Medlem i PKH

Som medlem i pensjonskassen har du en forsikring som gir deg livsvarig utbetaling av tjenestepensjon fra du når aldersgrensen for stillingen din. I tillegg har du også en forsikring som kan gi rett til uførepensjon ved arbeidsuførhet. Gjenlevende ektefelle og barn etter avdøde medlemmer kan også ha rett på etterlattepensjon/barnepensjon fra pensjonskassen.

Tidligere medlemmer kan også ha pensjonsrettigheter i PKH

Medlem som slutter i helseforetakets tjeneste uten å få rett til straks begynnende tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon fra pensjonskassen, og som dermed blir utmeldt av tjenestepensjonsordningen, har rett til oppsatt tjenestepensjon hvis faktisk opparbeidet medlemstid er på minst 3 år.

 

Hvordan tjener jeg opp rettigheter i PKH

Du og din arbeidsgiver betaler i fellesskap et medlemsinnskudd til pensjonskassen. Antall år du opptjener, gjennomsnittlig stillingsstørrelse i medlemsperioden og lønnen du har på sluttidspunkt er alle grunnleggende elementer for den alderspensjonen du til slutt vil få utbetalt. Samtidig med ditt medlemskap i PKH er du også medlem av folketrygden. Din alderspensjon fra PKH vil derfor utbetales som et tillegg til din alderspensjon fra folketrygden.

 

Hva om jeg har tidligere medlemskap i andre offentlige tjenestepensjonsordninger

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger vil PKH betale ut samlet opptjent pensjon til deg såfremt vi er den pensjonsordningen du er medlem av ved uttak av pensjon. Oppgi hvilke pensjonsordninger du tidligere har vært medlem av når du søker om pensjon, og så innhenter vi nødvendig informasjon på dine vegne.

 

Vilkår og Vedtekter - nedlasting og utskrift av dokumentene

Dersom du ønsker å kunne laste ned og skrive ut/lagre dokumentene kan du klikke på linkene under:

Her finner du vedtektene med informasjon om medlemskap i fellesordningen.

Les mer

Her finner du vedtektene med informasjon om medlemskap i Legeordningen.

Les mer