Pensjonskonto i PKH? 

Det siste året har det vært mye informasjon om pensjonskonto i media. Du har sikkert også fått informasjon om pensjonskonto fra bank og forsikringsselskap. Pensjonskonto er imidlertid ikke aktuelt for deg som er medlem i PKH dersom du ikke tidligere har jobbet i privat sektor, og heller ikke har planer om å jobbe i privat sektor i fremtiden.

Hvorfor ikke? Fordi pensjonskonto omfattes kun av pensjonsordninger i privat sektor. Offentlig tjenestepensjon er derimot ikke omfattet av reglene for pensjonskonto og dermed kan du heller ikke opprette pensjonskonto i PKH.

Har du tidligere jobbet i privat sektor kan det være fornuftig å sette seg inn i hva dette innebærer for deg dersom du har en eller flere fripoliser eller pensjonskapitalbevis.

Hva er en pensjonskonto?

Fra 01.01.2021 ble det innført en ny ordning som gjør at du nå får en egen pensjonskonto som følger deg gjennom hele arbeidslivet i privat sektor uansett om du bytter arbeidsgiver eller ikke.

Du får altså med deg pensjonskontoen over til neste arbeidsgiver som vil benytte denne kontoen til fremtidige pensjonsinnskudd. På den måten får du god oversikt over din samlede pensjonsopptjening i privat sektor.

Hvorfor pensjonskonto for privat sektor?

Jobber du i privat sektor vil du være omfattet av en pensjonsordning av type «Innskuddspensjon». Dette er en form for sparekonto eller fondskonto hvor arbeidsgiver sparer opp en andel av din lønn hvert eneste år.

Ved skifte av arbeidsgiver har man frem til 2021 også startet ny sparing i ny innskuddsordning - altså en ny spare- eller fondskonto.

Bytter man arbeidsgivere flere ganger blir det over tid mange innskuddsordninger/kontoer å forholde seg til. Dette kan være både uoversiktlig og forvirrende, og derfor samles dette nå i en egen pensjonskonto.

Forskjellene på privat og offentlig tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon er en lovpålagt ordning som sikrer at arbeidstakere i privat sektor opparbeider seg en rett til en fremtidig tjenestepensjon. Normalt avsettes det 2 % av lønn inn på en innskuddsordning (andre satser kan forekomme avhengig av hva slags avtale arbeidsgiver har inngått).

Offentlig tjenestepensjon er enten en lovpålagt eller en tariffestet ordning avhengig av hvor i offentlig sektor du jobber. Arbeidsgiver trekker 2 % av lønnen som et spleiselag for din fremtidige tjenestepensjon. Arbeidsgiver bidrar med ytterligere 12-14 % (satsene for arbeidsgiver kan variere fra år til år).

Mer om offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon omfatter følgende pensjonsytelser:

  • Alderspensjon som varer resten av livet
  • AFP/tidligpensjon som automatisk går over til alderspensjon
  • Uførepensjoner dersom du skulle bli langvarig syk
  • Etterlattepensjoner

Det spares opp pensjon av lønn opp til 12 G (kr 1 216 224,-).

Størrelsen på den offentlige tjenestepensjonen er avhengig av hvor lenge du jobber i offentlig sektor, stillingsstørrelsen og lønnen du får utbetalt.

Denne pensjonen er ikke avhengig av om det går bra eller dårlig i finansmarkedene.

Alderspensjonen reguleres årlig ihht. veksten i folketrygdens grunnbeløp fratrukket 0,75 %.

Offentlig tjenestepensjon er en samlet trygg pakke som sikrer livsvarig økonomisk støtte.

Du kan lese mer om offentlig tjenestepensjon her:

Født 1962 og tidligere (PDF)

Født 1963 og senere (PDF)

 

Mer om privat tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon omfatter normalt følgende pensjonsytelser:

  • Alderspensjon hvor utbetalingstiden normalt er 10 år. Andre tidshorisonter og livsvarige ordninger kan avtales
  • Kan inneholde uførepensjon og etterlattepensjoner. Dette er imidlertid avhengig av hvor god ordning arbeidsgiver har inngått

Det spares opp pensjon av lønn opp til 12 G (kr 1 216 224,-).

Regulering av opptjeningen og pensjon under utbetaling er variabel, og vil i mye større grad være avhengig av avkastningen på investeringene som din arbeidsgivers pensjonsleverandør skaper. Det er egne avtaler for garantert regulering, men dette avhenger igjen av hvor god pensjonsordning arbeidsgiver har tegnet.

Du tar i større grad risikoen for egen fremtidig pensjon. Med høy avkastning vil du tjene på det, men med lav eller negativ avkastning vil du tape på det.

Arbeidsgiver har flere valg for hvor god pensjonsordningen skal være. Lovverket har også bestemmelser som sikrer et minstenivå. Arbeidsgiver kan utover dette selv velge dekninger/pensjonsytelser og sparerater.

Det er derfor viktig å undersøke med arbeidsgiver hvilke egenskaper pensjonsordning har.

Linken under tar deg til Norsk Pensjon AS sine nettsider hvor du kan få oversikt over dine tjenestepensjonsordninger og fripoliser:

norskpensjon.no >>

Denne siden ble opprettet/sist endret 03.03.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.