Enighet i forhandlingene om særaldersgrenser

Regjeringen og partene i offentlig sektor har blitt enige i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Dette gjelder for offentlige ansatte som er født i 1963 eller senere. Avtalen sier ikke noe om hvem som skal være omfattet av særaldersgrenser fremover. Innen 1. juli 2024 skal det være ferdigforhandlet om hvem skal være berettiget til særaldersgrenser.

Avtalen tar for seg særaldersgrensene 60 år, 63 år og 65 år. For ansatte ved helseforetakene som er medlemmer i PKH er det to særaldersgrenser som gjelder,  60 år og 65 år.

Ny avtale om særalderspensjon

Avtalen oppsummert i korte trekk:

  • Arbeidstakere med særaldersgrense vil fremdeles ha muligheten til å gå av med pensjon tidligere og vil være garantert en livsvarig pensjon på nivå med andre ansatte i offentlig sektor.
     
  • Aldersgrensen vil bli levealdersjustert. Det betyr at om anslått levealder øker, vil også særaldersgrensene øke.
     
  • 85-årsregelen fases gradvis ut (85-årsregelen gir en mulighet til å ta ut alderspensjon inntil tre år før særaldersgrensen, forutsatt at summen av medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordninger og alder blir 85 eller høyere).

Avtalen skiller på tidligpensjon og særalderspåslag. Tidligpensjon er «gammel» særalderspensjon som er for perioden fra en tar ut særalderspensjon og frem til ordinær alderspensjon overtar ved 67 år. Særalderspåslag er ny ordning og tilpasset ny offentlig tjenestepensjon.


Nedenfor er en kort oppstilling av de nye reglene for særaldersgrensene:

65 år:
For de som er født i 1963 eller 1964 videreføres dagens tidligpensjon som gjelder frem til 67 år. Pensjonen tilsvarer 66 % av pensjonsgrunnlaget* (se forklaring under).
Fra fylte 67 år bortfaller tidligpensjonen og erstattes med særalderspåslag som er 5.8 % av pensjonsgrunnlaget i tillegg til alderspensjonen (livsvarig). Fullt særalderspåslag forutsettes at en har oppnådd full opptjening på 30 år i 100 % stilling. Særalderspåslaget blir redusert forholdsmessig om opptjeningstiden eller stillingsstørrelsen er lavere.

For de som er født i 1965 og senere og har stått i stilling med særaldersgrense i minst 10 av de siste 15 årene i minimum 20 prosent stilling,  vil få et særalderspåslag på 5,8 % av pensjonsgrunnlaget dersom en har oppnådd full opptjening på 30 år i 100 % stilling. Er opptjeningen kortere blir særalderspåslaget forholdsmessig avkortet. Særalderspåslaget kommer som et livsvarig tillegg til alderspensjonen. 

Særalderspåslaget blir utbetal tidligst fra laveste uttaksalder for alderspensjon fra folketrygden.

60 år:
For de som er født i årene 1963 til og med 1969 videreføres dagens tidligpensjon som gjelder frem til 67 år. Pensjonen tilsvarer 66 % av pensjonsgrunnlaget.
Fra fylte 67 år bortfaller tidligpensjonen og erstattes med særalderspåslag som er 7.7 % av pensjonsgrunnlaget i tillegg til alderspensjonen. Fullt særalderspåslag forutsettes at en har oppnådd full opptjening på 30 år i 100 % stilling. Særalderspåslaget blir redusert forholdsmessig om opptjeningstiden eller stillingsstørrelsen er lavere.

For de som er født i 1970 og senere og har stått i stilling med særaldersgrense i minst 10 av de siste 15 årene i minimum 20 prosent stilling, vil få et særalderspåslag på 7,7 % av pensjonsgrunnlaget dersom en har oppnådd full opptjening på 30 år i 100 % stilling. Er opptjeningen kortere blir særalderspåslaget forholdsmessig avkortet. Særalderspåslaget kommer som et livsvarig tillegg til alderspensjonen. 

Er du født før 1973 er det mulighet for 85 års-regelen. For de født i januar i 1970 får en tidligpensjon inntil 3 år før aldersgrensen, for de som er født i februar 1970 får man en tidligpensjon i inntil 2 år og 11 måneder før aldersgrensen mv. Det betyr at de som er født i desember 1972 kan gå av 1 måned før aldersgrensen.

Særalderspåslaget blir utbetal tidligst fra laveste uttaksalder for alderspensjon fra folketrygden. 

Det er egne avkortningsregler for særalderspensjonen om en arbeider utover særaldergrensen, og har inntekt over 1G. Avkortningen vil likevel være innrettet slik at det vil gi en livsvarig samlet høyere pensjon hvis du velger å jobbe lenger. 

Pensjonene reduseres ikke dersom en arbeider på pensjonistvilkår ved siden av pensjonen. 

Nærmere detaljer om særalderspensjon vil vi legge ut på våre nettsider når detaljene foreligger. 

*Pensjonsgrunnlaget er normalt sluttlønn oppad begrenset til 12 ganger statens grunnbeløp (G), justert for eventuell gjennomsnittlig deltid i medlemsperioden.