AFP - Avtalefestet pensjon


Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for deg mellom 62-67 år som gjør at du kan gå av med pensjon tidligere enn den ordinære pensjonsalderen. Det er to måter å beregne ordningen på: 

Når du er mellom 62 og 65 år, er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregningen av pensjonen. AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden, pluss et AFP-tillegg på maksimalt kr 20.400 pr år dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. 

AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen i PKH. Pensjonen blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (normalt den faste sluttlønnen). Er medlemstiden kortere enn 30 år, eller dersom du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Dersom det gir en høyere pensjon, kan AFP beregnet etter folketrygdens beregningsregler for pensjon bli utbetalt også mellom 65 og 67 år.


Vilkårene for å ta ut AFP er:

 • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
 • Du må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50
 • Du må ha jobbet sammenhengende i 3 år i minimum 20 prosent stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut
 • I løpet av de 10 beste inntektsårene dine (etter 1967 og til og med året før du går av med pensjon), må du ha hatt en inntekt på minst 2 G (2 ganger folketrygdens grunnbeløp)
 • Når du tar ut pensjonen må du ha en årlig inntekt på minst 1 G (folketrygdens grunnbeløp) 
 • Du må ha fylt 62 år og fratre med minst 10 prosent av full stilling
 • Du kan ikke motta noen tjenestepensjon eller andre ytelser betalt av arbeidsgiver på uttakstidspunktet uten motsvarende arbeidsplikt. Du kan heller ikke kombinere AFP med andre ytelser fra folketrygden
 • Du kan likevel få AFP hvis du har en delvis uførepensjon fra PKH. Dette gjelder også deg som på grunn av særaldersgrense har fått omregnet uførepensjonen til alderspensjon ved nådd aldersgrense jf. vedtektene punkt 10 tredje ledd, vedrørende de som får utbetalt ytelser fra folketrygden. 
 • Skal du gå av med gradert AFP må arbeidsgiveren din godkjenne det


Fra du er 62 til 65 år har du mulighet til å ta ut hel eller delvis AFP. Etter fylte 65 år kan din AFP omregnes til to ulike varianter AFP. Det ene er en Folketrygdberegnet AFP, det andre er en PKH beregnet AFP slik vi har beskrevet det i spørsmålet over.


Du må kontakte arbeidsgiveren din. I PKH må du søke senest to måneder før du kan tenke deg å gå av med AFP. Du kan tidligst gå av med AFP fra og med den første i måneden etter at du har fylt 62 år. Etter dette tidspunktet er det ingen krav til hvilken dato i måneden du ønsker å gå av med AFP, men det bør være i samråd med arbeidsgiver/nærmeste leder. Kontakt din leder når du har bestemt deg for å søke om AFP. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om offentlig AFP i nettjenesten Din pensjon.

Hvis du vil søke om hel AFP trenger du derimot ikke samtykke fra arbeidsgiver/leder.


 • Ja du kan ta ut både hel og delvis AFP. Velger du å ta ut hel AFP vil du få utbetalt AFP-pensjon fra oss frem til du fyller 67 år. 
 • Du kan også velge å gå av delvis med AFP. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren din godkjenner det. Dette vil være avhengig av om det er praktisk mulig å gjennomføre det på arbeidsplassen din. AFP-graden beregnes ut i fra din forventede fremtidige inntekt. Det er derfor viktig at du oppgir denne så nøyaktig som mulig når du søker om AFP. 


Hvis arbeidsgiver tilbyr deg en førtidspensjon/gavepensjon kan det stilles betingelser.

Men du kan jo bare takke nei til dette og jobbe videre. Du kan ikke pålegges og ta ut AFP eller alderspensjon, det er en selvstendig rettighet som du har.


Har du særaldersgrense 60 år eller 65 år vil du ha akkurat de samme reglene som ved ordinær AFP 62 år, men som et alternativ til AFP vil man kunne få regnet ut en alderspensjon fra PKH beregnet etter pensjonsordningens regler.  Dersom beregningen er bedre enn AFP vil du kunne benytte deg av den. Er summen av din alder og medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 85 eller høyere vil du kunne få beregnet alderspensjonen inntil 3 år før særaldersgrensen inntreffer. 


Mellom 62 og 65 år er AFP-pensjonen din kun basert på opptjeningen i folketrygden. Størrelsen på din AFP frem til 65 år vil derfor som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden fra fylte 67 år, dersom du hadde fortsatt å jobbe i stillingen din frem til fylte 67 år. I tillegg til dette får du et AFP-tillegg, en tilleggsytelse på 1 700 kroner per måned.

Pensjonen beregnes av folketrygden, men utbetales av oss. Det er imidlertid arbeidsgiveren din som dekker hele utgiften knyttet til din AFP.


AFP etter fylte 65 år blir enten beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden eller i tjenestepensjonsordningen. Hvilken ordning som gir høyest pensjon varierer fra person til person. Du vil automatisk få utbetalt den pensjonen som gir deg høyest pensjon før skatt. Pensjonen vil bli utbetalt av oss. 

Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til oss i forkant av at du fyller 65 med mindre du vurderer å jobbe ved siden av.


Dersom du slutter helt og skal ha full AFP gjelder følgende:

Fra 62 til 65 år er det folketrygdens regelverk og beregningsmåte som bestemmer hvor stor din AFP blir. Den består av 2 deler:

 • Del en utgjør den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år.
 • Del to er et AFP-tillegg på kr 20 400 per år.

AFP kan likevel ikke overstige 70 prosent av din tidligere samlede arbeidsinntekt.

Fra 65 til 67 år beregnes AFP som en ordinær alderspensjon fra pensjonskassen. Full pensjon er i utgangspunktet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (pensjonsgrunnlaget beregnes ut fra din lønn ved fratreden). Er medlemstiden kortere enn 30 år, eller hvis du tidligere har arbeidet deltid blir pensjonen redusert i forhold til dette. Hvis du oppfyller vilkårene som gjelder for AFP fra 62 til 65 år skal pensjonen fra 65 år likevel ikke være mindre enn AFP fra 62 til 65 år.


Når du fyller 67 år vil alderspensjonen din fra oss kombineres med alderspensjonen fra folketrygden. Du vil da motta deler av pensjonen din fra oss og deler av pensjonen din fra folketrygden. Hvor mye av dette som utbetales av oss og hvor mye som utbetales fra folketrygden er lovbestemt og regulert i samordningsloven, en felles lov for alle offentlige pensjonsordninger.

Hos oss skjer denne overgangen automatisk. Til folketrygden må du sende inn søknad om alderspensjon. Dette finner du på nettsidene til NAV: Slik søker du om alderspensjon.

AFP-tillegget ditt på 1 700 kroner faller bort når du fyller 67 år slik at pensjonen i noen tilfeller kan bli lavere ved overgang til alderspensjon.


AFP kan ikke kombineres med andre ytelser fra folketrygden som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon. Har du derimot en uførepensjon kun fra pensjonskassen vil du kunne kombinere delvis uførepensjon med AFP


Du kan tjene inntil 15 000 kroner mer per år enn hva du har oppgitt som fremtidig inntekt uten at pensjonen blir redusert.

Når du søker om AFP må du oppgi fremtidige inntekt. Har inntekten vært større enn hva du har oppgitt skal pensjonen reduseres bare hvis du har tjent 15 000 kroner eller mer per år. 

Hvis du vurderer å jobbe ved siden av, er det viktig å være klar over at de to forskjellige beregningene gir deg ulike muligheter til å ha inntekt ved siden av. Dette kan bety at det ikke nødvendigvis er den pensjonsberegningen som gir det høyeste pensjonsbeløpet som er den beregningen som passer deg best. Skal du ha inntekt og ønsker å velge den pensjonsberegningen som passer deg best, er det viktig at du melder fra til oss om ditt valg før du fyller 65 år og vi vil endre det automatiske valget.

Får du en folketrygdberegnet AFP, er det viktig å være klar over at vi hvert år foretar et etteroppgjør. Det er derfor viktig at du oppgir din forventede inntekt så nøyaktig som mulig når du søker om AFP, og melder fra om inntektsendringer. Vi vil da justere din pensjonsutbetaling.


Etteroppgjøret omfatter alle som har AFP fra 62 til 65 år, samt de som har AFP fra 65 til 67 år beregnet etter folketrygdens regler. I etteroppgjøret sammenligner vi oppgitte inntektsopplysninger i din søknad mot inntektsopplysninger PKH har mottatt fra NAV.

Hvis inntektsopplysningene stemmer overens har du fått utbetalt riktig pensjon. Dersom det er avvik, har du mottatt for mye eller for lite AFP fra PKH, og vi skal da kreve tilbake eller etterbetale pensjon. Skattetrekk vil også bli korrigert, i henhold til skatteetatens regler. I tilfelle krav eller etterbetaling vil du få brev fra PKH med nærmere informasjon.


Alle som har mottatt AFP fra PKH (beregnet etter folketrygdens regler) og samtidig hatt inntekt ved siden av pensjonen, omfattes av etteroppgjøret. Det er bare de som har fått for mye eller for lite AFP som vil motta brev om etteroppgjør. Har du ikke hatt inntekt ved siden av AFP (beregnet etter folketrygdens regler) blir det heller ikke foretatt noe etteroppgjør.


Pensjonsgivende inntekt som fremkommer på skattemeldingen inngår i PKH sitt etteroppgjør for AFP. Derfor vil arbedsinntekt fra privat og offentlig virksomhet, styrehonorar, honorar for tillitsverv, samt feriepenger fra arbeid du har utført etter uttak av hel eller delvis AFP legges til grunn for etteroppgjøret.

Kapitalinntekter og inntekt opptjent før uttak av AFP (blant annet feriepenger), holdes utenfor etteroppgjøret.