Etterlattepensjon


Det finne to typer etterlattepensjon: Ektefellepensjon og barnepensjon.

Ektefellepensjon utbetales til gjenlevende ektefelle eller registrert partner. I noen tilfeller kan også fraskilt ektefelle ha krav på pensjon (se eget spørsmål). Dersom man gifter seg på nytt, opphører pensjonsutbetalingen.

Barnepensjon utbetales til gjenlevende barn under 20 år. PKH kan tilstå barnepensjon også til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.


Når en ansatt dør vil nærmeste leder på arbeidsstedet sende melding til personalavdelingen på arbeidsplassen. Personalavdelingen videresender melding til Sykehuspartner som igjen sender søknadsskjema til PKH. Etterlatte trenger derfor ikke å søke om pensjon fra PKH selv fordi dette ivaretas av arbeidsgiver.

Når en pensjonsmottaker dør vil PKH få beskjed fra folketrygden (NAV), og pensjonskassen vil selv ta kontakt med de etterlatte i forbindelse med søknad om etterlattepensjon.


Ektefellepensjon kan beregnes på 2 måter:

9 prosent:

Full årlig ektefellepensjon skal som hovedregel utgjøre 9 prosent av avdødes lønn. Er den avdødes medlemstid 30 år eller mer ytes det full nettopensjon, er den mindre reduseres pensjonsutbetalingen.

Dersom avdøde mottok avtalefestet pensjon (AFP) eller alderspensjon, legges den faktiske medlemstiden til grunn ved beregningen. Hvis ikke regnes medlemstid som om avdøde hadde fortsatt i stillingen frem til pensjonsalder.

 

39,6 prosent:

Når den gjenlevende ektefellen er født før 01.juli 1950, og avdøde ble medlem i pensjonsordningen første gang før 1.juli 2000, ytes det ektefellepensjon etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1.januar 1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang 1.oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1.januar 2010. Full årlig ektefellepensjon skal utgjøre 39,6 prosent av lønnen til avdøde.

Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.


Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse.

Den vil imidlertid opphøre hvis gjenlevende ektefelle inngår et nytt ekteskap. Skulle dette nye ekteskapet oppløses ved død eller skilsmisse, vil pensjonen igjen begynne å løpe. Når en ektefellepensjon er opphørt på grunn av nytt ekteskap, kan PKH bestemme at vedkommende skal få sin pensjon helt eller delvis tilbake, dersom ektefellene ikke samlet har tilstrekkelige eksistensmidler.


Barnepensjon utgjør 15 % av avdødes lønn (lønn på over 12 G regnes ikke med), frem til barnet fyller 20 år. Barnepensjonen vil bli forholdsmessig avkortet om avdøde ikke ville hatt mulighet til å oppnå 30 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Dersom avdøde ville hatt mulighet til å oppnå samlet 25 års medlemskap vil barnepensjonen utgjøre 25/30 av full barnepensjon.


Barnepensjon løper til utgangen av den måned barnet fyller 20 år. Barnepensjon etter medlem som er død før 1.januar 2001 løper likevel bare til utløpet av den måned barnet fyller 18 år. PKH kan tilstå hel eller delvis pensjon inntil 21 års alder, dersom hensynet til barnets utdanning rimeliggjør det, og barnet ikke har midler til å forsørge seg selv.


Du beholder retten til etterlattepensjon hvis ekteskapet varte i minst 10 år før dere ble skilt, og du hadde fylt 45 år ved skilsmissen. Videre må du ikke ha fraskrevet deg retten til etterlattepensjon ved skilsmissen.

Har du inngått nytt ekteskap før din tidligere ektefelle døde har du derimot ikke rett til etterlattepensjon etter avdøde. Avdøde må også ha vært medlem i PKH før skilsmissen.


Hvis avdøde mottok pensjon fra pensjonskassen, det vil si enten alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon, vil denne løpe ut måneden etter dødsmåneden.

Alderspensjon og uførepensjon løper ytterligere 1 måned dersom avdøde etterlater seg ektefelle, registrert partner eller pensjonsberettiget barn.


Andre ytelser fra NAV eller offentlige pensjonsordninger vil ofte påvirke beregningen av din etterlattepensjon.

Dersom du mottar etterlattepensjon fra PKH, og får innvilget en annen ytelse (for eksempel uføre- eller alderspensjon) fra NAV eller annen pensjonsordning, er det derfor viktig at du melder fra til PKH. Vi vil da vurdere om dette påvirker pensjonsutbetalingen din, og eventuelt korrigere denne. Dette for å unngå krav i etterkant.