Etteroppgjør for AFP

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt AFP fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Etteroppgjør AFP

Etteroppgjør for AFP

For å sikre riktig utbetaling av AFP vil vi hvert år kontrollere inntekt fra skatteoppgjøret mot inntekt lagt til grunn for utbetaling av AFP. Dette kaller vi for etteroppgjør og skjer normalt høsten etter det faktiske pensjonsutbetalingsåret.

Dersom inntekten i skatteoppgjøret avviker med mer enn 15.000 kroner brutto fra inntekten vi har fått oppgitt ved søknad om pensjon eller senere foretar vi en ny beregning av pensjonsutbetalingen. Du har altså anledning til å tjene inntil kr 15.000 brutto hvert år ved siden av AFP i tillegg til evt. annen oppgitt inntekt.

Har du fått for lite pensjon vil du motta en etterbetaling og har du fått for mye pensjon må du betale tilbake. I begge tilfellene vil du motta brev fra oss med forklaring på hvordan vi har kommet frem til etterbetaling eller krav.

Etteroppgjøret er objektivt og betyr at vi ikke vurderer om det er noens skyld om en feilutbetaling har funnet sted.

Inntekt som berører etteroppgjøret:

 • Arbeidsinntekt fra privat eller offentlig sektor som er opptjent samtidig med utbetaling av AFP
 • Styrehonorarer
 • Honorarer fra ulike tillitsverv
 • Feriepenger som er opptjent fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis AFP første gang
 • Trygdeytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, og omsorgslønn

Inntekt som ikke berører etteroppgjøret:

 • Inntekt du tjente opp før uttak av AFP
 • Feriepenger du tjente opp før uttak av AFP. 
 • Inntekt du tjente opp etter at du ble 67 år
 • Inntekt i perioder hvor AFP har vært stanset
 • Kapitalinntekter

Når gjennomføres etteroppgjøret?

For inntektsåret 2019 blir etteroppgjøret gjennomført i løpet av sommeren 2021. 
For inntektsåret 2020 blir etteroppgjøret gjennomført i løpet av høsten 2021.

Hva gjør du om du mener etteroppgjøret er feil?

Hvis du mener at etteroppgjøret er feil, har du anledning til å klage. Da må du selv dokumentere hva som er feil, og sende en skriftlig henvendelse til PKH. Frist for å klage er 6 uker fra du har mottatt brevet. Godkjent dokumentasjon vil være:

 • Lønnslipper eller dokumentasjon fra arbeidsgiver som viser hvilken inntekt du hadde etter uttak av AFP. 
 • Dokumentasjon av utbetalte feriepenger 
 • Lønnslipper som viser din inntekt i månedene etter fylte 67 år.