Åpenhetsloven - PKH sin redegjørelse

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) er en norsk pensjonskasse med
konsesjon fra Finanstilsynet som konsernpensjonskasse. PKH forvalter offentlig tjenestepensjon
for yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus
HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør-Øst
RHF og Sykehuspartner HF. Per 31. desember 2022 administrerte PKH 97 567 medlemskap
tilknyttet tariffavtalene for lege- og fellesordningen og har over 39,8 milliarder i kapital til
forvaltning.

PKH er en selveiende institusjon hvor styret er pensjonskassens øverste organ. Styret består av ni
medlemmer, hvorav seks av medlemmene er oppnevnt av helseforetakene og tre er oppnevnt av
arbeidstakerorganisasjonene. PKH har 24 ansatte og pensjonskassen ledes av administrerende
direktør med en ledergruppe på seks ansatte. Pensjonskassen har virksomhetsområdene
pensjonsadministrasjon og kapitalforvaltning.

Styret vedtok i strategien for perioden 2023 til 2027 at faktorer som «miljø, sosiale forhold og
foretaksstyring skal hensyntas i alle beslutninger». I tillegg har styret vedtatt etiske retningslinjer som
gjelder for alle ansatte, og alle som handler på vegne av pensjonskassen. PKH har lenge hatt som
strategi å hensynta miljø, sosiale forhold og foretaksstyring i alle beslutninger og dette reflekteres i:

  • produktet offentlig tjenestepensjonsordning
  • de ansattes arbeidsvilkår
  • kontraktskrav til eksterne leverandører, som stiller særskilte krav til blant annet lønn til å leve av, og etterlevelse av PKHs etiske retningslinjer
  • kapitalforvaltningen som du kan lese mer om på nettsiden: Finansiell informasjon (pkh.no)
  • ekstern varslingskanal administrert av EY som kan bidra til å avdekke eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

PKH ønsker å bidra til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold og har gjennomført aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, herunder
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. PKH har ut ifra pensjonskassens virksomhet,
størrelse og kontekst, vurdert at pensjonskassens virksomhet som utgangspunkt medfører lav
risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold.

PKH leier kontorlokaler på Skøyen fra en stor og anerkjent utleier hvor leieforholdet er
velregulert. PKH har i sine avtaler sikret at renholdstjenester, kantine- og vaktmestertjenester
overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Viktige innsatsfaktorer for å redusere risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for ansatte i pensjonskassen er et tverrfaglig
samarbeid kombinert med et godt og inkluderende arbeidsmiljø som tilrettelegger for en sunn og
bærekraftig balanse mellom jobb og fritid.

Den største risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold er innenfor virksomhetsområdet kapitalforvaltning. PKH utkontrakterer i stor
grad forvaltningen av investeringsporteføljen til eksterne forvaltere, som må ha en tydelig strategi
for eierskapsutøvelse. PKH skal innenfor en forretningsmessig forsvarlig ramme velge forvaltere
som setter søkelys på bærekraftige investeringer/ESG-faktorer, dersom forvalterne ellers
vurderes å ha like god evne til å skape god risikovektet avkastning over tid. For eksternt
forvaltede midler setter PKH som minimumskrav at PKHs midler skal følge de etiske kriteriene
som til enhver tid er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens pensjonsfond
utland. Selskaper ekskluderes fra investeringsuniverset ved brudd på de fastlagte kriteriene innen
rimelig tid. PKH kontrollerer årlig om forvalterne har etterlevd krav som følger av de etiske
kriteriene som er valgt av Finansdepartementet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland,
herunder ivaretakelsen av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fra
og med neste år vil også selskapene hvor forvalterne er ansatt bli spurt om de etterlever
bestemmelsene som følger av åpenhetsloven.

For øvrig har PKH identifisert at den største risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knytter seg til levering av tjenester som er
kritisk eller viktig for pensjonskassen, slik som IKT-utstyr og softwaretjenester. Styret har derfor i
policy for utkontraktering av virksomhet stilt krav til leverandører som er kritisk eller viktig at de
skal etterleve og rapportere i henhold til åpenhetsloven og at dette nedfelles i kontrakter som
inngås. Som en oppfølging av dette har pensjonskassen, etter en aktsomhetsvurdering, stilt
spørsmål til ni tjenesteleverandører om deres etterlevelse av åpenhetsloven og som følges
nærmere opp i leverandørmøter to ganger i året. Det er ikke avdekket faktisk negativ påvirkning
og/eller vesentlig risiko for slik negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold i PKHs leverandørkjede.

I de tilfeller PKH er usikre på hvordan leverandøren etterlever krav til å fremme grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, stiller pensjonskassen krav om redegjørelse og
dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende etterlevelse av
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre
konsekvenser for kontraktsforholdet. I normale tilfeller vil PKH først søke å påvirke
leverandøren til å minimere risikoen og å reparere eventuelle brudd som er begått.

Har du spørsmål om redegjørelsen kan du kontakte Asle Jensen på telefon  99 01 44 66 eller e-post: aej@PKH.no

Ved å trykke på lenken finner du signert redegjørelse