Lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon ut på høring

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et lovforslag om ny tjenestepensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget gjelder i hovedsak tjenestepensjon for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere, men inneholder også forslag til overgangsregler fra dagens ordning til den nye ordningen. Høringen følger opp avtalen inngått mellom Arbeids- og sosial­departementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter 3. mars i år. Høringsfrist er 9. januar 2019. I løpet av våren kommer sannsynligvis en lovproposisjon som skal behandles av Stortinget.

Lovforslaget vil gjøre det mulig også for ansatte i offentlig sektor å kompensere for effekten av levealdersjusteringen ved å jobbe lengre. Samtidig vil ny alderspensjon kunne tas ut mellom 62 og 75 år, og kombineres med arbeidsinntekt på samme måte som man kan gjøre med dagens alderspensjon fra folketrygden (NAV). Det blir også lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape opptjente pensjonsrettigheter.

Det er lagt ned et stort arbeid for å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen som kom i 2011, både i forhold til fleksibilitet i uttakstidspunkt og økonomiske insentiver for å stå lengre i jobb. Opptjening av pensjonsrettigheter i den nye ordningen vil starte fra 2020. Høringsnotatet berører ikke lovforslag om ny AFP eller særalderspensjon (alderspensjon for de som har stillinger med aldersgrense 60 eller 65 år).

Publisert 22.11.2018

Geir Ottesen

Har jobbet med offentlig tjenestepensjon i mer enn 23 år, som saksbehandler, IT-konsulent og rådgiver. Tidligere jobbet i SPK, KLP og Trondheim kommunale pensjonskasse. Sertifisert digital markedsfører.