Viktig Informasjon:

29. april flytter PKH til Karénslyst alle 49

Vår historie

PKH ble stiftet 20. august 2013 av Helse Sør-Øst RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PKH startet driften 1. januar 2014 med 6 ansatte i helt nye lokaler på Grev Wedels plass 7 i Oslo.

Historikk

PKH ble stiftet 20. august 2013 av Helse Sør-Øst RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

PKH startet opp konsernpensjonskassen 1. januar 2014 i helt nye lokaler, med 6 ansatte. Lokalene deles med Sykehusinnkjøp, Grev Wedels plass 7. Virksomheten ledes av et styre med 9 medlemmer hvorav 6 er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. 

PKH gjennomførte i 2014 en av Norges største flytteprosjekter for pensjonskasser. Alle medlemmer (ca. 59.000) fra de fire avgivende leverandører Vestre Viken Pensjonskasse, KLP, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) og DnB var endelig overført 31. mars 2014.

PKH gjør sine første direkte investeringer i eiendom ved å kjøpe 90,1 prosent av aksjene i to eiendomsselskaper. Anolitveien er et lager- og kontorbygg som er fullt utleid til Assa Abloy. Glynitveien er et lagerbygg fullt utleid til Orkla Lilleborg. 

PKH hadde stedlig tilsyn fra Finanstilsynet 10-11 mars. Resultatet fra tilsynet ble mottatt med en endelig merknadsrapport datert 7. desember 2015.

PKH fikk sølv for vår årsrapport for 2015 i klassen offentlige virksomheter under årets kåring av Farmandprisen 2016.

PKH velger å hente hjem telefontjenesten til våre medlemmer fra underleverandør. I KTI undersøkelsen for 2017 økte tilfredsheten hos de som var i kontakt med PKH på telefon vesentlig.

PKH kommiterer kapital til Copenhagen Infrastructure Partners som skal brukes på investeringer innen fornybar energi.

PKH har gjennomført sin andre omdømmeundersøkelse og får en poengsum som faller i kategorien hos Opinion som «et fremragende resultat».

PKH ansatte 1. august en senior porteføljeforvalter som skal ha ansvaret for alle investeringer i norske rentepapirer. Disse lå tidligere som eksterne mandater hos Nordea og DNB.

PKH gjennomførte sin andre beredskapsøvelse med styret hvor det ble simulert en krise i finansmarkedene.

Styret i PKH vedtok i 2018 å hente hjem medlemsadministrasjon og saksbehandling fra tjenesteleverandør. Det er ansatt 6 årsverk som fra 01.01.2020 skal ivareta alle beregninger og utbetalinger samt kommunikasjon med medlemmer og foretak.

Året 2019 var preget av gode markeder for alle aktivaklasser. PKH oppnådde en verdijustert avkastning på 8,2 prosent som er den høyeste siden oppstart av pensjonskassen.

Etter lengre tids forberedelser og oppbemanning overtar PKH ansvaret for egen saksbehandling fra Storebrand Pensjonstjenester AS. Samtidig settes nyanskaffede støttefunksjoner i drift for fullt. Viktigst er vår CRM/saksflytløsning.

Norge stenger ned som følge av korona, og hjemmekontorløsning tas i bruk for å levere rett pensjon til riktig tid. Vi møtes på Teams og holder hjulene i gang, mens børsene svinger og vårens seniorseminar må avlyses.

Pensjonskassen kjøper lagerbygg i Håndverksveien 13, 15 og 17 på Langhus. Samtlige lagerbygg er leid ut.