Ny offentlig tjenestepensjon

01.01.2020 innføres ny offentlig tjenestepensjon for alle våre medlemmer som er født i 1963 eller senere. Dette medfører store endringer i hvordan din fremtidige alderspensjon vil tjenes opp, og hvordan alderspensjonen skal beregnes. Er du født før 1963 vil du derimot ikke bli berørt av regelverket for ny offentlig tjenestepensjon.

For å gjøre det noe enklere å kunne forstå forskjellene mellom dagens regelverk og det nye har vi laget 2 informasjonsfoldere. Disse vil på et generelt grunnlag beskrive regelverket som gjelder for de som er født i 1962 eller tidligere, og de som er født i 1963 eller senere.

Vi understreker at denne informasjonen er generell, og at vi også vil anbefale våre medlemmer å ta kontakt med oss når det kommer til selve beregningen av alderspensjonen. Vi kan foreløpig ikke tilby noen pensjonskalkulator på vår nettside eller i vår medlemsportal, men dette jobber vi med å få på plass.

Informasjon for deg som er født i 1963 eller senere (ny offentlig tjenestepensjon):

Ny offentlig tjenestepensjon

Din pensjonsforsikring inkluderer følgende ytelser:

 • Alderspensjon
 • AFP
 • Uførepensjon
 • Ektefellepensjon
 • Barnepensjon

Vedrørende alderspensjon og AFP gjelder følgende:

 • Alderspensjon for ansatte i offentlig sektor opptjent fra 2020 blir en spareordning på lik linje med folketrygden
 • Alderspensjonen blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til folketrygden
 • Det blir mulig å kombinere arbeidsinntekt med alderspensjon fra NAV/folketrygden og AFP uten at din alderspensjon fra PKH blir avkortet
 • Alderspensjonen du har tjent opp i offentlige tjenestepensjonsordninger frem til 01.01.2020 vil bli samordnet med folketrygden
Forsidebilde av informasjonsbrosjyre vedrørende alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere
Klikk på bildet eller denne linken for å åpne eller laste ned brosjyren.

Opptjente rettigheter frem til 01.01.2020

For tiden du har vært medlem frem til 01.01.2020 vil alderspensjon fra PKH bli samordnet med folketrygden basert på gammelt regelverk. Du vil dermed få en pensjonberegning basert på gammelt regelverk, og en pensjonsberegning basert på nytt regelverk (med overgangstillegg og garantier frem til de som er født i 1970).

Er din opptjening før 01.01.2020 mindre enn 3 år vil du likevel ha rett på pensjon dersom summen av opptjente rettigheter før og etter 01.01.2020 er 3 år eller mer.

Ny offentlig tjenestepensjon er bygget opp etter samme prinsipp som folktrygden og kommer som et tillegg til folketrygdens alderspensjon.

Din arbeidgiver sparer for deg mens du er medlem i pensjonsordningen:

 • 5,7 % av lønn opp til 12 G
 • 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
 • 4,21 % av lønn til AFP frem til 62 år.

Beregningsgrunnlaget er lønn og pensjongivende faste tillegg.

I tillegg betaler arbeidsgiver også premie for uføre- og etterlatteforsikringer. Din egenandel er 2 % av lønn.

Informasjon for deg som er født i 1962 eller tidligere:

Alderspensjon fra 67 år:

Alderspensjon fastsettes som hovedregel ut fra din siste registrerte lønn (lønnen består av din grunnlønn og eventuelle faste tillegg), gjennomsnittlig stillingsprosent og antall år du har vær medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Hovedregelen er at din samlede pensjon, som omfatter alderspensjon fra folketrygden og din offentlige tjenestepensjon, skal utgjøre 66 % av din siste registrerte lønn. Din samlede pensjon vil deretter levealdersjusteres, noe som vil kunne medføre en lavere alderspensjon enn om du utsetter uttak av alderspensjon.

Eventuell opptjent privat tjenestepensjon kommer i tillegg.

Forsidebilde av informasjonsbrosjyre vedrørende alderspensjon for de som er født i 1962 eller tidligere
Klikk på bildet eller denne linken for å åpne eller laste ned brosjyren.

Tidligpensjon - AFP og pensjon etter 85-års regelen:

Dette er en mulighet for deg som ønsker å fratre med hel eller delvis pensjon før du fyller 67 år.

Normalt vil du kunne ta ut tidligpensjon fra 62 år enten i form av AFP, som beregnes etter folketrygdens regler, eller som alderspensjon som følge av særaldersgrense og 85-års regelen.

AFP fra 62 år utgjør normalt ca. 50 % av din lønn (avhenger av hvor høy lønn du har hatt), og kan maksimalt ikke overstige 70 % av tidligere lønn.

Om din stillings aldersgrense er på 60 år eller 65 år kan du få pensjon fra PKH inntil 3 år før aldersgrensen. Da må summen av din alder og medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger utgjør 85 år eller mer på uttakstidspunkt.

Pensjon etter 85-års regelen beregnes som vanlig alderspensjon slik det fremgår i avsnittet om alderspensjon. Det er imidlertid ingen avkortning for levealdersjustering.

Denne saken ble publisert/sist oppdatert: 19.07.2019


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.