Eiendomsinvestering i PKH

Pensjonskassen hadde ved utgangen av 2020 en samlet kapital til forvaltning på 33,6 milliarder kroner.

PKH har en investeringsstrategi som er vedtatt av pensjonskassens styre og underlagt en årlig gjennomgang. Andelen risikable aktiva (aksje-, eiendoms-, rente-, og kredittrisiko) fremkommer av strategien og er satt til et nivå som samsvarer med pensjonskassens evne og vilje til å ta risiko.

Pensjonskassens allokering skal være strategisk og bør ligge fast for en lengre periode. Dette innebærer at allokeringen i liten grad påvirkes av kortsiktige endringer i markedene, eller oppfatninger om markedsutviklingen fremover. Eventuelle endringer skal bygge på forutsetninger som representerer varige utviklingstrekk.

Et viktig prinsipp for PKH er å sette sammen porteføljer med gode risikoegenskaper, både på aktivaklassenivå og verdipapirnivå. Dette bidrar til å stabilisere porteføljen og sikre at den har en relativt jevn utvikling og er mindre påvirket av markedsforholdene.

Styret har i sin investeringsstrategi besluttet følgende målsatte allokering og allokeringsramme for eiendom i kollektivportefjøljen for 2021:

 • Målsatt allokering 15 %
 • Minimum 10 %
 • Maksimum 20 %

Struktur for investering:

 • Direkte investering i ubelånt eiendom (datterselskaper av PKH Eiendomsinvest AS som er et 100 % eid datterselskap av PKH)
 • Indirekte investering i eiendom (belånte og ubelånte fondsinvesteringer)
 • Direkte investering i belånt eiendom

Strategiske mål:

 • Investere i en aktivaklasse som har gode diversifiseringsegenskaper i forhold til PKHs øvrige portefølje
 • Investere i en aktivaklasse med realavkastningsegenskaper (positiv samvariasjon med inflasjon)
 • Være langsiktig investor i en aktivaklasse der en kan forvente likviditetspremier over tid

Målsetting for avkastning:

 • Gjennomsnittlig årlig totalavkastning over tid som overstiger risikofri rente med 3 prosentpoeng per år etter kostnader

Denne siden ble opprettet/sist endret 27.01.2021.

Bilde av et seks etasjes kontorbygg i Drammen hvor NAV er leietaker.

Foto: Grønland 55 i Drammen, kontorbygg hvor NAV er leietaker.

Pensjonskassens direkte eiendomsinvesteringer

 • Anolitveien 1 - 3, Ski. Kombinert lager- og kontorbygg utleid til Assa Abloy Aker Biomarine
 • Glynitveien 13, Ski. Lagerbygg utleid til Orkla Lilleborg
 • Grønland 55, Drammen. Kontorbygg utleid til NAV
 • Håndverksveien 13, Langhus. Lagerbygg utleid til Leko Matter og Outland
 • Håndverksveien 15, Langhus. Lagerbygg utleid til Mandarinen Oslo
 • Håndverksveien 17, Langhus. Lagerbygg utleid til Hurtigruta Carglass og Børresen Cooltech
 • Karvesvingen 3, Haslelinje Oslo. Kontorbygg med Bymiljøetaten som største leietaker
 • Karvesvingen 2, Haslelinje Oslo. Kontorbygg med COWI som største leietaker