Arbeidsgiver

Seks helseforetak i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.

Arbeidsgiver

Helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Kongsvinger sykehus er også blitt en del av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

 • 6.678 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 15.800 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 4.220 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

 • 168 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 231 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 90 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 1. Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 2. Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

 • 11.749 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 22.397 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 2.590 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

 • 479 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 1.394 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 239 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

1.686 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
1.228 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
244 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2022:

 • 5.915 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 16.763 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 5.667 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Arbeidsgiverportal

I arbeidsgiverportalen kan du administrere ansatte, overføre ajourholdsfiler og registrere pensjonssøknader.

Leveranseplan 2023

Her finner du en oversikt over pensjonskassens leveranseplan for kvartalsvis premiefakturering i 2023 i tillegg til leveranse av budsjettall med regnskapsnoter og prognoser for 2023 og 2024.

Planen viser også frister for pensjonsutbetaling og utsendelse av årsoppgaver til pensjonistene, samt frist for kvartalsvis innlevering av filer med lønnsdata til pensjonskassen for oppdatering av medlemsregister og grunnlag for premiefakturering. 

Gjelder for:

 

Dato for utsendelse:

 

Forklaring:

 

1. kvartal 2023 13.01.2023 Faktureres forskuddsvis, men gjelder også for retting av premiegrunnlag tilbake i tid.
2. kvartal 2023 14.04.2023 Faktureres forskuddsvis, men gjelder også for retting av premiegrunnlag tilbake i tid.
3. kvartal 2023 14.07.2023 Faktureres forskuddsvis, men gjelder også for retting av premiegrunnlag tilbake i tid.
4. kvartal 2023 13.10.2023 Faktureres forskuddsvis, men gjelder også for retting av premiegrunnlag tilbake i tid.

I anledning utsendelse av faktura vil ledere av økonomi og HR motta kvartalsvise attributasjonsanalyser som forklarer utviklingen i foretakets pensjonsgrunnlag og bestand.

Sendes ut:

 

Frist for utsendelse:

 

Forklaring:

 

Januar 04.01.2023 Avstemming av regnskapsført premie og innbetalt premie 2022. Aktuar sender foretakene i desember en tabell for avstemming, med rapportering tilbake til aktuar og PKH.
Januar 13.01.2023 Regnskapsnote til foretakene om pensjonskostnad 2022 for ledende ansatte.
Januar 17.01.2023 Regnskapsnote til foretakene på saldo premiefond per foretak per 31.12.2022.
Januar 17.01.2023 NRS 6 beregninger for 2022 og foreløpig NRS 6 for 2023
Mai 31.05.2023 Kontoutskrift for 2022.
Juni 13.06.2023 Revidert foreløpig NRS 6 for 2023 og budsjett NRS 6 for 2024 - et budsjett over regnskapstallene for neste år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv, premieprognose og nøkkeltallsoversikt.
August 31.08.2023 Fakturering av egenkapitalinnskudd 2023.
Oktober 16.10.2023 Premiebudsjett for 2024: Viser hva som kan forventes av pensjonspremie i året som kommer. Dokumentet kan brukes som støtte ved planlegging og budsjettering. Viser forventede satser for premie, tilskudd og reguleringspremie.
Oktober 16.10.2023 Prognose egenkapitalinnskudd 2024.

Sendes ut:

 

Frist for utsendelse:

 

Forklaring:

 

Februar 28.02.2022 Dette nyhetsbrevet kommer som tillegg til den informasjonen som følger med kvartalsvis premiefakturering til økonomi og HR om utvikling i bestand og øvrige drivere av foretakets pensjonskostnad. Det blir også gitt informasjon om pensjonskassens øvrige drift; herunder avkastning på investeringsporteføljen.
August 31.08.2022 Dette nyhetsbrevet kommer som tillegg til den informasjonen som følger med kvartalsvis premiefakturering til økonomi og HR om utvikling i bestand og øvrige drivere av foretakets pensjonskostnad. Det blir også gitt informasjon om pensjonskassens øvrige drift; herunder avkastning på investeringsporteføljen.

Gjelder for:

 

Frist for leveranse:

 

Forklaring:

 

1. kvartal 2022 12.03.2022 Datafiler for oppdatering av medlemsregister og grunnlag for premiefakturering.
2. kvartal 2022 12.06.2022 Datafiler for oppdatering av medlemsregister og grunnlag for premiefakturering.
3. kvartal 2022 12.09.2022 Datafiler for oppdatering av medlemsregister og grunnlag for premiefakturering.
4. kvartal 2022 12.12.2022 Datafiler for oppdatering av medlemsregister og grunnlag for premiefakturering.

Gjelder:

 

Frist for utbetaling:

 

Forklaring:

 

Månedlig 12. i hver måned Dersom dato faller på helge- eller helligdag utbetales pensjon siste virkedag i forkant.

Gjelder for:

 

Frist for leveranse:

 

Forklaring:

 

2021 27.01.2023 Oversikt over utbetalt pensjon og skattetrekk for 2022.

 

 

Rapporter

 

Om medlemskap og pensjon i PKH

I PKH får dine ansatte en trygg og god offentlig tjenestepensjonsordning:

I tillegg kan vi tilby våre medlemmer rådgivning om fremtidig pensjon, samt tilby lån og skadeforsikring.

 

Forsikringsvilkår og pensjonsvedtekter

Alle helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH er omfattet av forsikringsvilkår.

Klikk på denne linken for å lese forsikringsvilkårene.

Pensjonsvedtektene for Fellesordningen inneholder vilkår for medlemskap og pensjon, og gir samtidig et innblikk i det generelle regelverket som ligger bak beregningen av de ulike pensjonstypene.

Klikk her for å lese vedtekter for Fellesordningen

Pensjonsvedtektene for Legeordningen inneholder vilkår for medlemskap og pensjon, og gir samtidig et innblikk i det generelle regelverket som ligger bak beregningen av de ulike pensjonstypene.

Klikk her for å lese vedtekter for Legeordningen