Vilkår - Fellesordningen - opphørt 31.12.2019

§ 1 Betegnelser og definisjoner

Avtalen: Den forsikringsavtale som inngås mellom Forsikringstakeren og Pensjonskassen om Pensjonsordning.

Fellesordning: flere Pensjonsordninger som inngår i et fellesskap der premiene utjevnes.

Folketrygdloven: Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Forsikret/medlem: Arbeidstaker eller fratrådt arbeidstaker, herunder alders- og uførepensjonister, som har rettigheter etter Regelverket.

Forsikringsavtaleloven: Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler.

Forsikringsgiver: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (Pensjonskassen)

Forsikringsvirksomhetsloven: Lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv.

Forsikringstaker: Arbeidsgiver som i henhold til Forsikringsvirksomhetsloven § 10-1 har inngått avtale med Pensjonskassen.

Grunnbeløp: Folketrygdens grunnbeløp, slik dette er fastsatt etter lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Overenskomstene: Overenskomstene mellom Spekter helse og arbeidstakerorganisasjonene for område 10 Helseforetak.

Overføringsavtalen: Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter, inngått av Pensjonskassen og tiltrådt av Forsikringstaker (arbeidsgiver) dato.

Premiefond: Et fond hvor midlene kan anvendes til betaling av premie for Pensjonsordningen, herunder reguleringspremie og engangspremie ved pensjonstilfellets inntreden. Foretakspensjonsloven §§ 10-2 til 10-4 gjelder tilsvarende så langt de passer, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 10-12.

Premiereserve: Utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Premiereserven inkluderer også administrasjonsavsetninger etter Pensjonskassens beregningsgrunnlag i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av Finanstilsynet.

Pensjonsgrunnlag: Det beløp pensjonen beregnes av. Defineres som fast lønn pluss eventuelle pensjonsgivende faste tillegg, og justert for gjennomsnittlig stillingsprosent. Det tas ikke hensyn til pensjonsgrunnlag over 12 ganger Grunnbeløpet. Hva som inngår i Pensjonsgrunnlaget er nærmere regulert i Vedtektenes § 6.

Pensjonsordning: Kollektiv tjenestepensjonsordning etter Forsikringsvirksomhetsloven kap. 10 (offentlig tjenestepensjon) etablert i Pensjonskassen av Forsikringstakeren ved inngåelse av Avtalen.

Pensjonskassen: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (ansvarlig for de forsikringsbare ytelsene under Pensjonsordningen).

Regelverket:

- Forsikringsavtalen (Avtalen),

- Vilkårene (som reflekterer de til en hver tid gjeldende pensjonsrettigheter nedfelt i Overenskomstene),

- Vedtektene

- Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen),

- Selskapsvedtektene.

I tillegg reguleres Pensjonsordningen blant annet av Forsikringsvirksomhetsloven og forskrift til Forsikringsvirksomhetsloven av 30. juni 2006 nr. 869, Forsikringsavtaleloven, samt andre bestemmelser gitt i eller i medhold av lover av betydning for avtaleforholdet, herunder lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6. juli 1957 (Samordningsloven). Pensjonsytelsene fastsettes i hovedsak som etter lov om Statens pensjonskasse.

Selskapsvedtektene: Vedtekter for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet av 20.08.2013.

Tariffpartene: Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i område 10 Helseforetak.

Vilkårene: Pensjonskassens forsikringsvilkår for fellesordningen datert 22.08.2013.

Vedtektene: Vedtekter for offentlig tjenestepensjon for fellesordningen i Pensjonskassen datert 22.08.2013.


  Tilbake

§ 2 Forsikringstakers opplysningsplikt

Når Avtalen kommer i stand, skal Forsikringstaker gi riktige og fullstendige svar på Pensjonskassens spørsmål. Forsikringstakeren skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Pensjonskassens vurdering av risikoen. Er opplysningsplikten ikke overholdt, vil Pensjonskassen kunne være uten ansvar og vil eventuelt kunne si opp Avtalen, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 13-2 til 13-4.


  Tilbake

§ 3 Medlemskap, omfang, ytelser og tidspunkt for opptak

Pensjonskassen overtar pensjonsforpliktelsen for de personer som til enhver tid er meldt inn i Pensjonsordningen i samsvar med Regelverket.

Forsikringstaker er ansvarlig for at arbeidstakere som oppfyller vilkårene blir innmeldt i Pensjonsordningen.

Pensjonsordningen skal omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) med en arbeidstid som i gjennomsnitt tilsvarer 14 timer pr uke. Gjennomsnittsberegningen, som foretas etterskuddsvis hvert kvartal, skal inkludere alt ekstraarbeid, med unntak av overtid, begrenset til 100 % av full stilling.

Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en samlet alders-/uførepensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til ektefelle- og barnepensjon.

Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, det vil si man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til full opptjening settes til 30 år. For dem som fratrer med oppsatt pensjon, settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år.


  Tilbake

§ 4 Medlemmets død

Dersom medlemmet dør før pensjonsalderen, faller fremtidig premiebetaling bort. Det blir ikke tilbakeført premie som er forfalt før medlemmets død.


  Tilbake

§ 5 Forsikringstakers ansvar

Forsikringstaker er ansvarlig for å melde arbeidstakere inn i Pensjonsordningen i samsvar med Regelverket. Dersom arbeidstaker blir pensjonsberettiget uten at Forsikringstaker har meldt vedkommende inn i Pensjonsordningen, eller arbeidstakeren på grunn av manglende arbeidsdyktighet ikke kunne opptas som medlem, er Pensjonskassen ikke ansvarlig for pensjonskostnaden. Det samme gjelder dersom noen er meldt ut av Pensjonsordningen av Forsikringstaker i strid med Regelverket.


  Tilbake

§ 6 Informasjon

Informasjon til medlemmene og alderspensjonister

Ved innmelding utsteder Pensjonskassen forsikringsbevis til medlemmene av Pensjonsordningen i samsvar med Forsikringsavtaleloven §§ 19-4 og 11-2.

Pensjonskassen gir medlemmer og pensjonister, (jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 7-11):

- årlig en oppgave med informasjon om nivået på opptjente pensjonsrettigheter,

- informasjon om endringer i Regelverket når endringene har betydning for den enkeltes pensjonsrettigheter,

- på anmodning: Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning.

Ved avvikling eller opphør av en konsernenhets pensjonsordning skal de berørte medlemmer varsles skriftlig. I tillegg gjelder samme informasjonsplikt som ved flytting, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 11-4.

Informasjon om Kontoutskrift til Forsikringstaker

Det vil hvert år bli utarbeidet kontoutskrift i henhold til Forsikringsvirksomhetslovens § 9-23 og § 10-16, første og annet ledd. Forsikringstakers innbetaling av tilskudd og dekkende engangspremier for de Forsikrede/Medlemmene vil fremgå av særlig oppgave som sendes Forsikringstaker årlig.


  Tilbake

§ 7 Forvaltning av midlene i Pensjonsordningen

Pensjonsordningens midler skal forvaltes i samsvar med de regler for kapitalforvaltning som gjelder for Pensjonskassen.


  Tilbake

§ 8 Forsikringsytelsene

Med mindre annet følger av Regelverket for Pensjonsordningen, skal pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, for alle ytelsers vedkommende være forsikringsmessig dekket i Pensjonskassen. Dersom Forsikringstaker ikke har, eller kan ha full forsikringsdekning for pensjonsforpliktelsene, er Forsikringstaker ansvarlig for eventuelle differanseytelser.

Regelverket, og særlig Vedtektene, fastsetter ytelsene medlemmene har krav på og de nærmere vilkårene for å motta de enkelte ytelsene. Kun deler av ytelsene er forsikringsbare og dekkes av den ordinære årspremie etter § 11. Hvilke av disse ytelsene som er forsikret fremgår av § 9 og Vedtektenes §§ 7 til 10. Øvrige ytelser som skal utbetales etter Regelverket dekkes av premie som beskrevet i §§ 13 og 14.

Forsikrede ytelser i pensjonsforsikringen som det betales ordinær årspremie for er:

- Alderspensjon med barnetillegg, fra 67 år eller særaldersgrense (se Vedtektenes § 7)

- Ektefellepensjon (se Vedtektenes § 8)

- Barnepensjon (se Vedtektenes § 9)

- Attførings-/Uførepensjon med barnetillegg (se Vedtektenes § 10)

- Premiefritak ved ervervsuførhet (se § 9)

I premieberegningen benyttes pensjonsalder 67 år (forsikret aldersgrense). I de tilfelle aldersgrensen er lavere enn 67 år benyttes særaldersgrensen.

Forsikret alderspensjon

Før fylte 67 år: Årlig alderspensjon utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget.

Fra fylte 67 år: Årlig alderspensjon fra Pensjonsordningen utgjør differansen mellom 66 % av pensjonsgrunnlaget og antatt alderspensjon fra folketrygden, jf. likevel Vedtektenes § 7-8 om leveraldersjustering og Vedtektenes § 12 om garanti.

Tillegg til alderspensjon på 10 % for hvert barn som pensjonisten forsørger,

likevel slik at samlet pensjon blir maksimum 90 % av pensjonsgrunnlaget.

Antatt alderspensjon

Antatt alderspensjon fra folketrygden er lik ¾ av folketrygdens grunnbeløp med tillegg av antatt tilleggspensjon.

Antatt tilleggspensjons fra folketrygden beregnes etter regler i folketrygden. Ved beregning av antatt tilleggspensjon i folketrygden, basert på det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag og folketrygden grunnbeløp på beregningstidspunktet, gjelder følgende:

1. Anvendt pensjonsprosent i folketrygden beregnes i forhold til en opptjeningstid i folketrygden fra fylte 25 år, likevel tidligst f.o.m. 1967 og med opptjeningstid maksimum 40 år.

2. For arbeidstakere som er født;

–før 1938, anvendes regel før 1. januar 1992 alene, avtrappet med det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag fra 8 G,

–i tiden f.o.m. 1938 t.o.m. 1956 anvendes reglene før og etter 1. januar 1992 forholdsmessig,

–i 1957 eller senere, anvendes regel eter 1. januar 1992 alene, avtrappet med det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag fra 6 G.

Dersom antatt tilleggspensjon beregnet etter pkt 1 og 2 ovenfor er mindre enn folketrygdens særtillegg, settes antatt tilleggspensjon lik særtillegget.

Forsikret ektefellepensjon

Ektefellepensjon ytes på vilkår som angitt i Vedtektenes § 8.

Antatt ektefellepensjon fra folketrygden er lik ¾ av folketrygdens grunnbeløp med tillegg av 55 % av antatt tilleggspensjon. Ektefellepensjonen utbetales fra første dag i den måned arbeidstakeren dør og utbetales til utgangen av måneden etter ektefellens dødsmåned.

Forsikret barnepensjon

Barnepensjon utbetales til barnet fyller 20 år og utgjør for hvert barn under 20 år 15 % av pensjonsgrunnlaget.

For barnepensjon etter medlem som er død før 1. januar 2001 gjelder Vedtektenes § 9 -1 tredje ledd og § 9-2 andre ledd, nest siste punktum.

Forsikret uførepensjon/midlertidig uførepensjon

Uførepensjonen utgjør summen av:

a) 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, likevel ikke mer enn

6 prosent av pensjonsgrunnlaget,

b) 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet og

c) 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom

6 og 12 ganger grunnbeløpet.

Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i en slik grad at medlemmet

har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden,

utgjør pensjonen i tillegg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger

grunnbeløpet.


  Tilbake

§ 9 Forsikret premiefritak ved ervervsuførhet

Premiefritak dekker premiebetaling for videre opptjening av alders-, uføre-,

ektefelle- og barnepensjon under uførhet i samsvar med uføregraden.

Rett til premiefritak inntrer når vilkårene for midlertidig uførepensjon/

uførepensjon etter Vedtektene kapittel 8 er oppfylt og gis så lenge disse

vilkårene er oppfylt.


  Tilbake

§ 10 Årets premie

Årets premie som Forsikringstaker skal betale til Pensjonskassen består av:

- Ordinær årspremie (se § 11)

- Rentegarantipremie (se § 12)

- Reguleringspremie (se § 13)

- Særskilt engangspremie for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd (se § 14)

Årets premie beregnes og kreves inn etter de bestemmelser som fremgår av Forsikringsvirksomhetsloven § 10-5 t.o.m. § 10-8, forskrift til forsikringsvirksomhetsloven

av 30. juni 2006 nr. 869 § 10-1 og disse Vilkårene, samt Vedtektene.

Ordinær årspremie betales forskuddsvis i kvartalsvise terminer gjennom året og dekker blant annet de forsikringsbare ytelsene beskrevet i § 8. Reguleringspremie og særskilt engangspremie knytter seg til ytelser Medlemmene har krav på etter Regelverket, men som ikke er forsikringsbare. Disse faktureres og innbetales separat fra ordinær årspremie i løpet av året.

Ved for mye forhåndsikret pensjon, jf. § 14, godskrives Forsikringstakers Premiefond med engangspremie for den overskytende del. Belastningen/godskrivelse forfaller på det tidspunkt endringen inntreffer.


  Tilbake

§ 11 Ordinær årspremie

Forsikringstaker betaler ordinær årspremie som er tilstrekkelig for å sikre den rett til pensjon som Medlemmene ut fra det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget vil opptjene i løpet av året. Premien skal til enhver tid svare til det omfang Pensjonsordningen har og til størrelsen av de ytelser som er sikret. Denne delen av ordinær årspremie beregnes ved årets begynnelse og endres senere i året i takt med lønnsutviklingen og medlemsmassen.

I den ordinære årspremie inngår i tillegg årets risikopremie og kostnader for tjenester, herunder kostnader for tjenester knytter seg til administrasjon av Pensjonsordningen og kostnader for forvaltningen av midler knyttet til Pensjonsordningen.

Premien betales for den tid Medlemmet mottar lønn for stillingen eller mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til lov om folketrygd. Pensjonsgrunnlaget beholdes uforandret når lønn og pensjonsgivende tillegg erstattes av ytelser fra folketrygden. Premien betales likevel ikke utover pensjonsalder. Når Medlemmet mottar andre ytelser fra folketrygden enn sykepenger gjelder plikten til å betale premie kun så lenge ansettelsesforholdet opprettholdes.

Ved hel eller delvis arbeidsudyktighet gis helt eller delvis premiefritak. Premiefritak innvilges for samme tidsrom som attførings- eller uførepensjon.

I den tid Medlemmet på grunn av permisjon, redusert arbeidstid eller andre forhold i tjenesten, herunder delvis arbeidsuførhet mottar bare en del av lønnen, betales premie bare av denne del. Under pliktig militærtjeneste eller siviltjeneste med delvis lønn betales likevel premie ut fra full lønn.

Ved permisjon uten lønn i kortere tid enn en måned betales full premie. Ved lengre permisjon uten lønn stopper premiebetalingen. Ved permisjon med lønn skal Medlemmet likevel meldes ut hvis det er innmeldt i full stilling via en annen arbeidsgiver. Ved deltidsstilling hos annen arbeidsgiver skal samlet stilling begrenses til 100 %.

Premien betales under ett for alle arbeidstakerne (Forsikrede) i samsvar med Regelverket. Forsikringstaker er ansvarlig for samlet premiebetaling til Pensjonskassen selv om Forsikringstaker har avtalt at en del av den fastsatte premie dekkes av arbeidstaker.

Dersom det kreves medlemsinnskudd, er Forsikringstakeren ansvarlig for at medlemsinnskuddet som blir trukket fra før lønnen blir betalt. Likeledes er Forsikringstakeren ansvarlig for at medlemsinnskuddet blir trukket fra folketrygdytelser som nevnt i 3. ledd ovenfor. Medlemmet anses å ha betalt medlemsinnskuddet når det har fått utbetalt lønn eller trygdeytelser som nevnt med fradrag av pliktig medlemsinnskudd. Medlemsinnskudd som er trukket for et kvartal skal tilbakebetales dersom Medlemmet utmeldes med tilbakevirkende kraft.

Ordinær årspremie kreves innbetalt så snart den er beregnet, med en forholdsmessig andel av premien for det kvartal avtalen er inngått og deretter forskuddsvis hvert kvartal. Forsikringstaker belastes i tillegg termintillegg.


  Tilbake

§ 12 Vederlag for Pensjonskassen risiko for avkastningsresultatet - rentegarantipremie

Forsikringstaker betaler rentegarantipremie for Pensjonskassens risiko for avkastningsresultatet

(rentegarantien). Rentegarantipremien vil variere med hensyn til hvilken risiko forsikringstaker velger vedrørende forvaltningen av pensjonsmidlene og størrelsen på tilleggsavsetninger tilknyttet Pensjonsordningen.


  Tilbake

§ 13 Reguleringspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale reguleringspremie til dekning av oppregulering i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner. Reguleringspremien for yrkesaktive beregnes ut fra lønnsutviklingen i løpet av året og endringer i lønnsveksten. Reguleringspremie for pensjoner under utbetaling og opptjent rett til pensjon til Medlemmer som har fratrådt sin stilling uten rett til straks begynnende pensjon beregnes ut fra endringer i lønnsveksten.

Reguleringsfaktoren for lønnsveksten etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd, jf. åttende ledd legges til grunn.

Regulering sikres ved reguleringspremie som kreves innbetalt så snart reguleringspremien er fastsatt. For de nærmere regler for innbetaling som følge av deltakelse i utjevningsfelleskap, se § 15.


  Tilbake

§ 14 Særskilt engangspremie

Forsikringstaker skal hvert år betale særskilt engangspremie til dekning av andre pensjonsrettigheter som Medlemmene kan få i løpet av året.

Særskilte engangspremier knytter seg til differansen mellom de ytelser som er dekket i forsikringsordningen, og andre pensjonsrettigheter som skal dekkes etter Regelverkets bestemmelser, men som først kan beregnes på tidspunktet rettigheten oppstår.

Eksempelvis blir det beregnet engangspremie til:

– engangspremie til dekning av AFP 65-66 år, alderspensjon etter 85-årsregelen og annen tidligpensjon,

– dekning av forskjell mellom forsikrede ytelser etter § 8 (med underpunkter) og øvrige ytelser etter Regelverket,

– engangspremie til dekning av forskjell mellom opptjent og utbetalt pensjon som følge av Overføringsavtalens bestemmelser,

– engangspremie til dekning av differanse mellom samordningspliktig folketrygd og antatt folketrygd slik angitt i § 8.

Eksemplene er ikke uttømmende.

Særskilte engangspremier kreves innbetalt så snart de er fastsatt. For de nærmere regler for innbetaling som følge av deltagelse i utjevningsfelleskap, se § 15.


  Tilbake


§ 15-1 Utjevning av ordinær årspremie

Pensjonsordningen inngår i et fellesskap for premieberegning med andre forsikringstakere i Pensjonskassen for ordinær årspremie (fellesordning), jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 10-6.

Ordinær årspremie, herunder kostnader for tjenester, utjevnes i fellesordningen i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premien fastsettes slik at hver forsikringstaker i fellesskapet betaler sin forholdsmessige andel av fellesskapets samlede årlige premie. Fordelingen foretas i forhold til forsikringstakernes samlede pensjonsgrunnlag, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 10-6 andre ledd.

Dette innebærer at pensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt, og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette, skal ordinær årspremie beregnes på grunnlag av et kollektiv som utgjøres av samtlige forsikringstakere i Pensjonsordningen.§ 15-2 Utjevning av reguleringspremier

Pensjonsordningen inngår i et fellesskap for premieberegning med andre forsikringstakere i Pensjonskassen for reguleringspremier (fellesordning).

Reguleringspremier utjevnes i fellesordningen i henhold til premiereserven, ved gjennomsnitts-beregning etter Forsikringsvirksomhetsloven § 10-6, 5. ledd.§ 15-3 Utjevning av særskilte engangspremier

Pensjonsordningen inngår i et fellesskap for premieberegning med andre forsikringstakere i Pensjonskassen for særskilte engangspremier til alle ikke-forsikringsbare ytelser bortsett fra AFP 65-66, pensjon etter 85-årsregelen og annen tidlig pensjon. Særskilte engangspremier for bruttogaranti beregnes på grunnlag av et kollektiv som utgjøres av samtlige forsikringstakere i Pensjonsordningen.

For særskilte engangspremier til AFP 65-66, pensjon etter 85-årsregelen og annen tidligpensjon kan Forsikringstaker velge full utjevning, selvrisiko eller en kombinasjon av disse. Hva Forsikringstaker har valgt fremkommer av Avtalen.

Full utjevning (100 % utjevning)

Pensjonsordningen inngår i et fellesskap for premieberegning med andre forsikringstakere i Pensjonskassen for særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiefastsettes på forhånd (fellesordning).

De særskilte engangspremiene utjevnes i fellesordningen i forhold til pensjonsgrunnlaget ved gjennomsnittberegning etter Forsikringsvirksomhetsloven § 10-6, 6. ledd.

Selvrisiko

Premiene utjevnes ikke. Dette innebærer at Forsikringstaker dekker de faktiske kostnadene knyttet til pensjonstilfeller som skal dekkes av særskilte engangspremier i egen Pensjonsordning.

Kombinasjon (50 % selvrisiko / 50 % utjevning)

Pensjonsordningen inngår for 50 prosent av særskilte engangspremier i et fellesskap med andre forsikringstakere i Pensjonskassen som har valgt utjevning for 50 prosent av særskilte engangspremier fellesordning).

50 prosent av de særskilte engangspremiene utjevnes i fellesordningen i forhold til pensjonsgrunnlaget ved gjennomsnittsberegning etter Forsikringsvirksomhetsloven § 10-6, 6. ledd.

De andre 50 prosentene av premiene utjevnes ikke. Dette innebærer at Forsikringstaker dekker 50 prosent av sine faktiske engangspremier knyttet til AFP 65-66, pensjon etter 85-årsregelen og annen tidligpensjon.


§ 16 Tilskudd til konto for dekning av reguleringspremie og særskilt engangspremie

Som følge av at Pensjonsordningen inngår i et utjevningsfellesskap skal Forsikringstaker betale tilskudd til konto tilknyttet utjevningsfellesskapet for dekning av forventede krav til reguleringspremie og særskilt engangspremie som skal kreves innbetalt i løpet av året. Tilskuddene fastsettes av Pensjonskassen. Betaling av reguleringspremie og særskilt engangspremie til Pensjonsordningen skjer deretter ved at premien trekkes fra utjevningsfellesskapets konto på de tidspunkt som fremgår av § 13 og § 15.

Forsikringstakers tilskudd til dekning av særskilte engangspremier skal tilsvare Forsikringstakers prosentvise andel av det til enhver tid samlede pensjonsgrunnlag for forsikringstakere som er tilsluttet utjevningsfellesskapet. Varsel om innbetaling av tilskudd sendes kvartalsvis sammen med krav på ordinær premie.

Forsikringstakers tilskudd til dekning av reguleringspremier skal tilsvare Forsikringstakers prosentvise andel av den til enhver tid samlede premiereserve for Forsikringstakere som er tilsluttet utjevningsfellesskapet. Varsel om innbetaling av tilskudd sendes enten kvartalsvis sammen med krav på ordinær årspremie, eller årlig etter at lønnsveksten, jf. folketrygdloven § 19-14, 8. ledd, er kjent. Om Forsikringstaker skal faktureres for tilskudd kvartalsvis sammen med ordinær årspremie, eller årlig, fremgår av Avtalen.

Dersom samlede tilskudd fra forsikringstakere tilknyttet utjevningsordningen overstiger de totale kostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen tilbakeføre differansen til Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt tilskudd. Dersom de samlede tilskudd ikke har dekket alle kostnader som er påløpt i løpet av året, skal Pensjonskassen kreve inn et ekstra tilskudd av Forsikringstakerne i samme forhold som disse har innbetalt tilskudd.

Særskilte engangspremier som dekkes for Forsikringstakers ansatte de første tre år etter inntreden i utjevningsfellesskapet skal ved utgangen av det tredje året bli avregnet mot innbetalt tilskudd i treårsperioden. Dersom de særskilte engangspremiene er større enn innbetalt tilskudd, er i så fall Forsikringstaker forpliktet til å innbetale det overskytende til utjevningsfellesskapets konto. Hvis Forsikringstaker trer ut av utjevningsfellesskapet før det er gått tre år, gjøres denne avregningen for hele perioden fra inntreden.

Forsikringstaker kan si opp sin tilslutning til utjevningsfellesskapet med minimum 2 måneders varsel for uttreden ved det påfølgende årsskifte. Særskilte engangspremier som er dekket for vedkommendes ansatte de siste tre år før uttreden avregnes mot innbetalt tilskudd for samme periode. Dersom de særskilte engangspremiene er større enn innbetalt tilskudd, er Forsikringstaker forpliktet til å betale det overskytende til utjevningsfellesskapets konto.

Etter uttreden fra utjevningsfellesskap vil Pensjonskassen beregne og fakturere Forsikringstaker forsikringstekniske beregnede særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd når og i det omfang retten til slike ytelser oppstår.

Tilskuddene skal holdes atskilt fra Pensjonsordningens midler. Tilskuddene anses som Forsikringstakers midler inntil de er benyttet til engangspremie for betaling av reguleringspremie og særskilt engangspremie.

Det beregnes renter av saldo til enhver tid på utjevningsfellesskapets konto ut fra renten på folioinnskudd i Norges Bank med tillegg av to prosentenheter. Dette gjelder enten saldoen er negativ eller positiv.


  Tilbake

§ 17 Betalingsfrist og renter

Betalingsfristen for alle premier og innbetaling til utjevningskonto er 1 måned fra den dag Pensjonskassen har sendt faktura til Forsikringstaker. Dersom premien ikke betales innen fristen, tas det dekning i premiefondet. Foreligger det ikke midler i premiefondet skal Pensjonskassen sende nytt premievarsel med 14 dagers frist. Betales ikke premien innen denne fristen, går forsikringen til opphør, jf. Forsikringsavtaleloven § 14-2 og Forsikringsvirksomhetsloven § 10-9. Medlemmene skal i så fall varsles individuelt ved skriftlig melding. For det enkelte medlem opphører forsikringen tidligst en måned etter at slikt varsel er gitt, eller medlemmet på annen måte er kjent med forholdet, jf. Forsikringsavtaleloven § 19-6 annet ledd. For øvrig gjelder § 20.

For plikt til å betale renter av premier gjelder lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m.


  Tilbake

§ 18 Tilslutning til overføringsavtalen

Pensjonsordningen er omfattet av Avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtale) mellom Statens pensjonskasse og Pensjonskassen. Forsikringstaker forplikter seg til å undertegne "Erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen og sikringsordningen".

Overføringsavtalen og Overføringsavtalens sikringsordning finansieres ved tilskudd fra Forsikringstaker. Tilskuddet fastsettes etter Overføringsavtalens bestemmelser. Tilskuddet innkreves og overføres av Pensjonskassen på vegne av organene i Overføringsavtalen, i samsvar med Overføringsavtalens bestemmelser. Midlene holdes adskilt fra premie til Pensjonsordningen.


  Tilbake

§ 19 Opphør av forsikringen ved oppsigelse av avtale/flytting

Forsikringstaker kan si opp Avtalen med to måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Ved flytting av Pensjonsordningen til annen pensjonsinnretning (livsforsikringsselskap eller pensjonskasse), gjelder Forsikringsvirksomhetslovens kapittel 11. Pensjonskassens forpliktelser overfor de forsikrede som omfattes av flyttingen opphører når Avtalen opphører.

Forsikringstaker skal betale eventuell etterberegnet premie for den tid Avtalen har vært i kraft. Forsikringstakeren skal dekke det manglende dersom de oppsamlede midler på opphørstidspunktet er lavere enn det beløp som skal flyttes.

Ved oppsigelse av Avtalen uten flytting hefter Forsikringstaker for allerede opptjente rettigheter. Det medfører at Forsikringstaker fortsatt vil bli belastet for reguleringspremier når pensjonsrettigheter reguleres og særskilte engangspremier når pensjonstilfeller som ikke kan premiefastsettes på forhånd oppstår. Ved oppsigelse uten flytting vil Forsikringstaker ikke kunne delta i utjevningsfellesskapet for særskilte engangspremier som regulert i § 15 og § 16. Dette innebærer at Forsikringstaker vil bli belastet forsikringstekniske beregnede reguleringspremier og særskilte engangspremier for ytelser som ikke kan premiesettes på forhånd når og i det omfang retten til slike ytelser oppstår.


  Tilbake

§ 20 Opphør av forsikringen ved manglende betaling eller ved at Forsikringstaker opphører sin virksomhet

Medlemmene beholder de rettigheter i Pensjonsordningen som er sikret ved allerede betalt premie. Pensjonsordningens midler skal fordeles etter reglene i Forsikringsvirksomhetsloven § 10-18. Dersom premie ikke betales, bortfaller den økning av forsikringsforpliktelsene som den ikke innbetalte premie skulle dekke. Det kan likevel ikke som følge av slikt bortfall kreves tilbakebetaling av for meget utbetalt pensjon.

Pensjonskassen skal varsle de forsikrede (medlemmene) i samsvar med Forsikringsavtaleloven § 19-6 andre ledd.


  Tilbake

§ 21 Pensjonskassen regressadgang

Hvis Forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til avtale som er inngått mellom Forsikringstaker og Pensjonskassen, og Pensjonskassen likevel er forpliktet til å utbetale forsikringsytelser, kan Pensjonskassen søke regress hos Forsikringstakeren.


  Tilbake

§ 22 Endringer av Vilkårene, Vedtekter og premier

Endring av Pensjonskassens leverandører skal drøftes med de tillitsvalgte i helseforetak som har inngått Avtale om Pensjonsordning i Pensjonskassen, jf. Vedtektenes § 1-3. Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelsen er vedtatt.

Pensjonskassen kan i forsikringstiden gjennomføre endringer i Vilkårene, Vedtektene, premier og omkostningstillegg når forholdene tilsier at slike endringer er nødvendige. Endring av Pensjonskassens Vilkår og Vedtekter skal drøftes mellom Tariffpartene før endringer vedtas, jf. Overenskomstens del A1 (sosiale bestemmelser) pkt 9 Pensjon, slik at det kan avklares om det foreligger eventuell uenighet om endringene. Pensjonskassen skal gi Forsikringstaker og forsikrede (medlemmene) opplysninger om endringen. Forsikringstaker skal ha varsel om endring av pristariffer minst 4 måneder før første ordinære premieforfall. Dersom endringen er til ugunst for medlemmene skal disse varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte og endringene kan ikke tre i kraft før det er gått minst en måned etter slikt varsel ble sendt, jf Forsikringsavtaleloven § 19-8.


  Tilbake

§ 23 Lovvalg og verneting

Norsk lovgivning gjelder for Avtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Tvist om forståelsen av Avtalen, herunder Vedtektene og Vilkårene knyttet til saker, kan kreves vurdert av Pensjonskassen styre etter nærmere regler som fastsettes av Pensjonskassens styre.

For øvrig avgjøres tvister etter Avtalen ved alminnelig norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, det er gjort annen avtale, eller tvisten kan behandles av Trygderetten.


  Tilbake