Årsrapport 2019

Bilde av hender som høster blå bær fra en bærbusk

 

Nøkkelen til en lønnsom pensjonsordning ligger i god avkastning og lave kostnader. 2019 var et år hvor de fleste store globale aktivaklasser presterte godt, og PKH oppnådde en verdijustert avkastning på 8,2 prosent. Dette er den høyeste avkastningen PKH har oppnådd i pensjonskassens seks år lange historie. Avkastningen var også høyere enn vår samlede referanseindeks. Aksjer og eiendom var aktivaklassene som oppnådde høyest avkastning.

Siden etableringen av PKH i 2014 har forvaltningskapitalen vokst fra 14,5 milliarder kroner til 29,5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning har vært på 5,1 prosent, hvilket er om lag 2,5 prosentpoeng høyere enn rentegarantien. Dette har lagt et godt grunnlag for PKHs fremtidige risikobærende evne. Solvenskapitaldekningen er 192 prosent uten bruk av overgangsregler.

Vi har vært gjennom et spennende år med mange aktiviteter. Pensjonskassen forvalter offentlig tjenestepensjon for Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF. Ved utgangen av 2019 utgjør medlemsmassen 78 339 medlemskap. God service til medlemmer og foretak som har tjenestepensjonen hos oss kommer alltid i første rekke, og vi har gjennom fjoråret levert 776 personlige veiledningsmøter med medlemmer og besvart 5.378 telefoner med en gjennomsnittlig ventetid på 18 sekunder. Det er vi svært godt fornøyd med. Vårt fokus er å være nær, nøktern og nyttig. Hver dag!

I skrivende stund så har viruset COVID-19 spredt seg over hele verden, og flere land inkludert Norge har igangsatt strenge tiltak for å hindre spredning. Sjelden har vi nordmenn følt så stor usikkerhet som i dag. Det er store bevegelser i aksje-, rente- og valutamarkedet som skaper betydelige svingninger i markedsverdiene til pensjonskassen. Vi har imidlertid over tid bygget solide finansielle buffere for å sikre god soliditet i urolige tider. Selv om denne krisen ikke har relevante historiske paralleller, kan det samme sies om de fleste kriser opp gjennom historien. Tilpasningsevne, vilje og handlekraft fra både myndigheter og befolkningen har imidlertid sørget for at alle økonomiske kriser har blitt beseiret. Det må vi også ha tro på vil være gjeldende for denne krisen.

Avkastningsresultat for 2019

Porteføljen til PKH fikk i 2019 en verdijustert avkastning på 8,2 prosent. Bokført avkastning i 2019, hensyntatt verdiendring i selskapsporteføljen og tilførsel til kursreguleringsfond for kollektivporteføljen ble 2,4 prosent.

Forventet avkastning basert på forutsetningene som ble lagt til grunn for policy for kapitalforvaltning ved inngangen til 2019 var 3,6 prosent.

Pensjonskassen oppnådde en samlet meravkastning på 0,4 prosentpoeng etter kostnader for den sammensatte indeksen.

PHK har oppnådd en annualisert meravkastning siden oppstart i 2014 på om lag 0,9 prosentpoeng, hvilket utgjør om lag 1,1 mrd kroner totalt siden oppstart.

Bilde som viser forsiden til pensjonskassens årsrapport for 2019. Forsiden preges av en ugle.

Klikk på bildet for å åpne eller laste ned årsrapporten.

Finansiell soliditet, risiko og kapitalforhold

PKH legger vekt på å overvåke nivået på egenkapitalen fortløpende. Nivået tilpasses den økonomiske risikoen og kapitalkravene for pensjonskasser. Kapitalstyringen har som målsetting å sikre en effektiv kapitalstruktur og ivareta en hensiktsmessig balanse mellom interne mål og kapitalkrav.

PKHs solvenskapitaldekning er på 192 prosent og godt innenfor strategiens målsetting om minimum 155 prosent solvenskapitaldekning.

Laste ned, eller åpne årsrapporten?

Rapporten er utformet som et vanlig pdf-dokument. Dersom du ønsker å åpne årsrapporten kan du enten klikke på selve bildet av rapporten, eller så kan du klikke på knappen under.

Årsrapport 2019

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil 416 27 652 eller e-post mariann.steine.bendriss@pkh.no eller investeringsdirektør/CIO Jens Kristian Bøe på mobil 924 02 624 eller e-post jens.kristian.boe@pkh.no.

 

Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2019

Pensjonskassens medlemskap er fordelt slik:

  • 19 714 yrkesaktive medlemmer
  • 48 124 fratrådte medlemmer
  • 10 501 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2019 ca 29,5 milliarder kroner.

Denne siden ble opprettet/sist endret 31.03.2020.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.