Lovforslag ny offentlig tjenestepensjon

10. april la Regjeringen frem nytt lovforslag - proposisjon 87 L (2018 – 2019) – for Stortinget som omhandler ny offentlig tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, og bygger på avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter, og Arbeids- og sosialdepartementet. Foreløpig dato for behandling av lovforslaget i Stortinget er satt til 05.06.2019.

Kort om ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon vil gjelde for alle som er født i 1963 eller senere, og blir en påslagspensjon med samme opptjeningsmodell til alderspensjon som i folketrygden (pensjonsbeholdning). Opptjening etter de nye reglene skjer fra 1. januar 2020, og den nye alderspensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år. Man kan fritt kombinere arbeidsinntekt og uttak av pensjon uten at dette medfører reduksjon i alderspensjonen. Opptjening er i prosent av lønn, og starter fra første krone. Opptjente rettigheter i nåværende ordning med en samlet opptjeningstid under tre år konverteres (overføres) til den nye ordningen.

To hender som holdes under vannrenne for å samle opp vann.
Pensjonsbeholdningen tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av lønn mellom 0 - 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og en tilleggssats på 18,1 prosent mellom 7,1 - 12 G.

Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i takt med grunnbeløpet, og pensjonsutbetalingen er livsvarig. Alderspensjonen blir beregnet ved at pensjonsbeholdningen blir delt på antall gjenstående leveår (delingstallet) for ditt årskull. Pensjonen blir altså høyere jo lenger du venter med å ta den ut.
Ny pensjonsordning skal sikre offentlige ansatte et godt pensjonsnivå og medfører at det vil lønne seg å stå lenger i jobb. Det blir også lettere å bytte jobb fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon.

Les lovforslaget her

Hva skjer med pensjonsrettigheter som er tjent opp før ny ordning trer i kraft 01.01.2020?

Opptjening du allerede har i offentlige tjenestepensjonsordninger frem til 31.12.2019 gjøres om til en oppsatt rettighet. Det betyr at full opptjening endres fra 30 år til et sted mellom 30 til 40 år avhengig av når du første gang ble medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning. Opptjente rettigheter i nåværende ordning med en samlet opptjeningstid under tre år konverteres (overføres) til den nye ordningen.

Sparegris som undersøkes med stetoskop av medisinsk personell.
Opptjente pensjonsrettigheter i offentlig sektor forut for 01.01.2020 blir gjort om til oppsatte rettigheter.

Siden nåværende tjenestepensjonsordning er sluttlønnsbasert vil alderspensjonen fra denne ordningen beregnes ut fra lønn du har per 31.12.2019. Denne lønnen vil bli regulert opp for hvert år frem til uttakstidspunkt for pensjon med samme sats som økningen i folketrygdens grunnbeløp.

Ny offentlig tjenestepensjon - overgangsordninger

Det gis ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 som skal kompensere for ulike konsekvenser av det nye regelverket:

  • Betinget tjenestepensjon er et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Betinget tjenestepensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.
  • Overgangstillegg for årskullene 1963–1970 og utgjør 0,15 G for 1963-kullet. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet og gis i alderen fra 62 til 67 år til de som slutter i medlemspliktig stilling før 67 år.
  • 2011-tillegg for årskullene 1963–1967 som har opptjening før 2011. Fullt 2011-tillegg utgjør 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen multiplisert med en brøk hvor opptjeningstid før 2011 er telleren og 30 år er nevneren. Tillegget trappes ned med årskull. 1963-kullet får 100 prosent av et fullt tillegg, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent av et fullt tillegg.

Med ny offentlig tjenestepensjonsordning og ny offentlig AFP, vil samlet pensjon for en person født i 1963 bestå av folketrygd, ny AFP, påslagspensjon, bruttopensjon og 2011-tillegg. Ved avgang før 67 år kan det også gis et overgangstillegg fram til 67 år.