§ 12–1 Premie

Premien består av Forsikringstakers andel og medlemsinnskudd. Premien fastsettes av Pensjonskassens styre i prosent av pensjonsgrunnlaget. Medlemsinnskuddet er 2 prosent av pensjonsgrunnlaget. Forsikringstakers andel fastsettes slik at premien er tilstrekkelig til å dekke Legeordningens utgifter (etter forsikringsteknisk gjennomsnittsberegning). Legeordningen er en egen regnskapsførende enhet.

Premien betales for den tid medlemmet mottar lønn for stillingen, eller mottar sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger i henhold til Folketrygdloven.

Pensjonsgrunnlaget beholdes uforandret når lønn og pensjonsgivende tillegg erstattes av ytelser fra folketrygden. Medlemsinnskuddet skal da utgjøre 2 prosent av det faktisk utbetalte, mens premien til Pensjonskassen fortsatt skal beregnes i prosent av pensjonsgrunnlaget.

Ved etterinnmelding kan det innkreves en særskilt beregnet forsikringsteknisk engangspremie for den periode etterinnmeldingen gjelder for. Det samme gjelder ved andre endringer i medlemskapet tilbake i tid. Krav på forsikringsteknisk beregnet premie forfaller på det tidspunkt etterinnmelding foretas.