Alderspensjon


De fleste kan gå av med alderspensjon når de fyller 67 år. Dersom du har en stilling med aldersgrense 60 år eller 65 år (særaldersgrenser) kan du gå av når du når stillingens aldersgrense. Har du særaldersgrense kan du gå av inntil 3 år tidligere hvis summen av din alder og tjenestetid er 85 år på uttakstidspunkt.


Dersom du skal ta ut pensjon fra PKH ved 67 år eller senere er det et krav at du søker folketrygden om alderspensjon. Ved søknad om alderspensjon fra PKH tidligere enn 67 år er det ikke krav om uttak av alderspensjon i folketrygden.​​​​​​

Du kan fint søke om alderspensjon fra folketrygden uten å søke PKH om alderspensjon, dersom du ønsker å stå i full stilling utover 67 år. Vær oppmerksom på at ulikt uttak av alderspensjon fra folketrygden og PKH kan ha en negativ innvirkning på din alderspensjon fra PKH. 

 


Hvor mye du får utbetalt avhenger av faktorer som antall medlemsår, stillingsprosent, lønn og pensjonsgrad, og skal som hovedregel tilsvare 66 prosent av sluttlønn ved hel pensjon og full opptjening. Pensjonen levealderjusteres og samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Dette betyr at folketrygdens alderspensjon utbetales i sin helhet, mens alderspensjonen fra PKH reduseres med et fradrag for folketrygdens utbetaling. Samlet alderspensjon skal likevel minimum tilsvare opptjent pensjonsnivå.

Dette nettstedet gir deg en indikasjon på hva du kan forvente å få i pensjon.


Ja og nei. Får du utbetalt alderspensjon fra PKH kan du jobbe i privat sektor uten at pensjonen din blir redusert såfremt arbeidsgiver ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning du meldes inn i. Begynner du å jobbe i offentlig sektor og du meldes inn i en offentlig tjenestepensjonsordning, eller PKH, skal din alderspensjon fra pensjonskassen reduseres i forhold til hvor stor stilling du har.


Hvis du har 3 års medlemstid eller mer i offentlige tjenestepensjonsordninger kan du ha rett til en oppsatt alderspensjon. Var du sist medlem i PKH søker du om oppsatt alderspensjon fra oss. Oppsatt alderspensjon vil du ha rett på fra og med den første i måneden etter at du når stillingens aldersgrense. Aldersgrensen kan være 60 år, 65 år, eller 70 år. Dersom stillingens aldersgrense var 70 år kan du likevel ta ut oppsatt alderspensjon fra 67 år, men det forutsetter uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Du søker om oppsatt alderspensjon ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema for oppsatt alderspensjon. Klikk på knappen under for å åpne skjemaet. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes pensjonskassen med vanlig brevpost.

 

Skjema for søknad om oppsatt alderspensjon


Har du særaldersgrense (60 år eller 65 år) kan du gå av med alderspensjon inntil 3 år tidligere hvis summen av din alder og tjenestetid er 85 år på uttakstidspunktet.


Aldersgrensen følger stillingen du er ansatt i og er relatert til stillingens innhold. Denne gir en indikasjon på hva slags pensjonsrettigheter en har. Arbeidstakere med særaldersgrense 60 eller 65 år som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter kan fortsette i stilling til fylte 67 år.


Den vanligste aldersgrensen i tjenestepensjonsordningene i PKH er 70 år. I tillegg er det to særaldersgrenser, 60 år og 65 år. Med særaldersgrense menes andre aldersgrenser enn den generelle på 70 år.


Pensjonsalder er tidspunktet du tidligst kan gå av med alderspensjon og bestemmes ut fra din stillings aldersgrense.


Fakta om pensjonistvilkår:

Timesats utgjør kr 218,- pr. faktisk arbeidet time. Satsen gjelder fra og med 01.01.2021.

Hvem kan engasjeres på pensjonistvilkår?

  • Alderspensjonister
  • AFP-pensjonister som har en tjenestepensjonsberegnet AFP
  • Pensjon etter særalder
  • Pensjon etter 85 års regel

Pensjonistvilkår gjelder både ved uttak av hel og delvis (gradert) pensjon. NB! Lønn på pensjonistvilkår kan IKKE kombineres med folketrygdberegnet AFP, etterlattepensjon og uførepensjon.

Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Det er også en forutsetningen at pensjonister som er tatt inn i tjeneste på pensjonistvilkår vanligvis ikke skal pålegges overtidsarbeid.

Hva går inn under pensjonistvilkår:

Inkludert er betaling for lørdag og søndag, men ikke for bevegelige helligdager og høytidsdager.

Pensjonistene skal ha betaling for bevegelige helligdager og høytidsdager innenfor tilsettingsperioden, forutsatt at disse dagene ikke faller på lørdag eller søndag. Dette innebærer at pensjonistene skal ha betalt for det antall timer de normalt ville ha arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag samt 1. og 17. mai, dersom nevnte dager ellers hadde vært arbeidsdag for pensjonistene.

Eksempel:

Dersom turnusen/planen er at du skal jobbe på onsdag, og den onsdagen viser seg å være 1. nyttårsdag, som da medfører at du ikke skal jobbe (pga. helligdag) skal du likevel få betalt som om du jobbet den dagen. Faller 1. nyttårsdag på en lørdag/søndag vil du ikke få betalt for den (for det er innbakt i øvrige timer).

Pensjonister som lønnes etter pensjonistvilkår får feriegodtgjøring etter ferielovens regler. Lønn under sykdom gis i inntil 3 måneder pr. kalenderår, med et beløp som tilsvarer pensjonistlønn.

 

 


Hvert år, med virkning fra første mai, reguleres (økes) alderspensjonen med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Lønnsvekst tilsvarer økningen i folketrygdens grunnbeløp. Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli og da med etterbetaling for mai og juni måned.


Samordning betyr at alderspensjonen fra PKH reduseres i forhold til utbetalt alderspensjon fra folketrygden (NAV). Folketrygdens alderspensjon reduseres ikke. Samlet alderspensjon skal likevel minimum tilsvare opptjent pensjonsnivå. Før 67 år samordnes ikke alderspensjon fra PKH med fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Mottar du andre pensjonsutbetalinger fra folketrygden før 67 år skal alderspensjonen fra PKH likevel samordnes med disse pensjonsytelsene.


Beregning av fremtidig alderspensjon omtales gjerne som serviceberegning. Du kan kontakte pensjonskassen og få beregnet din fremtidige alderspensjon slik at du på forhånd vet hva du vil få utbetalt fra PKH når den tid kommer.


For deg som er født i 1963 eller senere

Sivilstand har en betydning for alderspensjonen bare for de som er født før 1963. Grunnen til det er at måten du opptjener alderspensjon i folketrygden er endret og er helt uavhengig av sivilstand.

For deg som er født før 1954

Imidlertid skjedde det ikke noen endring i opptjeningen for deg som er født før 1954. Det betyr at din alderspensjon fra folketrygden består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon.

Grunnpensjonen blir redusert til 90 prosent av et grunnbeløp hvis du er gift eller samboer, mens grunnpensjonen er et helt grunnbeløp for de som er alene.

Tilleggspensjonen som du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv er derimot ikke påvirket av din sivilstand. Den er like stor enten du er alene, samboer eller gift.

Er du gift eller samboer og født i 1953 eller tidligere vil etter dette alderspensjonen din i folketrygden være 8 775 kroner lavere i året enn en som alene før levealdersjusteringen.

For deg som er født etter 1953 men før 1963

Du som er født i denne perioden har en alderspensjon som er sammensatt av både gammel og ny opptjening.

Du som er født i 1954 vil ha 90 prosent av gammel opptjening og 10 prosent av ny opptjening, mens du som er født i 1962 vil ha 10 prosent gammel opptjening og 90 prosent ny opptjening.

Det er fortsatt bare grunnpensjonen i den gamle opptjeningen som blir berørt av om du er gift, samboer eller alene.

Du som er født i 1962 og er gift eller samboer vil få en alderspensjon som er 826 kroner lavere i året enn om du hadde vært alene før levealdersjusteringen.