Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet fra 01.05.2022 utgjør kr 111 477, som er en økning på 4,77 prosent. I juli måned etterbetaler vi for økningen sammen med ordinær utbetaling.

 

Slik blir pensjonene regulert fra og med 1. mai 2022:          
-    Alderspensjon: 3,53% økning

-    Avtalefestet pensjon (AFP): 3,53% økning
     (AFP-tillegg og eventuelt forsørgertillegg blir ikke regulert)

-    Uførepensjon: 4,77% økning

-    Ektefellepensjon før fylte 67 år: 4,77% økning

-    Ektefellepensjon etter fylte 67 år: 3,53% økning

-    Barnepensjon: 4,77% økning

For alderspensjonister, AFP og etterlattepensjoner etter 67 år, vil reguleringen bli lavere enn trygdeoppgjøret. Disse pensjonene skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

 

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

 

Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp