Etteroppgjør – uførepensjon

Regler om ny uførepensjon ble innført fra 1. januar 2015. Det er nå enklere å kombinere uførepensjon og arbeid. Når uførepensjon blir innvilget blir det samtidig fastsatt en inntektsgrense ut fra hvilken inntekt du antas å kunne opprettholde etter at du er blitt ufør. Dersom du er varig ufør, tillegges inntektsgrensen 40 % av folketrygdens grunnbeløp (37 030 kroner pr. 1. mai 2015). Dersom du har midlertidig uførepensjon er det ingen tilleggsinntekt.

Hvis arbeidsinntekten overstiger inntektsgrensen, skal pensjonsutbetalingen reduseres. Den fastsatte uføregraden endres normalt ikke. Det betyr at du kan utnytte arbeidsevnen din uten å risikere å miste retten til uførepensjon, og det vil alltid lønne seg å arbeide så mye man kan.

Etteroppgjør

I de nye reglene er det også gitt adgang til å foreta et etteroppgjør både for PKH og NAV. Etteroppgjøret for uførepensjoner foretas når ligningen for det enkelte år foreligger. PKH innhenter opplysninger fra skatteetaten om pensjonsgivende inntekt, og gjennomfører et etteroppgjør for å sikre at uførepensjonen er beregnet ut fra inntekten du faktisk hadde samtidig med pensjonen. 

Dersom uførepensjonen skulle vært redusert på grunn av inntekt, men PKH ikke har fått opplysninger om inntekt eller endringer i inntekt, kan det oppstå et krav om tilbakebetaling. Pengene kan kreves inn uten hensyn til skyld. Hvis det i etteroppgjøret kommer fram at du har tjent mindre enn forutsatt, vil du få en etterbetaling.

Når faktisk pensjonsgivende inntekt overstiger 80 % av inntekten før uførhet, vil uførepensjonen bli stoppet. 

Etteroppgjøret i pensjonskassen vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 2017. En klage på ligningen vil ikke utsette et etteroppgjør. Hvis en klage blir tatt til følge må du selv ta kontakt med PKH for å foreta et nytt etteroppgjør. 

I de tilfeller det blir et etteroppgjør vil du få brev med opplysninger om resultatet for etteroppgjøret, hvilke opplysninger som er lagt til grunn og hvordan krav/etterbetaling blir gjennomført og evt klageadgang. Der hvor det ikke er for mye eller for lite utbetalt, vil det ikke bli sendt ut brev.

Meld fra om inntekt.

For å unngå at et etteroppgjør ender med et tilbakebetalingskrav, er det svært viktig at du for fremtiden informerer PKH om hvilken inntekt du regner med å få, og eventuelle endringer i inntekt du har mens du er ufør.