Arbeidsgiver

Seks helseforetak i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.

Arbeidsgiver

Helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Kongsvinger sykehus er også blitt en del av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 5.733 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 12.821 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 3.572 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 147 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 227 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 72 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 1. Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 2. Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 10.611 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 18.815 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 2.187 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 468 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 1.190 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 208 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

1.549 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
1.054 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
185 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 5.601 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 15.237 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 5.257 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Arbeidsgiverportal

I arbeidsgiverportalen kan du administrere ansatte, overføre ajourholdsfiler og registrere pensjonssøknader.

Leveranseplan 2021

Her finner du pensjonskassens leveranseplan for kvartalsvis premiefakturering i 2021 i tillegg til leveranse av budsjettall med regnskapsnoter og prognoser for 2021 og 2022.

Premiefakturering ordinær premie, reguleringspremie og rentegaranti

1. kvartal 14.01.2021
2. kvartal 14.04.2021
3. kvartal 14.07.2021
4. kvartal 14.10.2021


Andre leveranser

Avstemming av regnskapsført premie og innbetalt premie 2020. Aktuar sender foretakene i desember en tabell for avstemming, med rapportering tilbake til aktuar og PKH 05.01.2021
Regnskapsnote til foretakene om pensjonskostnad 2020 for ledende ansatte  18.01.2021
Regnskapsnote til foretakene på saldo premiefond per foretak per 31.12.2020 17.01.2020
NRS 6 beregninger for 2020 og budsjett NRS 6 for 2021 15.01.2021
Kontoutskrift for 2020 31.05.2021
Revidert budsjett NRS 6 for 2021 og prognose NRS 6 for 2022 14.06.2021
Premiebudsjett for 2022 14.06.2021
Fakturering av egenkapitalinnskudd 2021 27.08.2021
Premieprognose for 2021 01.09.2021
Prognose for egenkapitalinnskudd 2022 11.10.2021


Pensjonsutbetaling og årsoppgave

Pensjonsutbetaling 12. i hver måned
Årsoppgave for 2020 til pensjonister I løpet av januar 2021

Om medlemskap og pensjon i PKH

I PKH får dine ansatte en trygg og god offentlig tjenestepensjonsordning:

I tillegg kan vi tilby våre medlemmer rådgivning om fremtidig pensjon, samt tilby lån og skadeforsikring.

 

Forsikringsvilkår og pensjonsvedtekter

Alle helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH er omfattet av forsikringsvilkår.

Klikk på denne linken for å lese forsikringsvilkårene.

Pensjonsvedtektene for Fellesordningen inneholder vilkår for medlemskap og pensjon, og gir samtidig et innblikk i det generelle regelverket som ligger bak beregningen av de ulike pensjonstypene.

Klikk her for å lese vedtekter for Fellesordningen

Pensjonsvedtektene for Legeordningen inneholder vilkår for medlemskap og pensjon, og gir samtidig et innblikk i det generelle regelverket som ligger bak beregningen av de ulike pensjonstypene.

Klikk her for å lese vedtekter for Legeordningen

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.