Det er for øyeblikket problemer med innlogging til Min side - Medlemsportalen. Vi jobber med å rette feilen:

Tjenestepensjon fra PKH

Som medlem i PKH får du pensjonsopptjening både i folketrygden og i PKH. Medlemskap betinger at du fyller vilkårene for innmelding, og du blir også trukket 2 prosent av din lønn som medlem.

Pensjon

Søke om pensjon

Søknad om alderpensjon sendes digitalt til PKH via «Logg inn» og «Min side – Medlemsportal» på PKH. For tidligere medlemmer som søker om det vi kaller oppsatt pensjon benyttes eget skjema fra PKH.

Utbetaling av pensjon

PKH utbetaler pensjoner den 12. i hver måned så fremt dagen ikke faller på en helge- eller helligdag. Her er en oversikt over utbetalingsdatoer i 2024 samt generell informasjon om skatt og pensjon.

Ordforklaringer

Her finner du en ordliste med forklaring på ord og uttrykk som benyttes av PKH.

Vedtekter - Legeordningen

Her finner du vedtektene for Legeordningen - en offentlig tjenestepensjonsordning for sykehusleger ansatte ved de seks helseforetakene med tjenestepensjonsordning i PKH.

Vedtekter - Fellesordningen

Her finner du vedtektene for Fellesordningen - en offentlig tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved de seks helseforetakene med tjenestepensjonsordning i PKH.

Skjemaer

Her finner du en oversikt over skjemaer som PKH benytter i saksbehandlingen

Medlemskap og opptjening

Som medlem i PKH har du pensjonsopptjening både i folketrygden og i PKH. Arbeidsgiver er ansvarlig for å melde sine ansatte inn eller ut av tjenestepensjonsordningene i PKH. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Alderspensjon

Alderspensjon fra PKH er en livsvarig tjenestepensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Avtalefestet pensjon - AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som gjør at du kan gå av med pensjon tidligere enn ved ordinær pensjonsalder. Det er forskjellig regelverk for de som er født i 1962 eller tidligere og 1963 eller senere.

Uførepensjon

Du kan ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon fra PKH dersom inntektsevnen din blir redusert som følge av sykdom. Du kan få uførepensjon fra PKH selv om du ikke har krav på ytelser fra NAV.

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon tilstås gjenlevende ektefelle og/eller barn. I noen tilfeller kan også fraskilt ektefelle ha krav på pensjon.