Pensjonister som jobber ekstra som følge av COVID-19

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder nå frem til 1. juli 2022.

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Alderspensjon, AFP og inntekt fra arbeid som følge av COVID-19

Er du alderspensjonist eller mottaker av avtalefestet pensjon kan du i forbindelse med COVID-19 ha inntekt ved siden av pensjon uten at din pensjon fra PKH blir redusert. 

Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter alderspensjonister og mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for tjeneste som er utført i perioden 13. mars 2020 og frem til og med 1. juli 2022.

Klikk her for faktaark om pensjon og inntekt under COVID-19.