Finansiell informasjon

Pr. 31.12.2022 utgjør pensjonskassens forvaltningskapital 38,3 milliarder kroner. På denne siden finner du informasjon om vår kapitalforvaltning, oversikt over pensjonskassens eiendommer og tilgang til årsrapporter og resultatrapporter.

Finansiell informasjon

Nyttig å vite om kapitalforvaltning i PKH

PKH krever inn pensjonspremier fra helseforetakene. Premieinnbetalingene er avhengige av antall ansatte hos foretakene, de ansattes lønn, stillingsprosent, alder, uføregrad og andre faktorer. Premieinnbetalingenes størrelse beregnes av PKHs aktuar etter å ha samlet inn disse dataene på personnivå.

Hver ansatt hos helseforetakene opparbeider seg i løpet av yrkeskarrieren pensjonsrettigheter. Det er disse rettighetene som skal dekkes av premieinnbetalingene som beskrevet over. Når den ansatte går over i pensjonistenes rekker begynner pensjonsutbetalingene.

PKH krever i dag inn mer i årlig premie enn det betales ut i årlig pensjon. Det overskytende blir investert i verdipapirer. PKH har derfor en betydelig portefølje med finansielle investeringer.

PKH må årlig levere en avkastningsgaranti på pensjonsmidlene på ca. 2,2 %. Dersom investeringsporteføljen ikke oppnår avkastningsgarantien må underskuddet dekkes av oppsparte fond («buffere») eller hvis nødvendig ved innskudd fra helseforetakene. Dersom PKH oppnår en avkastning som er høyere enn avkastningsgarantien går overskuddet til fondsavsetninger («buffere») eller til premiefond som helseforetakene kan benytte til å betale fremtidige pensjonspremier.

Avkastningen til investeringsporteføljen vil derfor ha konsekvenser for helseforetakenes pensjonskostnad. Ved tap i investeringporteføljen vil helseforetakene måtte tilføre ny kapital. Ved høy avkastning på investeringporteføljen vil helseforetakene kunne få fradrag i sine pensjonspremieinnbetalinger.

På lang sikt viser historien at investeringer i risikofylte aktivaklasser som eiendom, aksjer og alternative investeringer gir en høyere avkastning enn investering i bankinnskudd, pengemarkedsfond og statsobligasjoner. Valget av kapitalforvaltningsstrategi, der man bestemmer investeringsporteføljens risikoprofil og tilhørende forventede avkastning er derfor en viktig aktivitet for PKH. Kapitalforvaltningsstrategien fastsettes av PKHs styre og revideres årlig.

PKH har i dag store oppsparte fond («buffere») etter å ha oppnådd god avkastning siden oppstart i 2014. PKH kan derfor tåle relativt høy risiko i investeringsporteføljen, da eventuell negativ avkastning ett år kan dekkes av de oppsparte fondene.

Avkastningen i finansmarkedene har vært god de siste årene. Det har ikke vært store tap siden finanskrisen. Man kan ikke påregne at avkastningen blir like god og risikoen like lav fremover. PKH har som følge av dette valgt en balansert tilnærming, der risikonivået er moderat. Omlag 2/3 er plassert i rentebærende verdipapirer som pengemarkedsfond og obligasjoner. 1/3 er plassert i instrumenter med høyere risikoprofil, som aksjefond og næringseiendom.

PKH har ved inngangen til 2023 en eiendomsportefølje på ca 5 milliarder. Totalt eier vi direkte nærmere 100 000 kvm eiendom med en årlig leieinntekt på ca 200 millioner. Primært investerer vi direkte i ubelånt eiendom, men vi kan også investere indirekte i eiendom gjennom belånte og ubelånte fondsinvesteringer samt direkte i belånt eiendom.

 • Målsatt allokering 15 %
 • Minimum 10 %
 • Maksimum 20 %

Struktur for investering

 • Direkte investering i ubelånt eiendom
 • Indirekte investering i eiendom (belånte og ubelånte fondsinvesteringer)
 • Direkte investering i belånt eiendom

Strategiske mål

 • Investere i en aktivaklasse som har gode diversifiseringsegenskaper i forhold til PKHs øvrige portefølje
 • Investere i en aktivaklasse med realavkastningsegenskaper (positiv samvariasjon med inflasjon)
 • Være langsiktig investor i en aktivaklasse der en kan forvente likviditetspremier over tid

Mål for avkastning

Gjennomsnittlig årlig totalavkastning over tid som overstiger risikofri rente med 3 prosentpoeng per år etter kostnader.

 

Våre eiendommer

Logistikkbygg i Glynitveien 13, Ski

Type eiendom: Logistikk

Adresse: Glynitveien 13, Ski

Byggeår: 2011/2014

Areal: 14.539 kvm

Leietakere: Lilleborg AS

Forvalter: Höegh Eiendomsselskap AS

Grensen 5 - 7 i Oslo

Type bygg: Kontor/handel

Adresse: Grensen 5-7 / Grensen 9B, Oslo

Byggeår: 1899/1980

Areal: 14.007 / 3.383 kvm

Leietakere (ikke alle leietakere er ført opp i listen under):

 • Finn.no
 • Lindex
 • Outland AS

Forvalter: Malling & Co Forvaltning AS

Kontorbygg på Grønland 55, Drammen, hvor NAV er leietaker

Type eiendom: Kontor

Adresse: Grønland 55, Drammen

Byggeår: 2010

Areal: 11.114 kvm

Leietakere: NAV

Forvalter: Union Eiendomsutvikling AS

Kontor-, lager- og logistikkbygg i Høgslundveien 15-17, Berger

Type bygg: Kontor-, lager- og logistikkbygg

Adresse: Høgslundveien 15 & 17, Berger

Byggeår: 2018

Areal: 13.800 kvm.

Leietakere:

 • Nor Tekstil AS
 • Moltzau Packaging AS

Forvaltere: Fabritius Gruppen AS (teknisk) og Malling & Co Forvaltning AS (økonomisk)

Håndverksveien_13-17 på Ski utenfor Oslo. Bilde levert av Jørgen Egeland i nyebilder.no

Type eiendom: Logistikk

Adresse: Håndverksveien 13, 15 og 17, Ski

Byggeår: 2019/2020/2021

Areal: 11.300 kvm

Leietakere:

 • Hurtigruta Carglass
 • Leko Matter AS
 • Outland AS
 • Børresen Cooltech AS
 • Mandarinen Oslo AS

Forvalter: Malling & Co Forvaltning AS

Karvesvingen 2, HasleLinje i Oslo. Bilde levert av Höegh Eiendom.

Type bygg: Kontorbygg

Adresse: Karvesvingen 2, Oslo (HasleLinje)

Byggeår: 2015

Areal: 14.280 kvm

Leietakere (ikke alle leietakere er oppført i listen under):

 • COWI AS
 • Evolve Bjørvika AS
 • Thales Dis Norge AS

Forvalter: Höegh Eiendomsselskap AS

Karvesvingen 3 på HasleLinje i Oslo. Bilde levert av Höegh Eiendom.

Type bygg: Kontorbygg

Adresse: Karvesvingen 3, Oslo (HasleLinje)

Byggeår: 2015

Areal: 14.779 kvm

Leietakere (ikke alle leietakere er oppført i listen):

 • Oslo kommune Bymiljøetaten
 • Oslo kommune Gravferdsetaten
 • Blue Water Shipping AS

Forvalter: Höegh Eiendomsselskap AS