Nye innmeldingsregler fra 01.01.2020 - innmelding fra første time

7. november ble det avsagt dom i Rikslønnsnemda som medfører at innmeldingsgrensen fjernes for en rekke sykehusansatte. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020 og betyr at ansatte på helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH meldes inn i pensjonsordningen allerede fra første arbeidstime, og ikke som tidligere fra og med den 14. timen (pr. uke for fast ansatte) eller 168. timen (for kvartalet for midlertidige ansatte).

Hva betyr dette for pensjonister som jobber ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet

For pensjonister som har tatt ut/gått av med alderspensjon før 01.01.2020 vil nye innmeldingsregler først tre i kraft fra og med 01.07.2020. Tilhører du denne gruppen pensjonister gjelder dagens inntekts-/innmeldingsregler videre frem til og med 30.06.2020.

For pensjonister som tar ut/går av med alderspensjon fra og med 01.01.2020 og senere gjelder de nye innmeldingsreglene fra og med 01.01.2020.

Arbeid på pensjonistvilkår

Pensjonister som ansettes på pensjonistvilkår (disse vilkårene gjelder ikke for pensjonerte leger som ønsker å jobbe ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH) skal ikke meldes inn i tjenestepensjonsordningen og vil følgelig heller ikke få noen reduksjon i alderspensjonen. For mer informasjon om muligheten til å ansettes på pensjonistvilkår må du ta kontakt med arbeidsgiver/helseforetaket.

Lege og pensjonist i PKH før 01.01.2020 - hva gjelder fra 01.07.2020?

For leger som mottar alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra PKH, medfører de nye innmeldingsgrensene foreløpig ingen endringer for hvor mye du kan tjene ved siden av alderspensjonen før pensjonen skal reduseres.

Dersom du er lege og pensjonist, og mottar din alderspensjon fra Statens pensjonskasse, KLP eller Oslo Pensjonsforsikring AS, og du skal jobbe ved et av helseforetakene som har sin tjenestepensjonsordning i PKH, gjelder de samme reglene for deg som beskrevet i avsnittet over.

Mottar du full alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning skal du fortsatt ikke gjeninnmeldes i tjenestepensjonsordningen i PKH, med mindre du har jobbet minst 168 timer eller mer i løpet av kvartalet ved et av helseforetakene som har sin tjenestepensjonsordning i PKH. Innenfor denne timegrensen kan du motta ordinær timelønn.

Å jobbe på pensjonistvilkår er en avlønningsform som ikke er tilgjengelig for leger.

Ikke lege eller sykepleier, men pensjonist i PKH før 01.01.2020 - hva gjelder fra 01.07.2020?

For øvrige mottakere av alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP er det ikke lenger mulig å jobbe på vanlige lønnsvilkår/timelønn ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH uten å få trekk i pensjonen.

Her er det imidlertid åpnet opp for å kunne jobbe på pensjonistvilkår/pensjonistlønn. Timesats for pensjonistvilkår er p.t. kroner 214,- pr. time.

Å jobbe på pensjonistvilkår er en ordning som må avtales spesifikt med arbeidsgiver/helseforetaket.

Denne siden er sist endret/oppdatert 20.02.2020.