Uførepensjon


Du må kontakte din leder når du skal søke om uførepensjon. I tillegg skal du ha mottatt brev med informasjon om opphør av sykelønn vedlagt et opplysningsskjema. Opplysningsskjemaet må fylles ut og sendes inn for at din søknad skal kunne behandles. Når alle opplysninger er mottatt og søknaden kan behandles vil du få tilsendt informasjonsbrev med kopi av søknaden din.

 


Det er et vilkår at inntektsevnen din er nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte i en slik grad at du ikke kan fortsette i din vanlige stilling og heller ikke kan skaffe deg annet høvelig arbeid. Ved vurdering av om det foreligger sykdom gjelder det samme sykdomsbegrepet som i folketrygden.

Inntektstapet må være på minst 20 prosent, men det er ikke noe krav om at uførheten må være varig for å få uførepensjon fra PKH.


Minste uføregrad i PKH er 20 prosent og beregnes i forhold til inntektsbortfall/inntektstap som følge av uførheten. I folketrygden (NAV) er vilkåret 50 prosent uføregrad for å få rett på ytelser. Derfor kan du få uførepensjon fra PKH selv om du ikke får ytelser fra NAV.


Uføregraden beregnes ved å sammenligne inntektsevnen din før og etter uførhet. Med inntektsevne menes evnen du har til å utføre inntektsgivende arbeid.


I utgangspunktet trenger vi ikke legeerklæring, men dersom uføregraden din er mindre enn 50 prosent og du ikke har krav på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV må vi likevel ha legeerklæring. Det er også andre årsaker til at vi trenger legeerklæring, men i alle disse tilfellene vil du få beskjed. Legeerklæringen får du tilsendt fra PKH for å ta med til behandlende lege.


Hvis du fyller vilkårene for å søke om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV) krever vi at du søker begge steder. Dersom din uføregrad er mindre enn 50 prosent og du ikke har krav på ytelser fra NAV trenger du bare å søke hos oss.


Får du avslag i folketrygden (NAV) på søknad om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, og redusert inntektsevne (uføregrad) som følge av sykdom, skade eller lyte er 50 prosent eller mer, får du også få avslag i PKH. Skyldes avslag at redusert inntektsevne (uføregrad) er lavere enn 50 prosent kan du likevel få uførepensjon fra PKH dersom redusert inntektsevne (uføregrad) er 20 prosent eller høyere.


Beregning av uførepensjon avhenger av om du har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV) eller ikke. Følgende faktorer spiller også inn:

  • Pensjonsgrunnlaget
  • Medlemstiden du ville kunne opptjent i offentlige tjenestepensjonsordninger frem til din stillings aldersgrense (maksimalt frem til 67 år)
  • Uføregraden
  • Om du har barn under 18 år

Tar vi utgangspunkt i 100 prosent arbeidsuførhet skal uføretrygden/arbeidsavklaringspengene fra NAV dekke 66 prosent av tidligere inntekt. Tillegget du får fra PKH utgjør 3 prosent av ditt pensjonsgrunnlag opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. På toppen av dette kommer et kronetillegg som utgjør 25 prosent av grunnbeløpet. Tillegget kan likevel ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Har du et høyere pensjonsgrunnlag enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp får du 69 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget som ligger mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet. Uførepensjonen reduseres dersom medlemstiden er mindre enn 30 år, eller hvis uføregraden din er lavere enn 100 prosent.

Er uføregraden din så lav at du ikke har krav på uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra NAV (uføregrad lavere enn 50 prosent), er uførepensjonen fra PKH 69 prosent av pensjonsgrunnlaget pluss kronetillegget på 25 prosent av G. Tillegget kan fortsatt ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Et barnetillegg utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Har du flere barn under 18 år kan sum barnetillegg ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.


Du må gi beskjed både til PKH og NAV hvis inntekten din endrer seg som følge av at du nå jobber mer enn før. Du beholder uføregraden du fikk innvilget så lenge uførevedtaket gjelder, men pensjonen blir imidlertid redusert hvis/når inntekten overstiger inntektsgrensen som ble fastsatt da du ble innvilget uførepensjonen.

Skulle du på ny bli nødt til å redusere inntekten/jobbe mindre som følge av uførhet må du gi oss beskjed. Uførepensjonen skal da justeres på nytt i forhold til din nye inntekt og uførevedtak.

Hvis du er friskmeldt og skal tilbake i full jobb må du også gi beskjed både til PKH og NAV. Det er ikke nok å gi beskjed til NAV og arbeidsgiver.


Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt uførepensjon dersom du er innvilget uføretrygd fra folketrygden. Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt uførepensjon fra oss.

Oppsatt uførepensjon vil du ha rett på fra samme tidspunkt og med samme uføregrad som uføretrygden fra folketrygden/NAV.

Du søker om oppsatt uførepensjon ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema for oppsatt uførepensjon. Klikk på knappen under for å åpne skjemaet. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes pensjonskassen med vanlig brevpost.

Skjema for søknad om oppsatt uførepensjon


Når du innvilges uførepensjon fra PKH fastsettes en inntektsgrense som bestemmer hvor mye du kan tjene ved siden av uten at pensjonen skal reduseres. Overstiger inntekten denne grensen vil pensjonen bli redusert, men en kombinasjon av inntekt og uførepensjon er alltid høyere enn bare uførepensjon.

Fastsettelse av inntektsgrense og eventuell justering underveis avhenger av flere faktorer, men i hovedsak går PKH ut fra din egen antakelse om fremtidig arbeidsinntekt etter uførhet.

NB! Husk at det er ulike regler for inntekt ved siden av uførepensjon i folketrygden (NAV) og i PKH.


Ja, en kombinasjon av inntekt og uførepensjon er alltid høyere enn bare uførepensjon. Selv om du får redusert uførepensjonen når du jobber mer enn inntektsgrensen får du i sum mer utbetalt.

Er du 50 prosent eller mer arbeidsufør og mottar uføretrygd fra folketrygden (NAV) har du en friinntekt på 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Denne friinntekten er lagt til ved beregning av inntektsgrensen din. Har du arbeidsavklaringspenger, eller ingen ytelse i folketrygden, har du heller ingen slik friinntekt.

Hvis inntekten din utgjør mer enn 80 prosent av den samlede inntekten du hadde før du ble arbeidsufør vil du ikke lenger ha krav på uførepensjon fra PKH.


Inntektsgrense er et beløp som sier hvor mye du kan tjene før uførepensjonen fra PKH blir redusert. Inntektsgrensen fastsettes individuelt ved innvilgelse av midlertidig eller varig uførepensjon og fremgår derfor av vedtaksbrevet du har fått fra PKH. Er du 50 prosent arbeidsufør kan du ha en arbeidsinntekt som tilsvarer 50 prosent av tidligere inntekt uten at uførepensjonen fra PKH skal reduseres. Tjener du mer enn inntektsgrensen beregner PKH et fradrag for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen.


Uføregraden din forblir uforandret selv om uførepensjonen (utbetalingen) reduseres. Blir din fremtidige arbeidsinntekt på nytt lavere enn inntektsgrensen økes uførepensjonen igjen. Husk å gi PKH beskjed når inntekten din endrer seg.


Nei, uføregraden din forblir uforandret, men uførepensjonen (utbetalingen) reduseres. Tjener du mer enn inntektsgrensen beregner PKH et fradrag bare for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen.


Annen inntekt er all arbeidsinntekt som ikke er pensjonsgivende i PKH, eksempelvis:

  • inntekt fra stillinger i offentlig sektor som ikke er pensjonsgivende i PKH
  • inntekt fra private arbeidsforhold og som selvstendig næringsdrivende
  • inntekt i form av ulike honorarer
  • tillegg i lønnen din som ikke er pensjonsgivende i PKH

Ytelser fra NAV som holdes utenfor etteroppgjøret er blant annet arbeidsavklaringspenger, uføretrygd samt stønad til enslig mor eller far.


Etter hvert utbetalingsår med uførepensjon gjennomfører PKH etteroppgjør. I forbindelse med etteroppgjøret sammenligner vi oppgitte inntektsopplysninger i din søknad mot inntektsopplysninger PKH har innhentet fra skatteetaten.

Hvis inntektsopplysningene stemmer overens har du fått utbetalt riktig pensjon. Dersom du har mottatt for mye eller for lite uførepensjon fra PKH, vil vi kreve tilbake eller etterbetale uførepensjon. I tilfelle krav eller etterbetaling vil du få brev fra PKH med nærmere informasjon.

Etteroppgjøret gjennomføres etter at skatteoppgjøret for fjoråret er klart. PKH mottar opplysninger fra NAV i løpet av høsten.


Alle som har mottatt uførepensjon fra PKH forrige år og samtidig hatt inntekt ved siden av pensjonen omfattes av etteroppgjøret, men det er bare de som har fått for mye eller for lite uførepensjon som vil motta brev om etteroppgjør. Har du ikke hatt inntekt ved siden av uførepensjonen blir det heller ikke foretatt noe etteroppgjør.


PKH vil først sende brev til dere som har fått for mye/for lite utbetalt uførepensjon med et foreløpig beregnet etteroppgjør. Hvis du har mottatt et krav fra oss, har du mulighet til å påpeke eventuelle feil, eller dokumentere inntekt som skal være unntatt fra etteroppgjøret. Dette kan for eksempel være kapitalinntekter, eller inntekt opptjent før innvilgelse av uførepensjonen.