Helseforetak med pensjonsordning i PKH

Informasjon og brosjyremateriell er under utarbeidelse og vi henviser foreløpig til vilkår og vedtekter for mer informasjon. Link til vilkår og vedtekter for Legeordning og Fellesordning finner du ute til høyre på siden.

På denne siden finner du også en link til kundeportalen, også denne ute til høyre, hvor det etter hvert vil bli muligheter for å hente ut fakturaer, nøkkeltall for helseforetaket og diverse statistikker. Pr i dag inneholder denne portalløsningen kun funksjon for innrapportering av lønnsdata til pensjonskassen.

Kundeportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand, og inntil videre er det Storebrands logo og nettsideprofil som fremkommer på selve innloggingssiden. Kundeportalen vil etter hvert få PKH sin egen profil, men pr nå er du kommet riktig selv om du ser logoen til Storebrand.

Følgende helseforetak har tjenestepensjonsordning i PKH:

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Du kan lese mer om Akershus universitetssykehus HF på: www.ahus.no

Oslo universitetssykehus HF

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt. Du kan lese mer om Oslo universitetssykehus HF på: www.oslo-universitetssykehus.no

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin. Mer om Sunnaas sykehus HF leser du her: www.sunnaas.no

Vestre Viken HF

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket. Mer om Vestre Viken HF leser du her: www.vestreviken.no

Helse Sør-Øst RHF

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet. Mer om Helse Sør-Øst RHF leser du her: www.helse-sorost.no

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen. Mer informasjon om Sykehuspartner HF finner du her: www.sykehuspartner.no