Vilkår - Legeordningen - opphørt 31.12.2019

§ 1 Betegnelser og definisjoner

Avtalen: Den forsikringsavtale som inngås mellom Forsikringstakeren og Pensjonskassen om Legeordning.

Fellesordning: Flere pensjonsordninger som inngår i et fellesskap der premiene utjevnes.

Folketrygdloven: Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Forsikret: Arbeidstaker eller fratrådt arbeidstaker, herunder alders- og uførepensjonister, som har rettigheter etter Regelverket.

Forsikringsavtaleloven: Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler.

Forsikringstaker: Arbeidsgiver som i henhold til Forsikringsvirksomhetsloven § 10-1 har inngått Avtale med Pensjonskassen.

Forsikringsvirksomhetsloven: Lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.

Grunnbeløp: Folketrygdens grunnbeløp, slik dette er fastsatt etter Folketrygdloven.

Medlem: Arbeidstaker som har rettigheter etter Regelverket.

Overenskomstene: Overenskomstene mellom Spekter helse og arbeidstakerorganisasjonene for område 10 Helseforetak.

Overføringsavtalen: Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter, inngått av Pensjonskassen og tiltrådt av Forsikringstaker.

Legeordning: Kollektiv pensjonsforsikring for sykehusleger ansatt hos Forsikringstaker.

Premiefond: Et fond hvor midlene kan anvendes til betaling av premie for Legeordningen, herunder reguleringspremie og engangspremie ved pensjonstilfellets inntreden. For premiefond knyttet til Legeordningen gjelder Foretakspensjonsloven §§ 10-2 til 10-4 tilsvarende så langt de passer, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 10-12.

Premiereserve: Utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Premiereserven inkluderer også administrasjonsavsetninger etter Pensjonskassens beregningsgrunnlag i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av Finanstilsynet.

Pensjonsgrunnlag: Det beløp pensjonen beregnes av. Defineres som fast lønn pluss eventuelle pensjonsgivende faste tillegg av varig art samt lønn i bistilling, justert for gjennomsnittlig stillingsprosent. Det tas ikke hensyn til Pensjonsgrunnlag over 12 ganger Grunnbeløpet. Hva som inngår i Pensjonsgrunnlaget er nærmere regulert i Vedtektenes kapittel 4.

Pensjonskassen: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet.

Regelverket:

 Forsikringsavtalen (Avtalen),

 Pensjonskassens til enhver tid gjeldende vedtekter for offentlig tjenestepensjon (Vedtektene) ,

 Pensjonskassens til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår for offentlig tjenestepensjon (Vilkårene),

 Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen),

 Pensjonskassens selskapsvedtekter.

I tillegg reguleres Legeordningen blant annet av Forsikringsvirksomhetsloven, forskrift til Forsikringsvirksomhetsloven av 30. juni 2006 nr. 869, Forsikringsavtaleloven, samt andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov av betydning for avtaleforholdet.

Selskapsvedtektene: Vedtekter for Pensjonskassen av 20.08.2013.

Vilkårene: Pensjonskassens forsikringsvilkår for Legeordningen datert 26.08.2015.

Vedtektene: Vedtekter om offentlig tjenestepensjon for Legeordningen i Pensjonskassen datert 26.08.2015.


  Tilbake

§ 2 Opplysningsplikt

Når Avtalen kommer i stand, skal Forsikringstaker gi riktige og fullstendige svar på Pensjonskassens spørsmål. Forsikringstakeren skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Pensjonskassens vurdering av risikoen. Er opplysningsplikten ikke overholdt, vil Pensjonskassen kunne være uten ansvar – og vil eventuelt kunne si opp Avtalen, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 13–2 til 13–4.


  Tilbake

§ 3 Medlemskap, Legeordningens omfang og tidspunkt for opptak

Pensjonskassen overtar pensjonsforpliktelsen for de personer som til enhver tid er meldt inn i Legeordningen i samsvar med Regelverket.

Forsikringstaker plikter i henhold til fastsatt rutine å sende inn melding om opptak av de sykehusleger som etter disse Vilkårene og Vedtektene kapittel 2 og 3 skal tas opp i Legeordningen. Forsikringstaker plikter videre å sende melding om andre endringer, slik som endring av Pensjonsgrunnlag/lønn og stillingsprosent. Melding må gis før endringen gis virkning for pensjonsrettighetene. Opptak av sykehusleger skal skje fra tidspunktet for sykehuslegens tiltredelse/ansettelse hos Forsikringstaker. Midlertidig ansatte, fast ansatte med stilling under minstekravet og ansatte som skal ha medregnet ekstraarbeid etterinnmeldes ved kvartalets utløp, når vilkårene i Vedtektene §§ 2-2 eller 2-3 er oppfylt.

Sykehusleger som er helt eller delvis arbeidsudyktige, skal meldes inn i Legeordningen fra den dag de er helt eller delvis arbeidsdyktige. Sykehusleger som er delvis arbeidsudyktig skal meldes inn med lønn og stillingsprosent tilsvarende den del av stillingen de arbeider.

For sykehusleger som arbeider i deltidsstilling skal opptjent pensjon utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville være opptjent i full stilling. Ved endring av stillingsprosent i medlemstiden beregnes pensjonen ved vekting av de stillingsprosenter Medlemmet har hatt og forventes å ha frem til pensjonsalder.

Dersom Legeordningen er flyttet med oppsigelse av kontrakten for overføring av tilhørende midler fra annen pensjonsinnretning, gjelder forsikringen alle Medlemmer av den tidligere Legeordningen, herunder Medlemmer som er sykemeldt og uføre.

Sykehusleger som er Medlem av annen offentlig pensjonsordning, som Forsikringstaker betaler premie til, og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi, er unntatt fra Avtalen.

Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap for sykehusleger som fyller opptaksvilkårene.

Ved uførhet: Medlemmer som er innvilget premiefritak på grunn av uførhet er fortsatt Medlem. Pensjonsopptjening og premieinnbetaling for eventuell reststilling skal videreføres uavhengig av reststillingens størrelse. Pensjonskassen fører fortegnelse over Medlemmene i Legeordningen.


  Tilbake

§ 4 Utmelding av Legeordningen

Forsikringstaker skal sende melding om utmelding av Medlemmer i Legeordningen:

- når sykehuslegen ikke lenger oppfyller minstekrav til arbeidstid, jf. Vedtektene §§ 2-2 og 2-3.

- når sykehuslegen fratrer sin stilling hos Forsikringstakeren uten at det samtidig utbetales noen pensjon.

- ved permisjon, uten lønn, når permisjonen varer i en måned eller mer.

- ved permisjon med lønn, dersom sykehuslegen er innmeldt i full stilling via en annen Forsikringstaker. Ved deltidsstilling hos annen Forsikringstaker skal samlet stilling begrenses til 100 prosent.

Etter utmeldingen blir opptjente rettigheter stående. Hvis sykehuslegen har vært medlem av Legeordningen i mindre enn 3 år har han likevel ikke ubetinget rett til pensjon.

Forsikringstaker er ansvarlig for å sende melding til Pensjonskassen, slik at sykehusleger som ikke lenger fyller vilkårene for medlemskap blir meldt ut fra Legeordningen til rett tid.

Rettigheter sykehuslegen har etter utmelding, herunder reglene for rett til oppsatt pensjon og fortsettelse av premiebetaling, fremgår av Vedtektene kapittel 11.

Ved utmeldingen sender Pensjonskassen melding til sykehuslegen om deres pensjonsrettigheter i samsvar med Vedtektene § 11-6. Ved utmelding pga. permisjon uten lønn, sender Pensjonskassen melding om risikodekning og om rett til å betale premie i henhold til Vedtektene § 2-9.


  Tilbake

§ 5 Medlemmets død

Dersom Medlemmet dør før pensjonsalderen, faller fremtidig premiebetaling bort. Det blir ikke tilbakeført noe premie som er forfalt før Medlemmets død.


  Tilbake

§ 6 Forsikringstakers ansvar

Forsikringstaker er ansvarlig for å melde sykehusleger inn i Legeordningen i samsvar med Regelverket. Dersom sykehuslegen blir pensjonsberettiget uten at Forsikringstaker har meldt vedkommende inn i Legeordningen, eller sykehuslegen på grunn av manglende arbeidsdyktighet ikke kunne opptas som Medlem, er Pensjonskassen ikke ansvarlig for pensjonskostnaden. Det samme gjelder dersom noen er meldt ut av Legeordningen av Forsikringstaker i strid med Regelverket.


  Tilbake

§ 7 Informasjon

  Tilbake

§ 8 Forvaltning av midlene i Legeordningen

Legeordningens midler skal forvaltes i samsvar med de regler for kapitalforvaltning som gjelder for Pensjonskassen.


  Tilbake

§ 9 Forsikringsytelsene

Regelverket, og særlig Vedtektene, fastsetter ytelsene Forsikrede har krav på og de nærmere vilkårene for å motta de enkelte ytelsene. Kun deler av ytelsene er forsikringsbare og dekkes av den ordinære årspremie etter § 12. Hvilke av disse ytelsene som er forsikret fremgår av § 9 (med underpunkter). Øvrige ytelser som skal utbetales i henhold til Regelverket dekkes av premie som beskrevet i § 13 og § 14.

Innbetalingene til Pensjonsordningen skjer ut fra beregning på 30 års opptjening for rett til uavkortet pensjon.

Forsikrede ytelser i Legeordningen som det betales ordinær årspremie for er:

§ 9-1 Alderspensjon med barnetillegg (se også Vedtektene kapittel 7).

§ 9-2 Ektefellepensjon (se også Vedtektene kapittel 9).

§ 9-3 Barnepensjon (se også Vedtektene kapittel 10).

§ 9-4 Midlertidig uførepensjon og uførepensjon med barnetillegg (se også Vedtektene kapittel 8).

§ 9-5 Premiefritak ved ervervsuførhet.

I premieberegningen benyttes pensjonsalder 67 år (forsikret aldersgrense).


  Tilbake

§ 10 Krav til medlemstid

For å få rett til uavkortede pensjoner i henhold til § 9, kreves det at medlemstid i Forsikringstakers Legeordning er på minst 30 år. Medlemstiden blir avrundet til nærmeste antall hele år. Blir medlemstiden mindre enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig.

Uføre- og etterlattepensjoner fastsettes på grunnlag av den tjenestetid vedkommende ville ha fått ved å bli stående i tjenesten til aldersgrensen for stillingen, men ikke ut over 67 år. Ved utmelding uten rett til straks begynnende pensjon, beregnes oppsatt pensjon etter reglene i Vedtektene § 11-4.


  Tilbake

§ 11 Årets premie

Årets premie som Forsikringstaker skal betale til Pensjonskassen, består av:

§ 12-1 Ordinær årspremie

§ 12-2 Rentegarantipremie

§ 13 Reguleringspremie

§ 14 Særskilt engangspremie for ytelser som ikke kan premiefastsettes på forhånd

Årets premie beregnes og kreves inn etter de bestemmelser som fremgår av Forsikringsvirksomhetsloven § 10-5 t.o.m. § 10-8, forskrift til Forsikringsvirksomhetsloven av 30. juni 2006 nr. 869 § 10-1 og disse Vilkårene, samt Vedtektene kapittel 12.

Ordinær årspremie betales forskuddsvis i kvartalsvise terminer gjennom året og dekker blant annet de forsikringsbare ytelsene beskrevet i § 9. Reguleringspremie og særskilt engangspremie knytter seg til ytelser Medlemmene har krav på etter Regelverket, men som ikke er forsikringsbare. Disse faktureres og innbetales separat fra ordinær årspremie i løpet av året.

Ved for mye forhåndsikret pensjon, jf. § 14, godskrives Forsikringstakers Premiefond med engangspremie for den overskytende del. Belastningen/godskrivelse forfaller på det tidspunkt endringen inntreffer.


  Tilbake

§ 12 Ordinær årspremie og rentegarantipremie

  Tilbake

§ 13 Reguleringspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale reguleringspremie til dekning av oppregulering i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner. Reguleringspremien for yrkesaktive beregnes ut fra lønnsutviklingen i løpet av året og endringer i lønnsveksten. Reguleringspremie for pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til Medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til straks begynnende pensjon beregnes ut fra endringer i lønnsveksten.

Reguleringsfaktoren for lønnsveksten etter Folketrygdloven § 19-14 andre ledd, jf. åttende ledd legges til grunn.

Regulering sikres ved reguleringspremie som kreves innbetalt så snart reguleringspremien er fastsatt. For de nærmere regler for innbetaling som følge av deltagelse i utjevningsfellesskap, se § 16.


  Tilbake

§ 14 Særskilt engangspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale særskilt engangspremie til dekning av andre pensjonsrettigheter som Medlemmene kan få i løpet av året. Særskilte engangspremier knytter seg til differansen mellom de ytelser som er dekket i forsikringsordningen, og andre pensjonsrettigheter som skal dekkes etter Regelverkets bestemmelser, men som først kan beregnes på tidspunktet rettigheten oppstår.

Eksempelvis blir det beregnet engangspremie til:

- dekning av AFP 65-66 år og annen tidligpensjon, dekning av forskjell mellom Forsikrede ytelser etter § 9 (med underpunkter) og ytelser etter Regelverket,

- dekning av forskjell mellom opptjent og utbetalt pensjon som følge av Overføringsavtalens bestemmelser,

- engangspremie til dekning av differanse mellom samordningspliktig folketrygd og antatt folketrygd etter § 9.

Eksemplene er ikke uttømmende.

Særskilte engangspremier kreves innbetalt så snart de er fastsatt. For de nærmere regler for innbetaling som følge av deltagelse i utjevningsfellesskap, se § 16.


  Tilbake

§ 15 Utjevningsfelleskap for premieberegning

  Tilbake

§ 16 Tilskudd til konto for dekning av reguleringspremie og særskilt engangspremie

Som følge av at Legeordningen inngår i et utjevningsfellesskap skal Forsikringstaker betale tilskudd til konto tilknyttet utjevningsfellesskapet for dekning av forventede krav til reguleringspremie og særskilt engangspremie som skal kreves innbetalt i løpet av året. Tilskuddene fastsettes av Pensjonskassen. Betaling av reguleringspremie og særskilt engangspremie til Legeordningen skjer deretter ved at premien trekkes fra utjevningsfellesskapets konto på de tidspunkt som fremgår av § 13 og § 14.

Forsikringstakers tilskudd til dekning av særskilte engangspremier skal tilsvare Forsikringstakers prosentvise andel av det til enhver tid samlede Pensjonsgrunnlag for Forsikringstakere som er tilsluttet utjevningsfellesskapet. Varsel om innbetaling av tilskudd sendes kvartalsvis sammen med krav på ordinær årspremie.

Forsikringstakers tilskudd til dekning av reguleringspremier skal tilsvare Forsikringstakers prosentvise andel av den til enhver tid samlede premiereserve for Forsikringstakere som er tilsluttet utjevningsfellesskapet. Varsel om innbetaling av tilskudd sendes enten kvartalsvis sammen med krav på ordinær årspremie, eller årlig etter at lønnsveksten, jf. Folketrygdloven § 19-14, åttende ledd, er kjent. Om Forsikringstaker skal faktureres for tilskudd kvartalsvis sammen med ordinær årspremie, eller årlig, fremgår av Avtalen.

Dersom samlede tilskudd fra Forsikringstakere tilknyttet utjevningsordningen overstiger de totale kostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen tilbakeføre differansen til Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt tilskudd. Dersom de samlede tilskudd ikke har dekket alle de kostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen kreve inn et ekstra tilskudd av Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt tilskudd.

Særskilte engangspremier som dekkes for Forsikringstakers ansatte de første tre år etter inntreden i utjevningsfellesskapet skal ved utgangen av det tredje året bli avregnet mot innbetalt tilskudd i treårsperioden. Dersom de særskilte engangspremiene er større enn innbetalt tilskudd, er i så fall Forsikringstaker forpliktet til å innbetale det overskytende til utjevningsfellesskapets konto. Hvis Forsikringstaker trer ut av utjevningsfellesskapet før det er gått tre år, gjøres denne avregningen for hele perioden fra inntreden.

Forsikringstaker kan si opp sin tilslutning til utjevningsfellesskapet med minimum 2 måneders varsel for uttreden ved det påfølgende årsskifte. Særskilte engangspremier som er dekket for vedkommendes ansatte de siste tre år før uttreden avregnes mot innbetalt tilskudd for samme periode. Dersom de særskilte engangspremiene er større enn innbetalt tilskudd, er Forsikringstaker forpliktet til å betale det overskytende til utjevningsfellesskapets konto.

Etter uttreden fra utjevningsfellesskap vil Pensjonskassen beregne og fakturere Forsikringstaker forsikringstekniske beregnede særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiefastsettes på forhånd når og i det omfang retten til slike ytelser oppstår. Tilskuddene skal holdes atskilt fra Legeordningens midler.

Tilskuddene anses som Forsikringstakers midler inntil de er benyttet til engangspremie for betaling av reguleringspremie og særskilt engangspremie.

Det beregnes renter av saldo til enhver tid på utjevningsfellesskapets konto, ut fra renten på folioinnskudd i Norges Bank med tillegg av to prosentenheter. Dette gjelder enten saldoen er negativ eller positiv.


  Tilbake

§ 17 Betalingsfrist og renter

Betalingsfristen for alle premier og innbetaling til utjevningskonto er én måned fra den dag Pensjonskassen har sendt faktura til Forsikringstaker. Dersom premien ikke betales innen fristen, tas det dekning i premiefondet. Foreligger det ikke midler i premiefondet skal Pensjonskassen sende nytt premievarsel med 14 dagers frist. Betales ikke premien innen denne fristen, går Legeordningen/Avtalen til opphør. For øvrig gjelder § 21.

For plikt til å betale renter av premier, gjelder Lov om renter ved forsinket betaling, m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.


  Tilbake

§ 18 Overskudd/premiefond

Overskudd tilført Legeordningen skal godskrives Forsikringstakeren og overføres Legeordningens Premiefond hvor ikke annet følger av Forsikringsvirksomhetsloven, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 10-14. Pensjonskassen forvalter Premiefondets midler i samsvar med Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser. Forsikringstaker kan beslutte om fastsatt premie skal dekkes av Premiefond dersom det ved betalingsfristens utløp er midler i Premiefondet.


  Tilbake

§ 19 Tilslutning til Overføringsavtalen

Legeordningen er omfattet av Overføringsavtalen mellom Statens Pensjonskasse og Pensjonskassen. Forsikringstaker forplikter seg til å undertegne "Erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen og sikringsordningen".

Overføringsavtalen og Overføringsavtalens sikringsordning finansieres ved tilskudd fra Forsikringstaker. Tilskuddet fastsettes etter Overføringsavtalens bestemmelser. Tilskuddet innkreves og overføres av Pensjonskassen på vegne av organene i Overføringsavtalen, i samsvar med Overføringsavtalens bestemmelser. Midlene holdes adskilt fra premie til Legeordningen.


  Tilbake

§ 20 Opphør av forsikringen ved avtale/flytting

Forsikringstaker kan si opp Avtalen med to måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Ved flytting av Legeordningen til annen pensjonsinnretning (livsforsikringsselskap eller pensjonskasse), gjelder kapittel 11 i Forsikringsvirksomhetsloven. Pensjonskassens forpliktelser overfor de Forsikrede som omfattes av flyttingen opphører når forsikringen opphører.

Forsikringstaker skal betale eventuell etterberegnet premie for den tid Avtalen har vært i kraft. Forsikringstakeren skal dekke det manglende dersom de oppsamlede midler på opphørstidspunktet er lavere enn det beløp som skal flyttes.

Ved oppsigelse av Avtalen uten flytting hefter Forsikringstaker for allerede opptjente rettigheter. Det medfører at Forsikringstaker fortsatt vil bli belastet for reguleringspremier når pensjonsrettigheter reguleres og særskilte engangspremier når pensjonstilfeller som ikke kan premiefastsettes på forhånd oppstår. Ved oppsigelse uten flytting vil Forsikringstaker ikke kunne delta i utjevningsfellesskapet for særskilte engangspremier som regulert i §§ 15 og 16. Dette innebærer at Forsikringstaker vil bli belastet forsikringstekniske beregnede særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiefastsettes på forhånd når og i det omfang retten til slike ytelser oppstår.


  Tilbake

§ 21 Opphør av forsikringen ved manglende betaling eller ved at Forsikringstaker opphører sin virksomhet

De Forsikrede beholder de rettigheter i Legeordningen som er sikret ved allerede betalt premie. Legeordningens midler skal fordeles etter reglene i § 10–18 i Forsikringsvirksomhetsloven. Dersom premie ikke betales, bortfaller den økning av forsikringsforpliktelsene som den ikke innbetalte premie skulle dekke. Det kan likevel ikke som følge av slikt bortfall kreves tilbakebetaling av for meget utbetalt pensjon.

Pensjonskassen skal varsle de Forsikrede i samsvar med Forsikringsavtaleloven § 19-6, annet. ledd.


  Tilbake

§ 22 Pensjonskassens regressadgang

Hvis Forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til avtale som er inngått mellom Forsikringstaker og Pensjonskassen, og Pensjonskassen likevel er forpliktet til å utbetale forsikringsytelser, kan Pensjonskassen søke regress hos Forsikringstakeren.


  Tilbake

§ 23 Endringer av Vilkår og premier

Endring av Pensjonskassens leverandører skal drøftes med de tillitsvalgte i helseforetak som har inngått Avtale om Legeordning i Pensjonskassen. Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelsen er vedtatt.

Pensjonskassen kan i forsikringstiden gjennomføre endringer i Vilkårene, premier og omkostningstillegg når forholdene tilsier at slike endringer er nødvendige. Endring av Legeordningens Vilkår skal drøftes mellom Spekter og Den norske Legeforening før endringer vedtas, jf. Overenskomstens del A1 (sosiale bestemmelser) punkt 9 Pensjon, slik at det kan avklares om det foreligger eventuell uenighet om endringene. Pensjonskassen skal gi Forsikringstaker og forsikrede (medlemmene) opplysninger om endringen. Forsikringstaker skal ha varsel om endring av pristariffer minst 4 måneder før første ordinære premieforfall. Dersom endringen er til ugunst for medlemmene skal disse varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte og endringene kan ikke tre i kraft før det er gått minst en måned etter slikt varsel ble sendt, jf. Forsikringsavtaleloven § 19-8.


  Tilbake

§ 24 Lovvalg og verneting

Norsk lovgivning gjelder for Avtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Tvist om forståelsen av Avtalen, herunder Vedtektene og Vilkårene knyttet til saker, kan kreves vurdert av Pensjonskassen styre etter nærmere regler som fastsettes av Pensjonskassens styre.

Tvister etter Avtalen avgjøres ved alminnelig norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, det er gjort annen avtale, eller tvisten kan behandles av Trygderetten.


  Tilbake