KONGSVINGER SYKEHUS - overføring fra KLP til PKH

Som følge av at Kongsvinger sykehus er blitt en del av Akershus universitetssykehus HF overføres ansattes medlemskap i tjenestepensjonsordningene i KLP (for perioden som ansatt ved Kongsvinger sykehus) til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Overføring av medlemskap skjer fra 01.01.2021, men gjelder ikke for sykepleiere som har en lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP.

Ambulansetjenesten ved Kongsvinger sykehus blir overført til ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus HF. Også for ansatte i ambulansetjenesten vil medlemskap i tjenestepensjonsordningen i KLP (for perioden som ansatt ved Kongsvinger sykehus) overføres til PKH fra 01.01.2021.

Hvordan skjer overføringen

 • Overføring av medlemskap skjer i tidsrommet januar - mars 2021.
 • KLP sender brev til alle berørte med informasjon om flytting av medlemskap til PKH.
 • Pensjonister som overføres fra KLP får utbetalt pensjon fra KLP i januar og februar. PKH overtar utbetaling av pensjon fra og med mars 2021.
 • KLP ferdigbehandler søknader om pensjon hvor startdato for utbetaling er forut for 01.01.2021. Søknader med senere startdato for utbetaling av pensjon overføres og behandles av PKH.
 • KLP ferdigbehandler endringer av pensjon hvor endringsdato er forut for 01.01.2021. Endringer av pensjon med senere endringsdato overføres og behandles av PKH.
 • PKH sender nytt brev til alle berørte når overføring er gjennomført som bekrefter hvilke rettigheter som er overført.

Tjenestepensjon i PKH

Kortfattet og nyttig informasjon:

Født 1962 og tidligere (pdf) >>

Født 1963 og senere (pdf) >>

Medlemsfordeler

Ansatte som får medlemskap overført fra KLP til PKH, og som har personforsikring eller skadeforsikring (kjøretøy/hjem/fritid) i KLP, beholder de samme betingelsene frem til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over til ordinære vilkår slik som for KLP sine eksterne kunder.

Betingelsene for banktjenester og lån i KLP beholdes frem til man inngår nye avtaler/refinansierer lånet.

PKH har egen boliglånsordning. I tillegg kan PKH gjennom avtale med Pensjonskasseforeningen tilby boliglån og skadeforsikringer i samarbeid med Storebrand.

Lån PKH >>

Lån og forsikring Storebrand >>

Like rettigheter i KLP og PKH

Overføringen av medlemskap fra KLP til PKH får ingen konsekvenser for de ansattes pensjonsrettigheter fordi tjenestepensjonsordningene i PKH og KLP er helt like. Det betyr at regelverk for opptjening og beregning av pensjon er de samme.

Medlemskap i KLP for arbeidsforhold hos arbeidsgivere som ikke har tjenestepensjonsordning i PKH blir ikke overført fra KLP. Dette kan eksempelvis være arbeidsforhold ved Sykehuset Innlandet HF eller i Kongsvinger kommune.

Ansettelser ved følgende helseforetak gir medlemskap i PKH:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuspartner HF
 • Vestre Viken HF

Overførte rettigheter og kommende pensjonsutbetalinger

Når overføring av medlemskap og overtakelse av pensjonsutbetalinger fra KLP er gjennomført vil man kunne logge seg inn i pensjonskassens Medlemsportal for å se hvilken pensjonsrettighet som er overført. PKH vil i tillegg sende brev til de berørte og informere om hva som er mottatt av informasjon ved overføring.

Siden medlemmene i PKH er fordelt på to tjenestepensjonsordninger er det to innlogginger å velge mellom - en innlogging for sykehusleger og en for øvrige ansatte.

I medlemsportalen ser man også sin pensjonsutbetaling;

 • Brutto månedspensjon før skattetrekk
 • Skattetrekk
 • Netto månedspensjon etter skatt

Medlemsportal >>

For generell informasjon om utbetalingsdatoer og skatt for 2021 kan du klikke på linken under:

Utbetaling og skatt >>

Informasjon fra Akershus universitetssykehus HF

I linken under finner du kopi av brev med informasjon som ble sendt fra helseforetaket til de berørte ved Kongsvinger sykehus i slutten av november.

Informasjon ansatte (pdf)

Denne siden ble opprettet/sist oppdatert 05.02.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.