Etteroppgjør for uførepensjon

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt uførepensjon fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Etteroppgjør uførepensjon

Etteroppgjør for uførepensjon

For å sikre riktig utbetaling av uførepensjon vil vi hvert år kontrollere inntekt fra skatteoppgjøret mot inntekt lagt til grunn for utbetaling av uførepensjon. Dette kaller vi for etteroppgjør og skjer normalt høsten etter det faktiske pensjonsutbetalingsåret.

Etteroppgjøret er objektivt og betyr at vi ikke vurderer om det er noens skyld om en feilutbetaling har funnet sted.

Uførepensjoner er beregnet med utgangspunkt i en antatt fremtidig inntekt oppgitt på søknadstidspunktet eller senere. Via skatteoppgjøret får vi opplyst fra Skatteetaten hva du faktisk tjente i samme periode som du mottok uførepensjon. I forbindelse med etteroppgjøret vurderer vi om du fikk utbetalt riktig pensjon ut fra inntekten som fremgår av skatteoppgjøret.

Om du ikke hadde uførepensjon hele året vil etteroppgjøret ta utgangspunkt i inntekten for perioden du mottok uførepensjon.

Inntekt som berører etteroppgjøret:

 • Arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
 • Næringsinntekt
 • Styrehonorarer
 • Honorarer for ulike tillitsverv
 • Feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang

Inntekt som ikke berører etteroppgjøret:

 • Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra folketrygden
 • Inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)
 • Foreldrepenger fra NAV som er beregnet ut fra AAP
 • Stønad til enslig mor eller far fra NAV
 • Erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd

Kan jeg øke grensen for tillatt inntekt?

Har du hatt et lønnsoppgjør som er bedre enn reguleringen av statens grunnbeløp (G) kan du søke om å få økt inntektsgrensen din. Da vil du unngå å få mindre pensjon som følge av et ekstra godt lønnsoppgjør uten at stillingsprosenten har økt. Det må også være fra en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning. 

Du søker ved å sende en skriftlig henvendelse til oss, med dokumentasjon som viser lønn før og etter reguleringen. 

Når gjennomføres etteroppgjøret?

For inntektsåret 2019 blir etteroppgjøret gjennomført hovedsakelig i løpet av sommeren 2021. 
For inntektsåret 2020 blir etteroppgjøret gjennomført i løpet av senhøsten 2021. 

Hva gjør du om du mener etteroppgjøret er feil?

Hvis du mener at etteroppgjøret er feil, har du anledning til å klage. Da må du selv dokumentere hva som er feil, og sende en skriftlig henvendelse til PKH. Frist for å klage er 6 uker fra du har mottatt brevet. Godkjent dokumentasjon vil være:

 • Lønnslipper eller dokumentasjon fra arbeidsgiver som viser hvilken inntekt du har hatt samtidig med utbetaling av uførepensjon 
 • Dokumentasjon av utbetalte feriepenger