Pensjonistlønn/pensjonistvilkår - hva er det?

Fakta om pensjonistvilkår:

Timesats utgjør kr 218,- pr. faktisk arbeidet time. Satsen gjelder fra og med 01.01.2021.

Hvem kan engasjeres på pensjonistvilkår?

  • Alderspensjonister
  • AFP-pensjonister som har en tjenestepensjonsberegnet AFP
  • Pensjon etter særalder
  • Pensjon etter 85 års regel

Pensjonistvilkår gjelder både ved uttak av hel og delvis (gradert) pensjon. NB! Lønn på pensjonistvilkår kan IKKE kombineres med folketrygdberegnet AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Det er også en forutsetningen at pensjonister som er tatt inn i tjeneste på pensjonistvilkår vanligvis ikke skal pålegges overtidsarbeid.

Hva går inn under pensjonistvilkår:

Inkludert er betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistene skal ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag. Dette innebærer at pensjonistene skal ha betalt for det antall timer de normalt ville ha arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag samt 1. og 17. mai, dersom nevnte dager ellers hadde vært arbeidsdag for pensjonistene.

Eksempel:

Dersom turnusen/planen er at du skal jobbe på onsdag, og den onsdagen viser seg å være 1. nyttårsdag, som da medfører at du ikke skal jobbe (pga. helligdag) skal du likevel få betalt som om du jobbet den dagen. Faller 1. nyttårsdag på en lørdag/søndag vil du ikke få betalt for den (for det er innbakt i øvrige timer).

Pensjonister som lønnes etter pensjonistvilkår får feriegodtgjøring etter ferielovens regler. Lønn under sykdom gis i inntil 3 måneder pr. kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønn.

 

 

Denne siden ble sist endret/oppdatert 24.01.2021


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.