønnes etter pensjonistvilkår får feriegodtgjøring etter ferielovens regler. Lønn under sykdom gis i inntil 3 måneder pr. kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønn.

Inntekt fra offentlig sektor:

 • Jobber du i en stilling som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning kan din alderspensjon i PKH bli redusert.
 • Pensjonister i Legeordningen som mottar hel alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra PKH kan jobbe inntil 168 timer i kvartalet på ordinær timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres.
 • Pensjonister i Fellesordningen som mottar hel alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP kan ikke jobbe på vanlige lønnsvilkår/timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres. Her er det imidlertid mulig å jobbe på pensjonistvilkår/pensjonistlønn uten å få avkortning i pensjonen, men slike arbeidsforhold må avtales med arbeidsgiver.

 
Inntekt fra privat sektor:

 • Alle som mottar alderspensjon fra PKH kan ha ubegrenset arbeidsinntekt fra privat sektor/arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning.
 • NB! Dette gjelder ikke for deg som mottar AFP fra PKH beregnet etter folketrygdens regelverk.

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder frem til 1. september 2022.

Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter alderspensjonister og mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for tjeneste som er utført i perioden 13. mars 2020 og frem til og med 1. september 2022.

Klikk her for faktaark om pensjon og inntekt under COVID-19.

Måned

Dato

Januar 12.01.2023
Februar 10.02.2023
Mars 10.03.2023
April 12.04.2023
Mai 12.05.2023
Juni 12.06.2023
Juli 12.07.2023
August 11.08.2023
September 12.09.2023
Oktober 12.10.2023
November 10.11.2023
Desember 12.12.2023

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken over.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022

Din årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022 blir tilgjengelig i medlemsportalen i slutten av januar.

I medlemsportalen finner du også en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk.

Klikk på linken "Logg inn" som du finner i menyvalget øverst til høyre på siden. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

Generelt bilde

Beregning av alderspensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om alderspensjon og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4