Spørsmål og svar om boliglån i PKH


Alle som er medlemmer i PKH kan søke om lån hos oss. Dette gjelder både yrkesaktive medlemmer og pensjonsmottakere. Medlåntaker behøver derimot ikke å være medlem i PKH. Du kan søke om lån selv om du er i permisjon med eller uten lønn, men har du sluttet og er meldt ut av PKH kan du ikke søke om lån.


PKH gir ikke lån til mellomfinansiering av boligkjøp, men ut over dette stilles det ikke krav til lånets formål så lenge PKH får tilfredsstillende sikkerhet i boligen. Boligen som stilles som sikkerhet (primærbolig) må ligge i Norge.


Hvor mye du kan låne er et resultat av en samlet vurdering av pantsikkerhet og betalingsevne. Dette fastsetter beløpsgrensen.

For å vurdere om du kan betjene lånet må PKH få oversikt over privatøkonomien din. I søknadsskjemaet må øvrige lån oppgis. Ved flere låntakere summeres lån og inntekter.

Hovedregel ved vurdering av låntakers betjeningsevne er at PKH maksimalt gir lån tilsvarende tre ganger brutto husholdningens inntekt. Den totale gjeldsmasse vil også ha betydning for vurderingen.

Ved vurdering av låntakers likviditet vil PKH legge til grunn en renteoppgang på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået. Kunder som i slike situasjoner får negativ likviditet vil som hovedregel ikke få innvilget lån.


Nominell rente for lån med sikkerhet innenfor 60% av lånetakst er 2,50%.

Nominell rente for lån med sikkerhet innenfor 80% av lånetakst er 2,75%

Dette er betingelser for nye lån som innvilges fra og med 30.09.2019.

Endring av lånerente for eksisterende lånekunder i PKH skjer først med virkning fra og med 07.11.2019.


Effektiv lånerente i PKH påvirkes av lånets størrelse, løpetid, gebyr og øvrige kostnader knyttet til låneopptaket. Den effektive renten vil derfor variere.


Rammelån er et lån hvor du får innvilget et lånebeløp og så kan du selv velge hvor mye av dette du vil benytte. Du kan ta ut og sette inn penger på lånekontoen din slik du selv har behov for, og så betaler du månedlig rente ut i fra beløpet du har tatt ut. 

PKH tilbyr ikke slike lån.


Et serielån har et variabelt terminbeløp. Det vil si at avdragsdelen på terminbeløpet holder seg konstant gjennom nedbetalingsperioden mens rentedelen varierer. 

Et annuitetslån har faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsperioden. Det medfører at avdragsdelen i starten av nedbetalingsperioden er liten, mens rentedelen er stor.

PKH tilbyr begge typer lån.


Dersom du har betalt ned lånet ditt i PKH slik at du har ledig sikkerhet innenfor tinglyst pant, kan du søke om å utvide lånet innenfor pantet. Dette kalles opplåning.


Dokumentavgiften er en avgift til staten som inntrer ved tinglysing av dokumenter i forbindelse med hjemmelsoverføringen. Avgiften er 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.


En heftelse er en tinglyst forpliktelse som begrenser grunneierens rettighet/adkomstrett til eiendommen.


Verditakst er forventet salgsverdi/markedsverdi for en eiendom og fastsettes av en takstmann.


Lånetakst er boligverdien bankene bruker som lånegrunnlag og ligger normalt 20 % under verditaksten. Lånetakst fastsettes av en takstmann.


Ligningstakst (skattetakst) er en takst som gir grunnlag for formuesbeskatning og skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdi/teknisk verdi.


Når vi mottar søknad om boliglån vil PKH foreta vurdering om lånet er innenfor PKHs rammer,  søkers betalingsevne og kredittverdighet. Dersom alle elementene er innenfor våre godkjente kriterier og rammer vil vi gi tilsagn på boliglån.


PKH krever at lånet sikres mot 1. prioritet i boligen innenfor 80 % av lånetakst. Man kan låne opp til  80% av lånetakst. Dette vil bety at du må selv besørge for ca 35 % egenkapital av kjøpesum, da lånetakst er på 85 % av  verditakst/kjøpesum.


Ja, du kan endre lånet opp til pantet på boligen, du kan endre nedbetalingstid, og omgjøring til annen f.eks serielån.


For å få lån til oppussing/utbedring av din bolig, må PKH først få forelagt  en takst på boligen. Deretter vil PKH kunne vurdere om du vil kunne få lån i henhold til våre kriterier for lån. opp til 80 % av pantet på boligen ut i fra en søknad om finansieringsbevis.