Lån og forsikring

PKH tilbyr boliglån til medlemmer for kjøp av bolig samt lån på bolig til refinansiering, oppussing og andre formål.

Du kan også søke om boliglån og kjøpe skadeforsikringer i Storebrand gjennom vår samarbeidsavtale med Pensjonskasseforeningen.

Lån og forsikring

Boliglån i PKH

Oversikt over ditt lån finner du ved å logge deg inn på Intrum

For å søke om lån i PKH må du benytte søknadsskjemaet som du finner link til under. Utfylt søknadsskjema vil inneholde personsensitiv informasjon og vi må derfor be om at det sendes til oss med brevpost.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

Er du i medlemspliktig stilling eller pensjonist og mottar pensjon fra PKH kan du søke om lån hos oss. Medlemmer i permisjon med eller uten lønn kan også søke om lån i PKH. Eventuelle medlåntakere behøver derimot ikke å være medlem i PKH.

Er du meldt ut av PKH og har status som tidligere medlem, eller har en oppsatt pensjonsutbetaling etter tidligere medlemskap, kan du ikke søke boliglån i PKH.

 • Kjøpekontrakt (Bare ved kjøp av ny bolig - ikke nødvendig v/søknad om finansieringsbevis)
 • Dokumentert takst/verdivurdering av bolig maksimalt 6 måneder gammel (ikke nødvendig v/søknad om finansieringsbevis)
 • Skattemelding (tidligere selvangivelse) for siste ligningsår
 • Lønnsslipp/bekreftelse på lånetakers og medlåntakers inntekt
 • Forsikringsdokumenter for eiendom som skal pantsettes (ikke nødvendig ved kjøp av andelsleilighet eller aksjeleilighet, eller v/søknad om finansieringsbevis) 

PKH gir ikke lån til mellomfinansiering av boligkjøp, men ut over dette stilles det ikke krav til lånets formål så lenge PKH får tilfredsstillende sikkerhet i boligen. Boligen som stilles som sikkerhet (primærbolig) må ligge i Norge.

Du kan søke om finansieringsbevis i PKH hvor vi bekrefter at du som medlem kan låne opp til 5 ganger husstandens brutto inntekt inklusiv annen gjeld mot sikkerhet i primærbolig. Lån er begrenset oppad til 80% av lånetakst, hvor lånetakst er 85 % av boligens verdi.

Før vi kan sende ut finansieringsbevis må du sende inn dokumentasjon på inntekt og gjeld - se side 1 og side 3, punkt 7 i skjema for lånesøknad.

Etter kjøp må fullstendig lånesøknad sendes inn, med øvrig forespurt dokumentasjon og kopi av finansieringsbevis vedlagt.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

Renter på lånet
Rentebetingelsene for lån i PKH fastsettes av pensjonskassens styre og skal til enhver tid ligge over eller på nivå med normrenten.

Normrenten fastsettes av Skattedirektoratet og er den laveste rente pensjonskassen kan gi på lån uten at låntaker blir beskattet for rentefordel.

Klikk på denne linken for å lese mer om normrenten på nettsidene til Skatteetaten.

PKH tilbyr kun flytende rente, og oppgitt rentesats gjelder for det totale lånebeløp.

 • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst (lånetakst er 85 % av boligens verdi) utgjør p.t. 1,80 %. Fra 1. september 2022 endres renten til 2,00 %.

 • Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % til 80 % av lånetakst (lånetakst er 85 % av boligens verdi) utgjør p.t. 2,05 %. Fra 1. september 2022 endres renten til 2,25 %.


Informasjon om lånet på portal
For informasjon om ditt lån:

 • Nedbetalingsplan
 • Neste forfall
 • Beløp for renter og avdrag
 • Gjøre endringer
 • Ta kontakt med oss

Link til portal (håndtert av Intrum)

Maksimalt lånebeløp du kan søke om fra PKH kan ikke overstige det laveste av følgende kriterier:

 • 5 ganger brutto husstandens samlede inntekter inklusiv annen gjeld
 • Lån er begrensed oppad til 80 % av lånetakst, hvor lånetakst er  85% av boligens verdi.
 • Lån i PKH skal alltid sikres mot 1. prioritets pant. Ønskes delvis refinansiering må medlemmet selv avklare med den andre banken om de viker prioritet.
 • Pantet skal ha status som primærbolig (ikke fritidsbolig).

Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Ekstraordinære innbetalinger/avdrag kan foretas kostnadsfritt.

PKH tilbyr kun flytende rente på lån.

PKH tilbyr to nedbetalingsalternativer - serielån eller annuitetslån.

Det er to betalingsterminer pr. år med termingebyr på kroner 62,- pr. termin.

Etableringsomkostninger utgjør 1,25 % av lånebeløp, minimum 1 240 og maksimum 3 100 kroner.

Tinglysingsgebyr til staten:

 • Ved innsendelse av papirdokumenter - kroner 585,- for fast eiendom og kroner 480,- for borettslag
 • Ved elektronisk tinglysing - kroner 540,- for fast eiendom og kroner 440,- for borettslag

Du kan sammenlikne våre betingelser med betingelsene fra andre selskaper på Finansportalen.no

Fra vi mottar søknad om lån og frem til lån utbetales vil det det normalt medgå ca 3 uker.

Ved søknad om lån vil vi også gjennomføre en kredittsjekk.

Godkjennes lånesøknad sender vi ut tilsagn om lån og avventer aksept fra låntaker.

Når aksept fra låntaker foreligger oversendes saken videre til Intrum AS (tidligere Lindorff AS) som er vår låneforvalter. Intrum AS innhenter pantedokumenter og andre nødvendige papirer (forsikringsdokumenter) fra låntaker. Deretter tinglyses lånet og utbetales til låntaker (evt. låntakers tidligere långiver ved refinansiering).
 

Har du behov for avdragsfrihet må du kontakte PKH.

PKH kan innvilge avdragsfrihet for en periode på inntil 5 år med mulighet for forlengelse ved søknad. Har låntaker fylt 60 år kan PKH bevilge avdragsfrihet i inntil 10 år med mulighet for forlengelse ved søknad. I denne perioden betales det kun renter på lånet.

 • Søknad om utsettelse av betaling ved terminforfall skal være skriftlig, sendes til pensjonskassen og godkjennes av saksbehandler i pensjonskassen.
  • Saksbehandler kan godkjenne søknad om utsettelse av terminbeløp på maksimalt 3 måneder.
 • Søknad skal inneholde årsak/forklaring på hvorfor forfallsdato ikke overholdes, og hvilken dato vedkommende kan betale.
  • Kriterier for å få utsatt betaling;
   • Uforutsette utgifter
   • Bolig lagt ut for salg
 • Ved søknad om utsettelse sjekkes søkers tidligere nedbetalingsforhold.
  • Det kan søkes om betalingsutsettelse maksimalt 2 ganger pr låneforhold.
 • Svar på søknad skal være skriftlig og inneholde følgende informasjon;
  • Ny frist for innbetaling av terminbeløp
  • Hvor mye som skal innbetales ved forfall
  • Påløpt rentekostnad for utsettelse

Frode Johansen

Mobil: 901 02 731- frode.johansen@pkh.no

Kontaktskjema for spørsmål vedrørende boliglån

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

Boliglån og skadeforsikringer i Storebrand

PKH gjennom Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand for å kunne tilby våre medlemmer flere lånemuligheter og samt kjøp av skadeforsikringer.

Som medlem i PKH får du konkurransedyktige priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring i Storebrand. Dette tilbudet gjelder også for deg som er tidligere medlem i PKH.

Klikk på denne linken for å lese mer om boliglån og skadeforsikringer i Storebrand.

Ofte stilte spørsmål om lån i PKH

Hovedregelen er at PKH maksimalt gir lån opp til 5 ganger husstandens brutto inntekt inklusiv annen gjeld mot sikkerhet i primærbolig. Lån er begrenset oppad til 80 % av lånetakst, hvor lånetakst er 85 % av boligens verdi. 

Vi gjør en samlet vurdering av pantsikkerhet og betalingsevne ved fastsettelse av beløpsgrensen. Ved vurdering av betalingsevnen må PKH få nødvendig oversikt over privatøkonomien. I søknadsskjemaet må derfor øvrige lån også oppgis. Dersom det er flere låntakere summeres lån og inntekter.

Ved vurdering av betalingsevne vil PKH legge til grunn en renteoppgang på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået.

Nei, PKH tilbyr ikke lån til mellomfinansiering. Egenkapital til ny bolig må være på plass før vi utbetaler vårt lån.

PKH kjøper en forvaltningstjeneste av Intrum AS som håndterer pensjonskassens utlånsvirksomhet. PKH mottar, behandler og innvilger/avslår lånesøknaden, men etter innvilgelse overtar Intrum AS og besørger tinglysing, utbetaling og inndrivelse av lånet på vegne av PKH.

Effektiv lånerente i PKH påvirkes av lånets størrelse, løpetid, gebyr og øvrige kostnader knyttet til låneopptaket. Den effektive renten vil derfor variere.

Nei, PKH tilbyr kun flytende rente på lån.

Et serielån har et variabelt terminbeløp. Det vil si at avdragsdelen på terminbeløpet holder seg konstant gjennom nedbetalingsperioden mens rentedelen varierer. 

Et annuitetslån har faste terminbeløp gjennom hele nedbetalingsperioden. Det medfører at avdragsdelen i starten av nedbetalingsperioden er liten, mens rentedelen er stor.

PKH tilbyr begge typer lån.

PKH krever at lånet sikres mot 1. prioritets pant i boligen innenfor 85 % av boligens verdi.

Lånet i PKH vil du beholde til samme betingelser, men det er ikke mulig å øke lånet.

Dersom lånet forblir pantesikret i boligen vil lånet fortsatt løpe som tidligere. Dersom du selger boligen vil du måtte innfri restlån til PKH.

Verditakst er forventet salgsverdi/markedsverdi for en bolig/leilighet.

Lånetakst er verdien bankene bruker som lånegrunnlag på boligen/leiligheten og ligger normalt 20 % under verditaksten.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.