Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Fra 1.mai 2023 ble grunnbeløpet (G) i folketrygden økt fra 111 477 kroner til 118 620 kroner. Det gir en økning med 6,41 prosent. PKH etterbetaler de fleste pensjoner samen med ordinær utbetaling i juni.

 

Så mye reguleres pensjonen fra og med 1.mai 2023:

- Alderspensjon: 8,54% økning
- Avtalefestet pensjon: (AFP): 8,54% økning
  (AFP-tillegg og eventuelt forsørgertillegg blir ikke regulert)
- Uførepensjon: 6,41% økning
- Etterlattepensjon før fylte 67 år: 6,41%
- Etterlattepensjon etter fylte 67 år: 8,54%  

For alderspensjonister, AFP og etterlattepensjoner etter 67 år, reguleres pensjonen med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Uførepensjon og etterlattepensjon for de under 67 år reguleres i takt med grunnbeløpet.

Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Hvorfor reguleres ikke alle pensjoner med 8,54 prosent?

Pensjonen skal "pensjonsreguleres" for det tidsrommet den har vært utbetalt, og "lønnsvekstreguleres" for tidsrom den ikke har vært utbetalt.
Dersom du eksempelvis har tatt ut alderspensjon 01.01 eller hadde AFP før du fylte 67 år og gikk over til alderspensjon 01.01.2023, reguleres pensjonen med 8,54 prosent for tidsrommet 01.01 - 01.05 og med 6,41 prosent for tidsrommet 01.05.2022 - 01.01.2023
Reguleringen for deg som har tatt ut eller gått over til alderspensjon det siste året er derfor ikke regulert med 8,54 prosent


Regulering av pensjon under opptjening

Er du født i 1963 eller senere, blir alderspensjon og AFP under opptjening regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden. Er du født i 1962 eller tidligere, vil det være lønnsøkningen som regulerer opptjening til alderspensjon og AFP.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no