Alderspensjon fra PKH for deg født 1959 - 1962

I tillegg til din pensjonsopptjening i folketrygden har du en tjenestepensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). På denne siden forklarer vi de generelle reglene som gjelder for beregning av alderspensjon for deg som er født før 1954. Artiklene presenteres i følgende rekkefølge:

 

 1. Slik søker du om alderspensjon fra PKH
 2. Vilkår for alderspensjon fra PKH
 3. Pensjonsgrunnlaget
 4. Medlemstid og Overføringsavtalen
 5. Aldersgrenser
 6. Beregning av alderspensjon
 7. Levealdersjustering
 8. Samordning med folketrygd
 9. Individuell garanti
 10. Overføringsavtalen
 11. Årlig regulering av alderspensjon

 

Avslutningsvis finner du viktig informasjon om inntekt og opplysningsplikt.

Om informasjonen på denne nettsiden

Informasjonen du finner på denne siden er ikke utfyllende. Her får du kun en generell oversikt og innføring i regelverk for beregning av alderspensjon fra PKH for deg som er født i perioden 1959 - 1962.

Ønsker du mer detaljert informasjon anbefaler vi at du leser gjennom vilkår og vedtekter som gjelder for Fellesordningen og Legeordningen.

Vilkår og vedtekter

 

Praktisk informasjon

Ofte stilte spørsmål og svar

Ordliste med forklaringer

Finner du ikke informasjonen du er på jakt etter kan du benytte vårt kontaktskjema:

Til kontaktskjema

Medlemsportal - få oversikt over ditt medlemskap i PKH

Ved å logge deg inn på vår medlemsportal - Min side – vil du se hvilke stillingsdata vi har registrert i pensjonskassens medlemsregister om deg.

Her finner du opplysninger om din aldersgrense, hvilken stillingsprosent du er innmeldt for og hvilken lønn som legges til grunn for opptjening av pensjonsrettigheter. Medlemstid du har i andre offentlige tjenestepensjonsordninger vil ikke fremkomme her.

Til medlemsportalen

 

Utbetaling og skatt

For informasjon om utbetalingsdatoer og beregning av skattetrekk kan du klikke på linkene under. Vi anbefaler å benytte Skatteetatens skattekalkulator for beregning og informasjon om skattetrekk.

Pensjonskassen innhenter informasjon om skattetrekk først når pensjonen skal utbetales.

Utbetalingsdato for pensjon

Til skattekalkulator

Slik søker du om alderspensjon fra PKH

Senest 3 måneder før du ønsker å fratre din stilling og ta ut alderspensjon fra PKH bør søknad sendes til pensjonskassen. Det er naturlig å begynne søknadsprosessen med en samtale med din nærmeste leder/arbeidsgiver i forhold til å avklare tidspunkt for uttak av pensjon og oppsigelse av stilling eller stillingsdel dersom du planlegger å gå av med delvis alderspensjon.

Leder/arbeidsgiver vil sende melding til Sykehuspartner med opplysning om at du vil søke om alderspensjon, helt eller delvis. Sykehuspartner sender deg et opplysingsskjema som du må fylle ut og returnere til Sykehuspartner. Sykehuspartner sender søknaden elektronisk til pensjonskassen. Når PKH mottar søknaden får du en bekreftelse på mottatt søknad med informasjon om når søknaden kan forventes ferdigbehandlet.

Søker du om alderspensjon fra PKH og har fylt 67 år er det et vilkår om at du samtidig tar ut alderspensjon fra folketrygden etter samme pensjonsgrad som din alderspensjon fra PKH skal utgjøre.

 

Vilkår for alderspensjon fra PKH

Fratrer du din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 prosent av full stilling, har du rett til alderspensjon beregnet etter vedtektene § 7-4, eventuelt justert etter § 7-8 når følgende vilkår er oppfylt:

 1. hvis du har nådd stillingens aldersgrense eller
 2. sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år igjen til aldersgrensen eller
 3. du har fylt 67 år eller
 4. du har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50 år eller
 5. du har fylt 65 år og fyller vilkårene i vedtektene del 2 (AFP) eller
 6. du fratrådte stillingen din før fylte 65 år, fylte vilkårene i vedtektene del 2 (AFP) ved fratreden og har nå fylt 65 år.

 

Dersom du tar ut alderspensjon etter vilkårene 4, 5 og 6 kan du ikke samtidig ta ut din alderspensjon fra folketrygden. Har du tatt ut alderspensjon fra folketrygden må du stanse denne før du kan få utbetalt alderspensjon etter nummer 4, 5 og 6.

Du kan heller ikke få utbetalt alderspensjon etter nummer 4, 5 og 6 dersom du mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

Stillingsreduksjonen regnes med utgangspunkt i din stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før uttak av pensjon.

Medlemmer og andre arbeidstakere ansatt hos forsikringstaker tilsluttet pensjonsordningen har rett til alderspensjon etter vedtektene § 7-4 bokstav f (se nedenfor) dersom de fyller vilkårene i nummer 5 eller 6 ovenfor.

Alderspensjon blir utbetalt fra første dag i måneden etter arbeidstakeren når pensjonsalderen og utbetales til utgangen av måneden etter dødsmåneden.

Pensjonsgrunnlaget

Pensjonsgrunnlaget fastsettes med utgangspunkt i fast lønn for full stilling, justert for gjennomsnittlig stillingsprosent, medregnet pensjonsgivende faste og variable tillegg.

Har du hatt fast stillingsprosent gjennom hele medlemskapet benyttes denne stillingsprosenten ved beregning av pensjonsgrunnlaget. Ved varierende stillingsprosent, beregnes en gjennomsnittlig stillingsprosent for alle medlemsår i offentlige tjenestepensjonsordninger. Har du mer enn 30 års medlemstid benyttes de 30 årene med høyest stillingsprosent.

Pensjonsgrunnlaget kan ikke overstige 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

 

Nedgang i lønn før uttak av pensjon

Har du hatt et høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringstidspunktet og dette ikke skyldes en alminnelig lønnsregulering, skal det høyere pensjonsgrunnlaget gjelde for tiden før pensjonsgrunnlaget gikk ned, og det lavere pensjonsgrunnlaget for resten av medlemstiden når følgende vilkår er oppfylt:

 • Du har hatt en nedgang i samlet lønn for hel stilling på minst 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Du har hatt det høyere pensjonsgrunnlaget i en sammenhengende periode på 2 år forut for lønnsnedgangen.

Det høyere pensjonsgrunnlaget (gjennomsnittsgrunnlaget i toårsperioden) medregnes for så mange medlemsår som du totalt hadde opptjent fram til slutten av denne perioden. Det lavere pensjonsgrunnlaget medregnes for de påfølgende medlemsår, likevel ikke for flere år enn at det til sammen blir full tjenestetid.

Medlemstid og Overføringsavtalen

Som medlemstid ved beregning av alderspensjon fra PKH regnes den tid det er betalt medlemsinnskudd for i offentlige tjenestepensjonsordninger. Dette inkluderer også tid hvor du har mottatt midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

Har du vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger i løpet av ditt yrkesliv medregnes medlemstiden i tjenestepensjonsordningene som er med i Overføringsavtalen. Pensjonen blir beregnet som om all opptjening hadde skjedd i én pensjonsordning, og hele pensjonen utbetales fra den pensjonsordning du sist var/er medlem av. Er du medlem i PKH når du går av med alderspensjon vil PKH utbetale hele din opptjente tjenestepensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Ved beregning av samlet medlemstid skal 6 måneder eller mer rundes opp/medregnes som helt tjenesteår.

 

Eksempel 1:

Har du 6 år og 4 måneder i Statens pensjonskasse i tillegg til 10 år og 2 måneder i PKH har du totalt 16 år og 6 måneders medlemstid. Dette gir totalt 17 års medlemstid ved beregning av alderspensjon.

Eksempel 2:

Har du 6 år og 4 måneder i Statens pensjonskasse i tillegg til 10 år og 1 måned i PKH har du totalt 16 år og 5 måneders medlemstid. Dette gir totalt 16 års medlemstid ved beregning av alderspensjon.

 

Overføringsavtalen regulerer også hvordan pensjonen skal fastsettes hvis du helt eller delvis har samtidig opptjening i flere offentlige tjenestepensjonsordninger.

Det kan også avtales regler for medlemskap i de tilfeller hvor du samtidig har flere stillinger hos samme arbeidsgiver, men som hører inn under flere pensjonsordninger. Det kan da bestemmes at du skal innmeldes på grunnlag av ditt samlede arbeidsforhold i en av ordningene.

 

Til Overføringsavtalen

Aldersgrenser

Stillingens aldersgrense avgjør når du kan ta ut din alderspensjon fra PKH. Den generelle aldersgrensen i offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år, men du kan likevel ta ut alderspensjon fra fylte 67 år (pensjonsalder). Noen yrkesgrupper har lavere aldersgrense enn 70 år (60 eller 65 år) på grunn av stillingens innhold/krav til den ansatte. Disse aldersgrensene kalles særaldersgrense.

Aldersgrensen gir både rett og plikt til å gå av med alderspensjon, men hvis du har en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) og ikke har opptjent 30 års medlemstid når du når stillingens aldersgrense kan du i henhold til vedtektene stå i stillingen frem til du fyller 67 år hvis du ønsker.

 

85-årsreglen

Har du en stilling med særaldersgrense kan du gå av med alderspensjon inntil 3 år før du når stillingens aldersgrense. Vilkåret er at summen av medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger pluss egen alder må være 85 år eller mer på tidspunktet du ønsker å gå av med alderspensjon (85-årsregelen).

For arbeidstakere som har forskjellige funksjoner eller stillinger hos samme arbeidsgiver er det hovedfunksjonen som avgjør hvilken aldergrense du skal ha.

Ved overgang til stilling med annen aldersgrense legges den nye aldersgrensen til grunn etter 1 års tjeneste i den nye stillingen.

Beregning av alderspensjon

Når PKH skal beregne din alderspensjon legger vi til grunn pensjonsgrunnlag, pensjonsprosent, medlemstid og pensjonsgrad. Først beregnes alderspensjonen uten levealdersjustering slik:

 

 • Er medlemstiden din på 30 år eller mer vil alderspensjonen utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Er medlemstiden på mindre enn 30 år avkortes alderspensjonen din med så mange trettideler av full pensjon som du har medlemsår. Har du for eksempel en medlemstid på 17 år vil din alderspensjon avkortes med en faktor på 17/30.
 • Ved delvis fratreden utbetaler PKH en gradert alderspensjon. Dersom du har opptjent all pensjon i full stilling skal pensonsgraden fastsettes lik nedgangen i stillingsprosent. Går du ned fra 100 prosent stilling til 50 prosent stilling får du en pensjonsgrad på 50 prosent.
 • Har du opptjent pensjon i stilling med deltid beregner vi først en nedgang i stilling målt mot din gjennomsnittlige stillingsprosent. Deretter settes pensjonsgraden ut fra forholdet mellom gjennomsnittlig stillingsprosent og ny stillingsprosent i reststillingen din. Ved endelig fratreden regnes den resterende alderspensjon for seg.
 • Tar du ut alderspensjon etter fylte 67 år skal alderspensjonen også levealdersjusteres.

 

Barnetillegg

Forsørger du barn under 18 år skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 prosent av alderspensjonen etter levealdersjustering (dersom du tar ut alderspensjon etter fylte 67 år). Alderspensjonen med barnetillegg kan ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering (dersom du tar ut alderspensjon etter fylte 67 år)når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid.

Er pensjonen redusert som følge av at du ikke har full medlemstid, eller gradert som følge at at du fortsetter i delvis stilling reduseres maksimumsbeløpet tilsvarende.

Fratrer du stillingen din for å gå over på alderspensjon etter at du har fylt 65 år, eller går direkte over fra AFP, skal alderspensjon frem til 67 år minst utgjør pensjonen beregnet etter vedtektene del 2 (AFP).

 

Levealdersjustering av alderspensjon

Alderspensjon fra PKH som tas ut etter fylte 67 år skal levealdersjusteres. Det vil si at alderspensjon justeres for endringer i befolkningens levealder. Siden vi lever stadig lengre må oppspart pensjon fordeles over flere leveår og dermed må også årlig pensjon reduseres for å dekke kostnadene.

Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av NAV for årskull fra og med 1943-kullet, jf. folketrygdloven § 19-7.

Les mer om forholdstall

 

Levealdersjustering for årskullene 1959 - 1962 gjennomføres slik:

 • Opptjent alderspensjon i PKH deles på forholdstallet for ditt årskull (beløp 1)
 • Opptjent alderspensjon i PKH deles på delingstall for ditt årskull, som igjen deles på 13,42 (beløp 2)

Beløp 1 og 2 skal videre summeres opp slik (følger overgangsreglene til ny alderspensjon i folketrygden):

 • For 1959-kullet: Beløp 1 x 4/10 + beløp 2 x 6/10 = pensjon før samordning med folketrygd
 • For 1960-kullet: Beløp 1 x 3/10 + beløp 2 x 7/10 = pensjon før samordning med folketrygd
 • For 1961-kullet: Beløp 1 x 2/10 + beløp 2 x 8/10 = pensjon før samordning med folketrygd
 • For 1962-kullet: Beløp 1 x 1/10 + beløp 2 x 9/10 = pensjon før samordning med folketrygd

 

Alderspensjon fra PKH levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Tar du ut alderspensjon etter 67 år benyttes forholdstall og delingstall på tidspunktet.

Det skal likevel ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000, slik at alderspensjon ved full tjenestetid ikke blir høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Tar du ut delvis alderspensjon fra PKH ved 67 år skal forholdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for første pensjonsuttak. Når du tar ut resten av din alderspensjon benyttes forholdstallet på dette tidspunktet for siste pensjonsuttak.

 

Samordning med folketrygd

Alderspensjon fra PKH samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV) ved 67 år. Samordningsloven bestemmer hvor mye du vil få i pensjon fra pensjonskassen i tillegg til alderspensjon fra NAV.

Ved samordning er det alderspensjonen fra PKH som reduseres, og samordningsfradraget beregnes ut fra hvor mye alderspensjon du får fra folketrygden. Fradraget er gjerne lavere enn hva du faktisk får utbetalt i alderspensjon fra NAV. Dette kalles samordningsfordel og vi kommer nærmere tilbake til dette senere.

Pensjonsutbetalinger som AFP fra offentlig eller privat sektor, krigspensjon, yrkesskadetrygd og pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn er også omfattet av samordningslovens bestemmelser.

For årskullene 1954 - 1962 beregnes alderspensjonen i folketrygden ut fra 2 ulike regelverk.

 

Samordningsfradrag for årskullene 1959 - 1962 beregnes slik:

 • Alderspensjonen fra PKH og NAV samordnes etter gammelt regelverk (fradrag 1)
 • Alderspensjonen fra PKH og NAV samordnes etter nytt regelverk (fradrag 2)

 

Fradrag 1 og 2 summeres opp slik (følger overgangsreglene til ny alderspensjon i folketrygden):

 • For 1959-kullet: Fradrag 1 x 4/10 + fradrag 2 x 6/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon
 • For 1960-kullet: Fradrag 1 x 3/10 + fradrag 2 x 7/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon
 • For 1961-kullet: Fradrag 1 x 2/10 + fradrag 2 x 8/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon
 • For 1961-kullet: Fradrag 1 x 1/10 + fradrag 2 x 9/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon. 

 

Samordning etter gammelt regelverk (fradrag 1)

I folketrygden består alderspensjonen av en grunnpensjon, en tilleggspensjon og i noen tilfeller også av et pensjonstillegg/særtillegg som avhenger av hvor mye pensjonsopptjening du har i folketrygden.

 • Fradrag for grunnpensjon utgjør 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Ved mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, og/eller lavere gjennomsnittlige stillingsprosent enn 100 prosent, eller ved delvis uttak av alderspensjon, reduseres fradrag for grunnpensjonen tilsvarende.
 • Det gjøres fullt fradrag for utbetalt tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg fra folketrygden, mens inntekt som ikke har vært pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen holdes utenfor samordningen. Ved mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, eller ved delvis uttak av alderspensjon fra PKH reduseres fradragene i forhold til disse faktorene.

 

Samordning etter nytt regelverk (fradrag 2):

 • 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden skal holdes utenfor samordningen
 • Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning. Tillegget deles på folketrygdens delingstall og sikrer utbetaling av alderspensjon etter samordning

Ved mindre enn full opptjening reduseres samordningsfradrag og tillegg på 2,5 G tilsvarende.

 

Individuell garanti

Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger født før 1959, som pr. 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, får en individuell garanti. For årskullene 1959-1962 skal deler av denne garantien gjelde, og garantien bestemmes av forholdet mellom medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger før 2011 og samlet medlemstid, begge begrenset til full opptjeningstid. Har du ikke medlemstid før 2011, men er født i perioden 1959-1962 har du ingen individuell garanti.

 

Garantien trappes gradvis ned for hvert årskull slik:

 • 1959-kullet får 90 prosent av garantitillegget
 • 1960-kullet får 80 prosent av garantitillegget
 • 1961-kullet får 70 prosent av garantitillegget
 • 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget

 

Garantien gjelder tidligst fra 67 år (fra samme tidspunkt som levealdersjustering foretas) og garantitillegget beregnes slik:

 • Har du 30 års tjenestetid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget
 • Har du mindre enn 30 års tjenestetid utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp

Dersom summen av alderspensjonene fra PKH og NAV er lavere enn det garanterte pensjonsnivået utbetales et garantitillegg som svarer til differansen mellom det garanterte nivået og summen av alderspensjonene, men redusert til 90-, 80-, 70- eller 60 prosent av tillegget avhengig av ditt fødselsår.

 • Eventuelle barnetillegg holdes utenfor ved beregningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon fra PKH er tatt ut før eller ved 67 år skal alderspensjon fra folketrygden, som inngår i garantiberegningen, beregnes som om den er tatt ut ved 67 år og levealdersjustert på dette tidspunktet.

Dersom alderspensjon fra PKH er tatt ut etter 67 år skal alderspensjon fra folketrygden, som inngår i garantiberegningen, beregnes som om den er tatt ut på samme tidspunkt.

Bestemmelsene her gjelder tilsvarende for oppsatt alderspensjon fra PKH.

Inntekt og pensjon - nye innmeldingsregler fra 01.01.2020

7. november ble det avsagt dom i Rikslønnsnemda som medfører at innmeldingsgrensen fjernes for en rekke sykehusansatte. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020 og betyr at ansatte på helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH meldes inn i pensjonsordningen allerede fra første arbeidstime, og ikke som tidligere fra og med den 14. timen (pr. uke for fast ansatte) eller 168. timen (for kvartalet for midlertidige ansatte).

 

Generelt om inntekt og alderspensjon

Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra PKH, men i noen tilfeller vil dette føre til reduksjon i alderspensjonen fra PKH. Vær også oppmerksom på at PKH og folketrygden (NAV) har ulike regler for inntekt ved siden av alderspensjon.

Alle som mottar alderspenson fra PKH kan ha ubegrenset arbeidsinntekt fra privat sektor/arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette gjelder ikke for deg som mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk.

Fra 01.01.2020 endres regelverket for pensjonistlønn/avlønning på pensjonistvilkår for ansatte ved helseforetakene som har tjenestepensjonsordning i PKH. Pensjonistvilkår må avtales særskilt mellom helseforetaket og den ansatte (pensjonisten).

Nye inntektsregler for Legeordningen fra 01.07.2020

For leger som mottar alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra PKH medfører de nye innmeldingsgrensene foreløpig ingen endringer for hvor mye du kan tjene ved siden av utbetalt alderspensjon før pensjonen skal reduseres.

Dersom du mottar hel alderspensjon fra PKH skal du fortsatt ikke gjeninnmeldes i tjenestepensjonsordningen med mindre du har jobbet minst 168 timer eller mer i løpet av kvartalet. Innenfor denne timegrensen kan du motta ordinær timelønn.

Å jobbe på pensjonistvilkår er en avlønningsform som ikke er tilgjengelig for leger.

 

Inntektsregler for Fellesordningen fra 01.07.2020

For øvrige mottakere av alderspensjon og tjenestepensjonsberegnet AFP er det ikke lenger mulig å jobbe på vanlige lønnsvilkår/timelønn ved helseforetaket uten å få trekk i pensjonen.

Her er det imidlertid åpnet opp for å kunne jobbe på pensjonistvilkår/pensjonistlønn. Timesats for pensjonistvilkår er p.t. kroner 207,- pr. time.

Å jobbe på pensjonistvilkår er en ordning som må avtales spesifikt med arbeidsgiver.

Jobbe etter fylte 67 år – hvordan påvirker det din alderspensjon fra pensjonskassen

Hvis du fortsetter å jobbe på ordinære lønnsvilkår etter fylte 67 år kan det påvirke alderspensjonen fra pensjonskassen på en negativ måte.

Det samme vil være tilfelle dersom du tar ut full alderspensjon fra 67 år for senere å gå tilbake i jobb med ny innmelding i pensjonskassen. Vær
også klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker alderspensjon.

Hvis det er aktuelt for deg å fortsette i din stilling ut over 67 år, eller om du ønsker å jobbe igjen (på ordinære lønnsvilkår) etter at du har gått
av med full alderspensjon fra 67 år, anbefaler vi at du henvender deg til pensjonskassen for å få oversikt over følgene dette vil kunne få for din
fremtidige alderspensjon fra pensjonskassen.

 

Opplysningsplikt

Ethvert medlem og enhver som hever eller krever pensjon, er forpliktet til å gi PKH de opplysninger, legitimasjoner og attester som er tilgjengelig for vedkommende og som PKH trenger for å kunne ta stilling til pensjonskravet og utbetale pensjonen. Vedkommende må gi riktige og fullstendige svar på PKHs spørsmål.

Dersom det ved fremsetting av pensjonskrav gis uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet eller må forstå kan medføre at det blir utbetalt pensjon som vedkommende ikke har krav på, kan pensjonen reduseres eller falle bort etter bestemmelsene i forsikringsavtaleloven § 18-1.

Regulering av pensjon

Med virkning fra og med 1. mai reguleres pensjonsgrunnlaget for din alderspensjon fra PKH i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.

Ved første reguleringstidspunkt etter uttak av pensjon i månedene juni foregående år til april inneværende år settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i denne perioden pensjonen ble tatt ut.

Første pensjonsutbetaling etter regulering vil normalt være juni måned med etterbetaling for mai for de fleste av våre pensjonister, mens noen vil få alderspensjonen regulert senere. Også disse mottar etterbetaling.

 

Denne siden ble sist endret/oppdatert 05.12.2020


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.