Har du fått stanset utbetaling av uføretrygd eller AAP fra Nav som følge av opphold i EU-/EØS-land?

Det ble tidligere kjent at Nav har fattet feil vedtak i enkelte saker som berører mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette gjelder personer som i perioder har oppholdt seg i andre EU-/EØS land.  
Feilen kan ha en betydning også for medlemmer av PKH som har mottatt uføreytelser og oppholdt seg i EU-/EØS land. Noen medlemmer kan derfor urettmessig ha fått sin pensjon stoppet, og i tillegg mottatt krav om tilbakebetaling. Dette skyldes at PKH primært følger Nav sine vedtak.

Gi beskjed til PKH

De som er berørt kan ha rett til å få gjenopptatt sin pensjonsutbetaling og få tilbakebetalt pensjon også fra PKH. Vi oppfordrer derfor medlemmer som har fått endret/stoppet sin utbetaling fra Nav som følge av ovennevnte om å ta kontakt. Pensjonskassen sitter ikke på nok informasjon til selv å kunne identifisere hvilke medlemmer som er berørt av dette. I samarbeid med Nav vil pensjonskassen rette opp disse sakene så raskt det lar seg gjøre.

Dersom du ikke gir beskjed

Når Nav har gjennomgått alle saker og eventuelt igangsatt uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vil PKH bli orientert om endring av vedtak.  Vi vil da selv kunne behandle disse sakene, men da uten å vite noe om årsaken til gjenopptakelsen. Vi kan i dag ikke si hvor lang tid dette vil ta.