Nye innmeldingsregler fra 1.oktober 2016

Nye innmeldingsregler fra 1.oktober 2016

Leger ansatt ved sykehusene i Oslo-området vil fra 1.oktober 2016 være omfattet av nye regler for innmelding i pensjonsordningen. Øvrige ansatte er inntil videre ikke berørt.

Frem til 1. oktober 2016 er innmeldingsgrensen som tidligere 14 timer i uken eller 168 timer i kvartalet. Den nye innmeldingsgrensen er en nedre grense for innmelding på 20 % av full stilling.

Derfor vil flere leger få opptjening i PKH. Dette gjelder ansatte ved:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sunnaas Sykehus HF
 • Sykehuspartner HF 
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Vestre Viken HF 

Hvordan påvirker den nye grensen jobb ved siden av pensjon?

 • Ansatt som lege på helseforetak: Dersom du mottar alderspensjon eller AFP beregnet etter pensjonsordningens regler har du mulighet til å arbeide inntil 168 timer i kvartalet (som utgjør ca 35-37 % stilling).  Har du flere stillinger i ulike foretak som til sammen utgjør 168 timer i kvartalet vil pensjonen bli redusert på samme måte.  Hva en leges stilling utgjør i timer er avhengig av hvor mange arbeidstimer du har i en normaluke, og hvor mange ferieuker du har rett til. For nærmere informasjon, ta kontakt med arbeidsgiver eller PKH. 

 • Øvrige ansatte som ikke er lege eller sykepleier fortsetter med dagens regelverk inntil videre. Sykepleiere henvises til sykepleierordningen i KLP.

 • Ansatt hos annen offentlig arbeidsgiver i tillegg: Arbeider du over innmeldingskravene i offentlig sektor vil din pensjon bli redusert for den perioden du arbeider. Vær også oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det kunne påvirke din fremtidig pensjon negativt. Ta kontakt med PKH eller den andre arbeidsgiveren du har for nærmere informasjon om hvilke muligheter du da har.

 • Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere: Arbeider du over innmeldingskravene i offentlig sektor vil din pensjon bli redusert for den perioden du arbeider. Vær også oppmerksom på at dersom du gjør det, vil det kunne påvirke din fremtidig pensjon negativt. Ta kontakt med PKH eller arbeidsgiverne for nærmere informasjon om hvilke muligheter du da har.

 • Arbeid i privat sektor som ikke har offentlig tjenestepensjon: Ingen begrensning på hva du kan arbeide og tjene ved siden av.