Eiendommene våre

Pensjonskassens investeringer i eiendom

Pensjonskassen hadde ved utgangen av november 2015 en kapital til forvaltning som beløp seg til 19,1 MRD. Veksten i porteføljen ligger på ca. 7 % per år.

PKH har en investeringsstrategi vedtatt av styret i pensjonskassen. Strategien er underlagt en årlig gjennomgang av styret. Andelen risikable aktiva (aksje-, eiendoms-, rente-, og kredittrisiko) fremkommer av strategien. Disse er satt til et nivå som samsvarer med pensjonskassens risikoevne og risikovilje.

PKHs allokering skal være strategisk og bør ligge fast for en lengre periode. Dette skal innebære at allokeringen i liten grad påvirkes av kortsiktige endringer i markedene, eller oppfatninger om markedsutviklingen fremover. Eventuelle endringer skal bygge på forutsetninger som representerer varige utviklingstrekk.

Et viktig prinsipp for PKH er å sette sammen porteføljer med gode risikoegenskaper, både på aktivaklassenivå og verdipapirnivå. Dette bidrar til å stabilisere porteføljen og sikre at den har en relativt jevn utvikling og er mindre påvirket av markedsforholdene.

Styret har i sin investeringsstrategi målsatt følgende allokering og allokeringsramme for eiendom i 2015:

 • Målsatt allokering 12%
 • Minimum 5%
 • Maksimum 15%

Frontbygget på Hasle Linje

Frontbygget med Breeam Excellent-sertifisering er på ca. 16.000 kvadratmeter. Oslo kommune ved Bymiljøetaten er største leietaker. På sydveggen og på taket er det solcellepaneler som bl.a. skal levere ladestrøm til etatens elbiler. Toppetasjen i det syv og en halv etasje høye bygget blir felleskantine med utgang til takterrasse.

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger og er en kvalitetsreferanse. Systemet ble lansert i 1990 og brukes for klassifisering av bygningsmasse innenfor varehandel, kontor, industri og utdanning.

Nytteverdien av BREEAM:

 • Redusert energi og miljøbelastning
 • Økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet
 • Høyere brukertilfredshet
 • Dokumenterer gode ytelser (design og drift)
 • Bedre pant
 • Økt attraktivitet ved salg

Norwegian Green Building Council, eier av BREEAM-NOR (miljøsertifiseringssystem for bærekraftige bygg), skriver følgende på sine nettsider: "Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd."

Du kan lese mer på nettsidene til Norwegian Green Building Council.

 

 

Struktur for investering:

 • direkte investering i ubelånt eiendom (datterselskaper av PKH Eiendomsinvest AS som er et 100 % eid datterselskap av PKH)
 • indirekte investering i eiendom (ubelånte fond)

Strategiske mål:

 • fordeler ved diversifisering i en portefølje sammensatt av flere aktivaklasser
 • sikring mot inflasjon sett opp mot investeringer i rentepapirer
 • en avkastning som gir meravkastning ut over "risikofri" rente

Målsetting for avkastning:

 • gjennomsnittlig årlig totalavkastning over tid på 6% etter forvaltningshonorar. Det blir gjort årlig måling av avkastning mot IPD Norske Indeks for eiendomsinvesteringer

PKHs investeringer i eiendom de siste to årene

PKH er i en oppbyggingsperiode for sine investeringer i eiendom. Ved oppstart av pensjonskassen i 2014 var 8 % av porteføljen investeringer i eiendom hvorav 2,3 % var direkte investeringer. Dette er et kontorbygg i Drammen, Grønland 55 AS, hvor NAV er leietaker.

De siste to årene har pensjonskassen jobbet strategisk for å få opp eksponeringen i eiendom. Dette arbeidet har «høstet» frukter og pensjonskassen har inngått kontrakt om fire nye bygg:

 • Anolitveien 1-3, Ski. Kombinert lager- og kontorbygg utleid til Trioving og Assa Abloy
 • Glynitveien 13, Ski. Lagerbygg utleid til Orkla Lilleborg
 • Karvesvingen 3, Haslelinje Oslo. Kontorbygg utleid til Bymiljøetaten
 • Karvesvingen 2, Haslelinje Oslo. Kontorbygg som ferdigstilles og overtas i juni 2016 og er utleid til COWI

Grønland 55 i Drammen, kontorbygg hvor NAV er leietaker.

Bildene viser pensjonskassens kommende to nye eiendommer på Haslelinjen i Oslo.