Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Pensjonister som mottar 100 prosent folketrygdberegnet AFP kan nå tjene inntil 30 000 kroner i året (før skatt) uten at pensjonen blir redusert.

Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Inntektsregler for folketrygdberegnet AFP Fra 1. januar 2022 økte toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP til 30 000 kroner per år (før skatt). Det betyr at pensjonister som mottar 100 prosent folketrygdberegnet AFP kan tjene inntil 30 000 kroner i året (før skatt) uten at pensjonen blir redusert. Ved inntekt over 30 000 kroner i løpet av et kalenderår vil folketrygdberegnet AFP bli redusert fra første inntektskrone i et årlig etteroppgjør. Pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP (mindre enn 100 prosent) som allerede er redusert på grunn av inntekt, vil da først bli regnet om før avviket i den faktiske inntekten avviker mer en 30 000 fra den inntekten som er lagt til grunn for beregningen av den graderte AFP pensjonen. Dersom skatteoppgjøret for 2022 (eller senere år) viser at den faktiske arbeidsinntekten avviker med mer enn 30 000 kroner, i forhold til forventet inntekt, vil vi foreta etteroppgjør (krav eller tilbakebetaling av AFP). Du må selv melde fra til oss hvis inntekten overstiger toleransebeløpet, og gjøres ved å benytte inntektsveileder i medlemsportalen på www.pkh.no. Hvis du ikke melder inntekt over toleransebeløpet, avdekkes dette i et årlig etteroppgjør for AFP. Når man går fra delvis til hel AFP, vil sluttoppgjøret(feriepenger, feriedager utbetalt som lønn, annet) utbetalt i måneden etter overgang til hel AFP, påvirke AFP, dersom sluttoppgjøret overstiger toleransebeløpet på 30.000. Vi gjør oppmerksom på at toleransebeløpet fortsatt er 15 000 kroner for inntektsår til og med 2021.