Avtalefestet pensjon - AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som gjør at du kan gå av med pensjon tidligere enn ved ordinær pensjonsalder. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Avtalefestet pensjon - AFP

Nyttig å vite om AFP

1. januar 2020 fikk vi ny offentlig tjenestepensjonsordning. Denne gjelder for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere. Offentlig ansatte født i 1962 er ikke omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Derfor skiller vi på regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Regelverket for ny AFP i offentlig sektor er ikke endelig avklart, men man er enige om prinsippene. Ny AFP blir en livsvarig ytelse og blir dermed en del av den samlede alderspensjonen.

Klikk på denne linken for å lese høringsnotat om ny offentlig tjenestepensjon av 17.10.2018 som ligger på nettsidene til regjeringen.no.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som gjelder fra 62 år. Er du født før 1963 kan du ta ut AFP mellom 62-67 år. Er du født i 1963 eller senere vil AFP bli en livsvarig pensjon. Imidlertid er ikke regelverket for AFP endelig avklart for årskullene født i 1963 og senere.

For de som er født i 1962 eller tidligere er det to måter å beregne AFP på: 

Når du er mellom 62 og 65 år, er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregning av pensjon. AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden inkludert et AFP-tillegg på maksimalt kr 20.400 pr år dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. 

AFP fra 65 år kan enten beregnes som tjenestepensjon fra PKH med 66 prosent av pensjonsgrunnlaget redusert for medlemstid dersom denne er kortere enn 30 år, eller fortsatt som AFP beregnet etter folketrygdens regler.

Du kan tidligst søke om AFP fra PKH 4 måneder før du slutter. Søknad om AFP sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH.no

Før du søker må du avklare pensjonstidspunkt og eventuell fremtidig stillingsprosent med din leder/arbeidsgiver.

Søknad om AFP blir sendt til Sykehuspartner for godkjenning, før den blir sendt til PKH for behandling.  

Når PKH mottar søknad får du bekreftelse på e-post med informasjon om når søknaden kan forventes ferdig. Vedtaksbrev sendes til Digipost eller i post når søknad er behandlet. Søknader er vanligvis ferdigbehandlet innen slutten av måneden før pensjonsutbetalingen skal starte.

Du kan også velge å gå av med delvis AFP. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren din godkjenner det. Dette vil være avhengig av om det er praktisk mulig å gjennomføre dette på arbeidsplassen din.

AFP-graden beregnes ut ifra din forventede fremtidige inntekt. Det er derfor viktig at du oppgir denne så nøyaktig som mulig når du søker om AFP.

Med virkning fra 01.01.2022 kan du tjene inntil 30 000 kroner mer per år enn hva du har oppgitt som din fremtidige inntekt ved søknad om AFP uten at pensjonen blir redusert. Tidligere var dette beløpet på 15 000 kroner.

Har inntekten din vært større enn hva du har oppgitt skal pensjonen reduseres bare hvis du har tjent 30 000 kroner eller mer per år.

NB! Disse vilkårene gjelder ikke for pensjonerte leger som ønsker å jobbe ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH.

Timesats utgjør kr 233,- pr. faktisk arbeidet time. Satsen gjelder fra og med 01.01.2022.

Hvem kan engasjeres på pensjonistvilkår?

 • Alderspensjonister
 • AFP-pensjonister som har en tjenestepensjonsberegnet AFP
 • Pensjon etter særalder
 • Pensjon etter 85 års regel
 • Pensjonistvilkår gjelder både ved uttak av hel og delvis (gradert) pensjon

NB! Lønn på pensjonistvilkår kan IKKE kombineres med folketrygdberegnet AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Det er også en forutsetningen at pensjonister som er tatt inn i tjeneste på pensjonistvilkår vanligvis ikke skal pålegges overtidsarbeid.

Hva går inn under pensjonistvilkår:

Inkludert er betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistene skal ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag. Dette innebærer at pensjonistene skal ha betalt for det antall timer de normalt ville ha arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag samt 1. og 17. mai, dersom nevnte dager ellers hadde vært arbeidsdag for pensjonistene.

Eksempel:

Dersom turnusen/planen er at du skal jobbe på onsdag, og den onsdagen viser seg å være 1. nyttårsdag, som da medfører at du ikke skal jobbe (pga. helligdag) skal du likevel få betalt som om du jobbet den dagen. Faller 1. nyttårsdag på en lørdag/søndag vil du ikke få betalt for den (for det er innbakt i øvrige timer).

Pensjonister som lønnes etter pensjonistvilkår får feriegodtgjøring etter ferielovens regler. Lønn under sykdom gis i inntil 3 måneder pr. kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønn.

Inntekt fra offentlig sektor:

 • Jobber du i en stilling som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning kan din alderspensjon i PKH bli redusert.
 • Pensjonister i Legeordningen som mottar hel alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra PKH kan jobbe inntil 168 timer i kvartalet på ordinær timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres.
 • Pensjonister i Fellesordningen som mottar hel alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP kan ikke jobbe på vanlige lønnsvilkår/timelønn ved helseforetakene uten at pensjonen reduseres. Her er det imidlertid mulig å jobbe på pensjonistvilkår/pensjonistlønn uten å få avkortning i pensjonen, men slike arbeidsforhold må avtales med arbeidsgiver.

 
Inntekt fra privat sektor:

 • Alle som mottar alderspenson fra PKH kan ha ubegrenset arbeidsinntekt fra privat sektor/arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning.
 • NB! Dette gjelder ikke for deg som mottar AFP fra PKH beregnet etter folketrygdens regelverk.

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder frem til 1. september 2022.

Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter alderspensjonister samt mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for tjeneste som er utført i perioden 13. mars 2020 og frem til og med 1. september 2022.

Klikk her for faktaark om pensjon og inntekt under COVID-19.

Måned

Dato

Januar 12.01.2023
Februar 10.02.2023
Mars 10.03.2023
April 12.04.2023
Mai 12.05.2023
Juni 12.06.2023
Juli 12.07.2023
August 11.08.2023
September 12.09.2023
Oktober 12.10.2023
November 10.11.2023
Desember 12.12.2023

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken over.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022

Din årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022 blir tilgjengelig i medlemsportalen i slutten av januar.

I medlemsportalen finner du også en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk.

Klikk på linken "Logg inn" som du finner i menyvalget øverst til høyre på siden. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

PKH ønsker å legge best mulig til rette for at våre medlemmer skal være godt opplyste om sin fremtidige pensjon.

Klikk på denne linken for informasjon og avtale om pensjonsveiledning.

Generelt bilde

Beregning av AFP

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om AFP og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4